Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

 

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:
 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
 • allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.
 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

 • _ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:
 • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

 

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

 • Firefox 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kādam nolūkam Būvniecības valsts kontroles birojs (Birojs) iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.

Birojs apstrādā personas datus, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā. Birojs nodrošina tā rīcībā esošo personas datu drošību un aizsardzību, īstenojot dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam atbilstoši veicamajiem amata pienākumiem.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu (tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, piemēram, pēc vārda, uzvārda, personas koda, u.c.) fizisko personu (Datu subjekts, Jūs).

Pārzinis

Birojs, adrese: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013, tālrunis (+371) 67013302, elektroniskā pasta adrese: pasts@bvkb.gov.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists: Svetlana Prokopova

Ar Biroja datu aizsardzības speciālistu var sazināties:

 1. rakstot uz e-pasta adresi: das@bvkb.gov.lv ;
 2. zvanot pa tālruņa numuru (+371) 26404748;
 3. iesniedzot iesniegumu klātienē vai nosūtot to pa pastu: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013, ar norādi datu aizsardzības speciālistam.

Vēršam uzmanību, ka Biroja datu aizsardzības speciālists nesniedz vispārīga rakstura konsultācijas citām personām par personas datu apstrādes atbilstību Regulai un Fizisko personu datu apstrādes likumam, bet veic Regulas 39.pantā minētos uzdevumus, kā arī sniedz vispārīgo informāciju par Biroja veikto personas datu apstrādi.

Apstrādājamie personas dati

Birojs, ņemot vērā veicamo uzdevumu un mērķi, apstrādā dažāda veida personu datus – vārds, uzvārds, personas kods/identifikācijas numurs, dzimšanas dati, dzimums, kontaktinformācija (tālruņa numurs, faktiskā vai deklarētā dzīvesvietas adrese, īpašuma adrese, e-pasta adrese, e-adrese), pārstāvētās iestādes vai uzņēmuma nosaukums, ieņemamais amats, informācija par izglītību, darba/profesionālās pieredze, darba vieta, profesionālās dzīves gājuma apraksts (CV), sertifikāta numurs, bankas konta numurs, pārkāpumi/sodi (piemēram, vērtējot sūdzības par būvspeciālistu profesionālās darbības un profesionālās ētikas pārkāpumiem), video ar skaņu ieraksti, balss ieraksti, Zemesgrāmatas ārvalstnieka identifikācijas kods, vīzas numurs, uzturēšanas atļaujas numurs, laiks, kad persona ieradusies būvlaukumā un kad atstājusi būvlaukumu, summārais laiks, nekustamā īpašuma dati (piemēram, atrašanas vieta, adrese, kadastra dati, valsts adrešu reģistra dati), aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojum saņemšanas adrese, līguma numurs, saskaņāar kuru trūcīga vai maznodrošināta saņem elektroenerģiju no elektroenerģijas tirgotāja, elektroenerģijas tirgotāja nosaukums, informācija par invaliditāti, mājsaimniecības identifikators, ar aizsargāto lietotāju saistītās personas statuss – vecāks, aizbildnis, audžuvecāks vai aizgādnis.

Personas datu apstrādes nolūki

Birojs apstrādā personu datus normatīvajos aktos noteikto pienākumu, funkciju un uzdevumu, ko Birojs veic sabiedrības interesēs, izpildei, lai:

