No 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim mājsaimniecības lietotājiem tiks piemērots maksas samazinājums par katrā mēnesī patērētajām pirmajām 100 kilovatstundām, un maksa nepārsniegs 0,160 euro par vienu kilovatstundu (bez pievienotās vērtības nodokļa). Savukārt par elektroenerģijas patēriņu virs 100 kilovatstundām mājsaimniecības lietotāji maksās atbilstoši elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktajai cenai.

izsaukuma zīme

Šo atbalstu mājsaimniecības saņems automātiski – elektroenerģijas tirgotāji to piemēros rēķinos par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju. Savukārt valsts kompensēs atlikušo starpību līdz tirgus cenai.

Ja mājsaimniecības lietotāja elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktā maksa par elektroenerģiju par vienu kilovatstundu ir mazāka nekā 0,160 euro par vienu kilovatstundu, mājsaimniecības lietotājs norēķinās par elektroenerģiju atbilstoši cenai, kas noteikta elektroenerģijas tirdzniecības līgumā, un valsts kompensācija tirgotājam netiek piemērota.

Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumu Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.50) 137.22 punktā atsevišķi tiek noteikts elektroenerģijas lietotāja, kura objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, pienākums maksas samazinājumu piemērot norēķinos ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas mājsaimniecībām par patērēto elektroenerģiju, piesakoties pie elektroenerģijas tirgotāja maksas samazinājuma saņemšanai līdz tā mēneša piektajam datumam, kas seko pēc mēneša, no kura tiek piemērots maksas samazinājums. Elektroenerģijas lietotājs iesniedz tirgotājam informāciju par katras daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņu iepriekšējā norēķinu periodā piecu darbdienu laikā pēc katra norēķinu perioda beigām. Tirgotājs elektroenerģijas lietotājam, kura objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, piemēro maksas samazinājumu, ņemot vērā elektroenerģijas lietotāja iesniegto informāciju par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas mājsaimniecību elektroenerģijas patēriņu norēķinu periodā.

Ja elektroenerģijas tirgotājam ir nepieciešamas pārejas periods, lai pielāgotu savu IT sistēmu maksas samazinājuma piemērošanai mājsaimniecības lietotājiem, Noteikumi Nr.50 pieļauj atbalstu par oktobri un novembri piemērot decembra rēķinā, savukārt pēc tam – katru mēnesi par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju. Ja elektroenerģijas tirgotājam šāds pārejas mehānisms nav nepieciešams, maksas samazinājums ir iekļaujams jau novembra rēķinos par oktobrī patērēto elektroenerģiju. Vienlaikus, izmantojot šo pārejas mehānismu, elektroenerģijas tirgotāja novembrī izsniegtajos rēķinos par oktobri ir jāatspoguļo informācija, ka atbalsts par oktobri tiks piemērots decembra rēķinā, lai mājsaimniecības lietotājs būtu informēts, kādēļ normatīvajos aktos noteiktais atbalsts rēķinā vēl nav piemērots.

No 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.martam elektroenerģijas galalietotājiem, kuri nav mājsaimniecības lietotāji (juridiskām personām, individuālajiem komersantiem, pašnodarbinātajām personām – mājražotājiem, kuriem noslēgts līgums ar elektroenerģijas tirgotāju kā juridiskajiem lietotājiem, valsts un pašvaldību iestādēm) tiks piemērots maksas samazinājums par patērēto elektroenerģiju, kas tiks noteikts 50 % apmērā no starpības starp maksu par patērēto elektroenerģiju par vienu kilovatstundu (bez pievienotās vērtības nodokļa un neietverot maksu par sistēmas pakalpojumiem, un citos normatīvajos aktos noteiktos maksājumus) un 0,160 euro par vienu kilovatstundu (bez pievienotās vērtības nodokļa).

izsaukuma zīme

Šo atbalstu galalietotāji saņems automātiski – elektroenerģijas tirgotāji to piemēros rēķinos par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju. Savukārt valsts kompensēs elektroenerģijas tirgotāja negūtos ieņēmumus par maksas samazinājumu par patērēto elektroenerģiju.

Ja lietotāja elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktā maksa par elektroenerģiju par vienu kilovatstundu ir mazāka nekā 0,160 euro par vienu kilovatstundu, lietotājs norēķinās par elektroenerģiju atbilstoši cenai, kas noteikta elektroenerģijas tirdzniecības līgumā, un valsts kompensācija tirgotājam netiek piemērota.

Lai saņemtu valsts kompensāciju par mājsaimniecības lietotājiem, kā arī galalietotājiem, kuri nav mājsaimniecības lietotāji piegādāto elektroenerģiju, elektroenerģijas tirgotājam līdz kārtējā kalendāra mēneša 20. datumam jāaprēķina, jāsagatavo un jāiesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā (elektroniskā pasta adrese atbalsts@bvkb.gov.lv): 

  • valsts kompensācijas apmēra aprēķins par iepriekšējo kalendāra mēnesi
  • tam atbilstošs rēķins (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli)

Būvniecības valsts kontroles biroja rekvizīti:
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90010386959
PVN reģistrācijas numurs: LV90010386959
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22 
No 01.01.2023. konta Nr. LV21TREL212068602600B

No 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim juridiskām personām pilnībā tiks kompensēta elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksa, t.i. visu sistēmas operatoru sadales un pārvades tarifa izmaksas (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Kompensācija neattieksies uz valsts un pašvaldību iestādēm un tām juridiskām personām, kurām tiek piemērots mājsaimniecību tarifs (piemēram, namu apsaimniekotājiem), kā arī juridiskām personām, kurām piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, vai kuru saistītām fiziskajām personām ir noteiktas iepriekš minētās sankcijas.

izsaukuma zīme

Elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksas kompensācija juridiskām personām tiks piemērota automātiski to rēķinos.

Sistēmas operators par sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem līdz kārtējā kalendāra mēneša divdesmitajam datumam aprēķina, sagatavo un iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā (nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi atbalsts@bvkb.gov.lv):

  • valsts kompensācijas apmēra aprēķinu par iepriekšējo kalendāra mēnesi
  • tam atbilstošu rēķinu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli)

Būvniecības valsts kontroles biroja rekvizīti:
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90010386959
PVN reģistrācijas numurs: LV90010386959
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22 
No 01.01.2023. konta Nr. LV21TREL212068602600B

Par Aizsargātā lietotāja pakalpojuma nodrošināšanu skatīt šo sadaļu

Jautājumiem par Aizsargātā lietotāja pakalpojuma nodrošināšanu ir izveidota e-pasta adrese: aldis.sistema@bvkb.gov.lv; Tālr. +371 68206992; +371 67013375; +371 67013369
Skatīt vairāk