Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās politikas veidošanas procesā. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta īstā problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, savlaicīgi atklātas iespējamās regulējuma "blaknes", kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir efektīvi.

Sabiedrības pārstāvji var paust savu viedokli par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem to izstrādes sākotnējā stadijā - ierosinot jaunu regulējumu, piedaloties problēmu konstatēšanā un alternatīvu noteikšanā, kā arī pārējos posmos - iesaistoties regulējuma darbības uzraudzībā, rezultātu novērtēšanā un izstrādājot priekšlikumus tā aktualizācijai. Savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu.

Sabiedrības līdzdalību publiskās pārvaldes iestādes īsteno proaktīvi, meklējot efektīvākos veidus, kā iesaistīt un informēt sabiedrību, īpaši to sabiedrības daļu, kuru iecerētā darbība ietekmē vai varētu ietekmēt.

Būvniecības valsts kontroles birojs iesaistās to attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē, kas skar tā darbības jomas. Ja Jums ir priekšlikumi iestādes kompetencē esošo normatīvo aktu uzlabošanai, aicinām tos nosūtīt uz e-pasta adresi: sa@bvkb.gov.lv .


Sabiedrības līdzdalības kārtību regulē:

 

 

  Būvniecības valsts kontroles birojs savu funkciju veikšanai sadarbojas ar daudzām valstiskām un nevalstiskām būvniecības organizācijām Latvijā un Eiropā.

  Starptautiskie partneri:

  • Eiropas būvniecības kontroles konsorcijs (Consortium of European Building Control (CEBC)) 
   www.cebc.eu
  • Igaunijas Tehniskā inspekcija (Estonian Technical Regulatory Authority)
   www.tja.ee
  • Lietuvas Vides ministrijas Teritoriālās plānošanas departaments un Valsts Būvinspekcija (State Territorial Planning and Construction Inspectorate under the Ministry of Environment)
   www.vtpsi.lt

  Valsts un pašvaldību institūcijas:

  Nevalstiskās organizācijas:

  Jūlija Eizenberga

  Sabiedrisko attiecību speciāliste - 123 kab.
  julija.eizenberga [at] bvkb.gov.lv