 • nodrošinātu būvdarbu valsts kontroli un būvju pieņemšanu ekspluatācijā Būvniecības likuma 6.1 pantā pirmās daļas 1.punktā noteiktajos gadījumos (datu apstrāde tiek veikta būvobjektos, izmantojot arī videokameras ar skaņu ierakstiem);
 • nodrošinātu publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību publiskām ēkām (datu apstrāde tiek veikta objektos, izmantojot arī videokameras ar skaņu ierakstiem);
 • pildītu Būvniecības likumā un citos būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās būvvaldes funkcijas attiecībā uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošajā nekustamajā īpašumā;
 • informētu kompetences pārbaudes iestādes par būvspeciālistu profesionālās darbības pārkāpumiem;
 • nodrošinātu metodisku palīdzību savas kompetences jautājumos;
 • nodrošinātu būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un pastāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē;
 • pildītu kompetentās iestādes funkcijas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 805 “Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi” prasībām;
 • veiktu komersantu reģistrāciju būvkomersantu reģistrā, kā arī atkārtotu reģistrāciju, klasifikāciju un izslēgšanu no reģistra, un aktualizētu reģistrā iekļauto informāciju;
 • veiktu būvinspektoru reģistrā personu reģistrāciju un izslēgšanu no reģistra;
 • vestu un aktualizētu dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistru;
 • uzturētu ēku energosertifikātu reģistru;
 • iekļautu un aktualizētu informāciju neatkarīgo ekspertu reģistrā;
 • nodrošinātu būvniecības pārraudzībai un kontrolei nepieciešamās būvniecības informācijas sistēmas darbību;
 • savas kompetences ietvaros izskatītu iesniegumus un sūdzības par būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem būvniecības procesā vai gadījumā, ja būve ir radījusi, vai var radīt bīstamību vai būtisku kaitējumu personu dzīvībai, veselībai, īpašumam vai videi (ierodoties objektā, tiek izmantotas videokameras ar skaņu ierakstiem);
 • veiktu privāttiesiskus darījumus, lai nodrošinātu iestādes darbību;
 • nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un nodrošinātu savas tiesiskās intereses, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi;
 • nodibinātu darba vai civildienesta tiesiskās attiecības;
 • nodrošinātu iepirkumu organizēšanu;
 • nodrošinātu personas identificēšanu, tai pieslēdzoties pie Biroja pārziņā esošajām sistēmām (piemēram, Būvniecības informācijas sistēma, Energoresursu informācijas sistēma);
 • noteiktu patiesā labuma guvēju (OIK);
 • nodrošinātu energoefektivitātes jautājumu administrēšanas funkciju izpildi;
 • nodrošinātu elektroenerģijas obligātā iepirkuma mehānisma uzraudzību un kontroli (piemēram, kontaktpersonu dati plānoto pārbaužu veikšanai, piekļuvei elektrostacijai, video ar skaņu ierakstiem veikšana, veicot pārbaudes objektā);
 • nodrošinātu aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu sniegšanas uzraudzību, maksājuma samazinājuma aprēķināšanu, personas atbilstības aizsargātā lietotāja statusam pārbaudi, iespēju aizsargātajam lietotājam veikt izmaiņas pakalpojuma saņemšanas nosacījumos vai atteikties no pakalpojuma saņemšanas;
 • nodrošinātu aizsargāta lietotāja datu informācijas sistēmas darbību;
 • nodrošinātu energoefektivitātes jautājumu administrēšanas funkciju izpildi (piemēram, kontaktpersonu dati);
 • nodrošinātu transporta enerģijas nosacījumu izpildes uzraudzību un kontroli;
 • nodrošinātu naftas produktu uzraudzību un kontroli (piemēram, kontaktpersonu dati);
 • pilnveidotu Birojam normatīvajos aktos noteikto uzraudzības un kontroles funkciju efektivitāti;
 • veiktu administratīvo pārkāpumu pierādījumu fiksēšanu;
 • mazinātu iespējamos korupcijas riskus;
 • īstenotu Biroja Kvalitātes vadības sistēmā noteikto kvalitātes prasību efektīvāku izpildi, pamatojoties uz standartu ISO 9001:2015 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības”;
 • koordinētu sabiedrības informēšanu un izglītošanu par būvniecības jautājumiem (piemēram, veicinot pasākuma publicitāti un sabiedrības informētību par tā norisi, pasākuma laikā veicot fotografēšanu vai filmēšanu un uzņemtos materiālus publicējot Biroja mājaslapā un sociālajos tīklos).
 • Biroja saimniecisko un administratīvo aktivitāšu veikšanai (piemēram, fiziskās drošības nodrošināšanai un īpašuma aizsardzībai, sadarbības nodrošināšanai ar Biroja sadarbības partneriem, dokumentu aprites nodrošināšanai, arhivēšanas nodrošināšanai, tulkošanas pakalpojumu izmantošanai u.c.);

Pamatojoties uz personas kā Datu subjekta piekrišanu, Birojs apstrādā personas datus, lai:

 • nodrošinātu dalību Biroja rīkotajos informatīvajos pasākumos (semināri, ikgadējie pasākumi, konferences, u.c.), reģistrējot un identificējot dalībniekus;
 • analizētu pasākuma apmeklētību, nosūtītu informatīvos materiālus un nodrošinātu turpmāko saziņu informācijas nosūtīšanai par turpmākajiem pasākumiem;
 • popularizētu Biroja pozitīvo tēlu, publicējot Birojam sniegtās atsauksmes par tā darbību sociālajos tīklos.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Birojs apstrādā personas datus tikai tādā gadījumā, ja tam ir tiesisks pamatojums. Ir iespējami šādi personas datu apstrādes tiesiskie pamati:

