Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma saņemšana

Klātiene - Talsu novada būvvalde

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
 • Pirmdiena8.00-17.00
 • Otrdiena8.00-19.00
 • Trešdiena8.00-17.00
 • Ceturtdiena8.00-17.00
 • Piektdiena8.00-15.00
 • Sestdiena-
 • Svētdiena-
 • Cits-

Būvatļauja nepieciešama, lai:
1) pārbūvētu pirmās grupas ēkas vai to daļu, pārsniedzot Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumā noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai, un/vai mainot lietošanas veidu no dzīvojamās ēkas uz nedzīvojamo ēku un otrādi;
2) restaurētu pirmās grupas ēku, kas ir kultūras piemineklis, vai tās daļu;
3) uzbūvētu vai novietotu otrās, trešās grupas ēku;
4) restaurētu, atjaunotu vai pārbūvētu otrās, trešās grupas ēku vai tās daļu;
5) nojauktu otrās, trešās grupas ēku;
6) uzbūvētu jaunu, ierīkotu, novietotu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu vai nojauktu 2. grupas inženierbūvi, izņemot otrās grupas inženierbūves (izņemot ārējos inženiertīklus), kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un kas jānojauc līdz šī termiņa beigām, (sezonas inženierbūve) novietošanai; un otrās grupas inženierbūves atjaunošanas gadījumā (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas).
Lai saņemtu būvatļauju, Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) tiešsaistē jāievada informācija par būvniecības ieceri un būvprojekts minimālā sastāvā. Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” un speciālajos inženierbūvju būvnoteikumos ir noteikts būvprojekta minimālais sastāvs katram būvniecības veidam. Lai izstrādātu nepieciešamos dokumentus, būvniecības ierosinātājs vienojas ar sertificētu būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi. Iesniegtos dokumentus Būvvalde izvērtē un viena mēneša laikā pieņem lēmumu par būvatļaujas ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu.

Procesa apraksts

 1. 1.solis/Pakalpojuma pieprasīšana
  Ierosinot būvniecību, būvniecības ierosinātājs vai pilnvarotā persona ievada datus BIS par būvniecības ieceri, kā arī vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos paredzētos dokumentus.

 2. 2. solis/Apstrādes solis/Pakalpojuma apmaksa
  Pēc ieceres uzdevuma saņemšanas BIS Būvvalde reģistrē iesniegumu un 30 (trīsdesmit) dienu laikā būvvaldes sēdē izskata būvniecības ieceri un lemj par: būvniecības ieceres akceptu vai atteikumu akceptēt ieceri; būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu.

  Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 10. punktu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 15.punktu un Talsu novada domes 2014.gada 11.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Par Talsu novada pašvaldības nodevām”, kas uzliek pienākumu maksāt pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu, nodeva 100 % apmērā maksājama pirms būvdarbu uzsākšanas reģistrācijas BIS. Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu neatmaksā.

 3. 3.solis/ Pakalpojuma saņemšana
  Ar drošu elektronisku parakstu parakstītu Būvatļauju iesniedzējs saņem izvēlētajā veidā.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Veidlapas

Saņemt pakalpojumu