Aktuālā informācija

Jautājumos par atlaidēm aizsargātajiem lietotājiem aicinām vērsties birojā

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ir izsūtījis maksāšanas paziņojumus daļai daudzbērnu ģimeņu vecāku ar mērķi atgūt pārmaksātos valsts budžeta līdzekļus aizsargāto lietotāju elektroenerģijas…
Skatīt vairāk

Uzturlīdzekļu parādu dēļ teju 2100 aizsargāto lietotāju nesaņem atbalstu

Šā gada 1. februārī spēkā stājās grozījumi normatīvajā regulējumā, kas nosaka atbalsta nepiemērošanu norēķiniem par elektroenerģiju aizsargātajiem lietotājiem, kuri reģistrēti Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā
Skatīt vairāk

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā iekļautajai definīcijai aizsargātais lietotājs ir trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam).

No 2020.gada 1.janvāra Būvniecības valsts kontroles birojs organizē aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma pasūtījumu.

Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu no 2021. gada 1. septembra var  nodrošināt jebkurš no aktīvajiem elektroenerģijas tirgotājiem.

Šobrīd pakalpojuma nodrošināšanā ir iesaistījušies šādi tirgotāji:

  • AS “Latvenergo” (Elektrum);
  • SIA “Tet”
  • SIA “ENEFIT”   

Aizsargātajiem lietotājiem:

Atbilstoši MK noteikumiem pakalpojumu sniedz, aizsargātajam lietotājam piemērojot maksājuma samazinājumu rēķina summai par elektroenerģiju, sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponenti, neiekļaujot tajā pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – maksājuma samazinājums). No 2021. gada 1. novembra maksājuma samazinājumu piemēro šādā apmērā:

  • trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) – 15 euro;
  • ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, – 15 euro;
  • personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim – 15 euro;
  • daudzbērnu ģimenei – 20 euro.

Ja aizsargātais lietotājs ir līgumslēdzējs, pakalpojuma saņemšanai tam nav jāpiesakās pie pakalpojuma sniedzēja.

Ja aizsargātais lietotājs nav līgumslēdzējs, bet ir apakšlietotājs, vai nav līgumslēdzējs ģimenē, pakalpojumu tas var saņemt saskaņā ar galalietotāja noslēgto līgumu. Šādā gadījumā aizsargātais lietotājs, izņemot trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību (personu), par kuru pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos datus sniedz pašvaldība, piesakās pakalpojuma saņemšanai pie līgumslēdzēja (galalietotāja) izvēlētā elektroenerģijas tirgotāja, norādot līgumslēdzēja (galalietotāja) līguma numuru, savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, pakalpojuma saņemšanas adresi un kontaktinformāciju. Pēc apakšlietotāja pamatota pieprasījuma līgumslēdzējam (galalietotājam) ir pienākums uzrādīt līguma numuru.

Informācija aizsargātajam lietotājam par datu saņemšanu un iesniegšanu

Aicinām izmantot e-pakalpojumu ‘Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana’ portālā www.latvija.lv, lai noskaidrotu informāciju par sev piešķirto aizsargātā lietotāja statusu un līguma numuru, uz kuru maksājuma samazinājums ir attiecināts. E-pakalpojumā var veikt līguma numura nomaiņu uz citu sev piederošo līguma numuru, uz kuru turpmāk vēlaties saņemt aizsargātā lietotāja maksājuma samazinājumu.

Lai saņemtu detalizētu informāciju par datiem, uz kā pamata ir piešķirts aizsargātā lietotāja statuss, vai arī sākot no 01.11.2021., lai informētu par ģimeni, kurā vismaz viens no bērniem  vecumā no 18 līdz 24 gadiem iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību (saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 1.jūnija noteikumu Nr.345 grozījumu 19.1 punktu, lai informētu par ģimeni, kurā vismaz viens no bērniem  vecumā no 18 līdz 24 gadiem iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārzemēs, norādot: vārdu, uzvārdu, personas kodu, Goda ģimenes apliecības numuru un iesniegumam pievienojot tās kopiju), aizsargātajam lietotājam, saskaņā ar Iesniegumu likuma 2. un 3.pantu, Būvniecības valsts kontroles birojam ir jāiesniedz vai nu rakstveidā vai elektroniskā veidā parakstīts iesniegums*.

*Elektroniskā veidā parakstīts iesniegums – parakstīts ar elektronisko parakstu un pa e-pastu nosūtīts iestādei, vai izveidots izmantojot e-Adresi portālā www.latvija.lv.

Jautājumiem par Aizsargātā lietotāja pakalpojuma nodrošināšanu ir izveidota e-pasta adrese: aldis.sistema@bvkb.gov.lv