Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā iekļautajai definīcijai aizsargātais lietotājs ir trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam).

No 2020.gada 1.janvāra Būvniecības valsts kontroles birojs organizē aizsargātā lietotāja atbilstības pārbaudi un atbalsta (maksājuma samazinājumu) piešķiršanu.

infografika kā saņemt atbalstu

Aizsargātajiem lietotājiem:

Šobrīd pakalpojuma nodrošināšanā ir iesaistījušies šādi elektroenerģijas tirgotāji, nodrošinot maksājuma samazinājumu rēķinos:

  • AS “Latvenergo” (Elektrum);
  • SIA “Tet”
  • SIA “ENEFIT”
  • VAS “Latvijas dzelzceļš”

Aizsargāto lietotāju pakalpojumu regulē 2021.gada 1.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.345 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi”.

Pakalpojumu sniedz, aizsargātajam lietotājam piemērojot maksājuma samazinājumu rēķina summai. To var attiecināt par elektroenerģiju un  sistēmas pakalpojumiem, neiekļaujot tajā pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – maksājuma samazinājums). Maksājuma samazinājumu piemēro šādā apmērā:

  • trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) – 20 euro;
  • daudzbērnu ģimenei – 25 euro.
  • ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, – 20 euro;
  • personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim – 20 euro;
ALDIS atbalsta summu labojumi BUJ_29aug2023

Ja aizsargātais lietotājs ir līgumslēdzējs, pakalpojuma saņemšanai tam nav jāpiesakās pie elektroenerģijas tirgotāja (pakalpojuma sniedzēja).

Atbalsta pieprasīšanas kārtība

Ja aizsargātais lietotājs nav līgumslēdzējs, bet izmanto citas personas noslēgtu elektroenerģijas līgumu (ir tā apakšlietotājs), tad aizsargātajam lietotājam ir jāpiesakās pakalpojuma saņemšanai. Šādā gadījumā aizsargātais lietotājs, izņemot trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību (personu), par kuru pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos datus sniedz pašvaldība, piesakās pakalpojuma saņemšanai pie līgumslēdzēja (galalietotāja) izvēlētā elektroenerģijas tirgotāja, norādot līgumslēdzēja (galalietotāja) līguma numuru, savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, pakalpojuma saņemšanas adresi un kontaktinformāciju. Pēc apakšlietotāja pamatota pieprasījuma līgumslēdzējam (galalietotājam) ir pienākums uzrādīt līguma numuru.

Informācija aizsargātajam lietotājam par datu saņemšanu un iesniegšanu

Lai skatītu informāciju par sev piešķirto aizsargātā lietotāja statusu un līguma numuru, uz kuru maksājuma samazinājums ir attiecināts, aicinām izmantot e-pakalpojumu ‘Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana’ portālā www.latvija.lv. E-pakalpojumā var veikt līguma numura nomaiņu, uz kuru turpmāk vēlaties saņemt aizsargātā lietotāja maksājuma samazinājumu.

Lai informētu par daudzbērnu ģimeni, kurā vismaz viens no bērniem  vecumā no 18 līdz 24 gadiem iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārvalstīs, aizsargātajam lietotājam, saskaņā ar Iesniegumu likuma 2. un 3.pantu, Būvniecības valsts kontroles birojam ir jāiesniedz vai nu rakstveidā vai elektroniskā veidā parakstīts iesniegums* (skatīt iesnieguma veidlapu zemāk).

*Elektroniskā veidā parakstīts iesniegums – parakstīts ar elektronisko parakstu un pa e-pastu nosūtīts iestādei, vai izveidots izmantojot e-Adresi portālā www.latvija.lv.

Jautājumiem par Aizsargātā lietotāja pakalpojuma nodrošināšanu ir izveidota e-pasta adrese: aldis.sistema@bvkb.gov.lv 

Aktuālā informācija

Uzturlīdzekļu parādu dēļ teju 2100 aizsargāto lietotāju nesaņem atbalstu

Šā gada 1. februārī spēkā stājās grozījumi normatīvajā regulējumā, kas nosaka atbalsta nepiemērošanu norēķiniem par elektroenerģiju aizsargātajiem lietotājiem, kuri reģistrēti Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā
Skatīt vairāk