Metodiskajos norādījumos enerģijas ietaupījumu ziņošanai un aprēķināšanai ir apkopota informācija, kā aizpildīt ikgadējos ziņojumus par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem,  paziņojumus par uzņēmumu energoaudita veikšanu, sertificētās energopārvaldības sistēmas vai vides pārvaldības sistēmas ar papildinājumu ieviešanu.  Papildus tam, norādījumos iekļauti vairāki piemēri, kā aprēķināt enerģijas ietaupījumus no dažāda veida energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, mērvienību pārrēķinu piemēri, kā arī noderīgi skaidrojumi un ieteikumi.

Metodiskie norādījumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu vienotu pieeju patērētāju aptaujas jeb apsekotā ietaupījuma metodes izmantošanai informēšanas un izglītošanas pasākumu ieviešanas rezultātā iegūto enerģijas ietaupījumu novērtēšanai. Papildus tam, metodiskie norādījumi ir piemērojami gadījumos, kad enerģijas ietaupījumu aprēķināšanai tiek izmantoti enerģijas ietaupījumu katalogā iekļautie 1. un 2. pakāpes informatīvie pasākumi, lai noteiktu/pamatotu ietekmētās mērķgrupas lielumu.

Metodisko noteikumu mērķis ir sniegt informāciju, kas palīdzētu valsts iestādēm, novadu pašvaldībām un citām atvasinātām publiskām personām ieviest energopārvaldības sistēmu. Metodiskie norādījumi galvenokārt paredzēti valsts iestādēm un atvasinātām publiskām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir ēkas ar 10 000 kvadrātmetru vai lielāku kopējo references platību, lai atvieglotu energopārvaldības sistēmas ieviešanas procesu.

Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 660 “Energoefektivitātes monitoringa noteikumi” 2.4. apakšpunktu enerģijas ietaupījumu aprēķināšanai iespējams izmantot paredzamā ietaupījuma (ex-ante) metodi, ar kuru enerģijas ietaupījumu aprēķina, izmantojot enerģijas ietaupījumu kataloga (turpmāk – Katalogs) datus.

Katalogs ir energoefektivitātes monitoringa sistēmas sastāvdaļa un tas ietver atsevišķus energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus ar sasniedzamajām enerģijas ietaupījuma standartvērtībām.

Ievērojot Energoefektivitātes likuma 4.1 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 660 “Energoefektivitātes monitoringa noteikumi” 6.5. apakšpunktu, Birojs sagatavo un publicē apkopojumu par energoefektivitātes monitoringa sistēmas ietvaros iegūto enerģijas ietaupījumu.

2022. gadā kopējais energoefektivitātes monitoringa sistēmas ietvaros uzskaitītais jaunais enerģijas ietaupījums ir 525,288 GWh. Kopā ar 2021. gada ietaupījumiem periodā līdz 2030. gadam kumulatīvais enerģijas ietaupījums veidos 3147,883 GWh, kas ir 15,4 % no valsts obligātā 2030. gada mērķa. Latvijas obligātais kumulatīvā enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķis periodam no 2021. gada līdz 2030. gadam noteikts 20 472,02 GWh  apmērā.