Būvekspertīzes veikšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) V. nodaļa, un atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 61.punktam būves ekspertīzi veic gadījumos:

  • ja risināms strīds starp būvniecības procesa dalībniekiem;
  • pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma;
  • pēc Biroja vai būvvaldes pamatota rakstiska pieprasījuma;
  • ja risināms strīds par būves atbilstību normatīvo aktu prasībām vai būvprojektam, kā arī lai novērtētu veikto būvdarbu kvalitāti.

Būvekspertīzi ir tiesīgi veikt būvspeciālisti, kuriem Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” noteiktajā kārtībā ir piešķirtas  patstāvīgās prakses tiesības būvekspertīzes specialitātes attiecīgajā darbības sfērā. Aktuālā informācija par būvspeciālistiem, kuri ir tiesīgi veikt būvekspertīzi, ir pieejama Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) būvspeciālistu reģistrā: https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.

Izvēloties būvekspertu no BIS būvspeciālistu reģistrā pieejamās informācijas, ir jāņem vērā Vispārīgo būvnoteikumu 41.punkta prasība, kas noteic, ka būvprojekta ekspertīzi ir tiesīgs veikt no būvprojekta izstrādātāja neatkarīgs ekspertīzes veicējs, bet būves ekspertīzi – no būvdarbu veicēja neatkarīgs ekspertīzes veicējs.  Līdz ar to tiek nodrošināts, ka ekspertīzes veicējs ir neatkarīgs un objektīvs savā vērtējumā. Tas nozīmē, ka iespējamai interešu konflikta novēršanai ekspertīzes veicējs nevar veikt ekspertīzi būvprojektiem vai būvdarbiem, kuru izpildē tieši vai netieši pats piedalījies, vai arī tos veic uzņēmums, kurā strādā ekspertīzes veicējs vai ekspertīzes veicējam ar šo uzņēmumu ir noslēgts līgums par noteiktu pakalpojumu sniegšanu, vai arī ar šo uzņēmumu saistīti citi uzņēmumi, kuros darbojas vai ar kuriem sadarbojas minētais ekspertīzes veicējs.

Atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 63.punktam,  ekspertīzes pasūtītājam ir saistoši Vispārīgo būvnoteikumu V. nodaļas nosacījumi par līguma slēgšanu ar ekspertīzes veicēju. Līgumu par ekspertīzi slēdz un ar tā izpildi saistītos izdevumus sedz pasūtītājs. Ekspertīzes pakalpojuma apmaksas kārtība ir noteikta minētās nodaļas 65.punktā, paredzot gadījumus, kuros par ekspertīzes pakalpojumu maksā būvniecības ierosinātājs un kuros maksā persona, kura pieaicinājusi ekspertīzes veicēju. Savukārt par detalizētu būves ekspertīzes uzdevumu, ekspertīzes veikšanas ilgumu un samaksas apjomu vienojas ekspertīzes pasūtītājs ar ekspertīzes veicēju līguma slēgšanas procesa ietvaros.