 • Birojs apstrādā Datu subjekta personas datus, pamatojoties uz Birojam saistošajos normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem, funkcijām un uzdevumiem, ko tas veic sabiedrībās interesēs (Regulas 6.panta pirmās daļas c) un e) apakšpunkts, Fizisko personu datu apstrādes likums, Administratīvā procesa likums, Civillikums, Dzīvokļa īpašuma likums, Iesniegumu likums, Informācijas atklātības likums, Paziņošanas likums, Valsts valodas likums, Valsts pārvaldes iekārtas likums, Valsts civildienesta likums, Darba likums, Enerģētikas likums, Elektroenerģijas tirgus likums, likums “Par atbilstības novērtēšanu”, Energoefektivitātes likums, Būvniecības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, 2018.gada 4.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.576 “Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums”, Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumi Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību”, 2021.gada 1.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.345 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi”, u.c.);
 • personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai sniegtu Biroja pakalpojumus, kā arī, lai nodibinātu un izpildītu līgumiskas attiecības;
 • Birojs ir saņēmis Datu subjekta piekrišanu;
 • personas datu apstrāde nepieciešama vispārējās drošības, sabiedrības, trešās personas, Biroja vai Datu subjekta tiesību un interešu aizstāvībai.

Personas datu saņēmēji

Jūsu personas datu saņēmēji ir Birojs un tā pilnvarotās personas, Jūs pats/i, apstrādātāji, pilnvarotās personas, inženierkomunikāciju turētāji, sertificēšanas institūcijas, valsts, pašvaldību un tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Avoti, no kuriem Pārzinis Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmā iegūst personas datus

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
 • Pašvaldības;
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija;
 • Pakalpojuma sniedzēji.

Automatizēto lēmumu pieņemšana Aizsargāta lietotāja datu informācijas sistēmā

Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēma pārbauda personas (jebkura persona, kura ir noslēgusi līgumu ar pakalpojuma sniedzēju - elektroenerģijas tirgotājs, kurš sniedz aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, un par kuru pakalpojuma sniedzējs ir sniedzis datus aizsargāta lietotāja informācijas sistēmai) atbilstību aizsargātā lietotāja statusam atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrā, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Invaliditātes informācijas sistēmā un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamajiem aktuālajiem datiem, kā arī veic aizsargātajam lietotājam piemērojamā maksājuma samazinājuma aprēķinu. Pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz no aizsargāta lietotāja datu informācijas sistēmas saņemtajiem datiem par piemērojamā maksājuma samazinājuma apmēru, piemēro aizsargātajam lietotājam maksājuma samazinājumu rēķina summai par elektroenerģiju.

Pateicoties automātiskai datu apstrādei, tiek noteikts maksimāli liels aizsargāto lietotāju skaits un tiek atvieglota maksājuma samazinājuma piemērošana lietotājiem, kas saņem pakalpojumu, īpaši attiecībā uz personām, kas nezina par pakalpojumu vai veselības, finansiālo vai sadzīves apstākļu dēļ nevar tam pieteikties. Aizsargāto lietotāju personas datu, tai skaitā, sensitīvo datu (veselības stāvoklis) apstrāde notiek slēgtā datu sistēmā, kurai ir ierobežota piekļuve. Pakalpojums tiek piemērots ātri un korekti, turklāt aizsargātā lietotāja statuss tiek pārbaudīts ik mēnesi, (jo dati var mainīties, piemēram daudzbērnu ģimeņu gadījumā) tādējādi nenoslogojot nedz pašus lietotājus, nedz pakalpojuma sniedzēju, nedz citas iestādes, kuras padod datus aizsargāto lietotāju informācijas sistēmai.

Plašāk par jautājumiem, kas saistīti ar automatizēto lēmumu pieņemšanas procesu Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmā, t.sk., par personas atbilstības aizsargātā lietotāja statusam pārbaudi, aizsargāta lietotāja pakalpojuma organizēšanu, sniegšanas nosacījumiem un piemērojamo maksājuma samazinājumu var skatīties Ministru kabineta noteikumos Nr. 345 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi”, kā arī šīs mājaslapas sadaļas “Enerģētika” apakšsadaļā “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojums” un sadāļā “Biežāk uzdotie jautājumi”.

Personas datu glabāšana

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Biroja lietu nomenklatūru tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgo datu apstrādes nolūka vai mērķa sasniegšanai, kam personas dati tika iegūti, vai tik ilgi, cik tas ir noteikts piemērojamos normatīvajos aktos. Pēc tam Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmā uzkrātos personas datus par aizsargātajiem lietotājiem glabā 18 mēnešus un pēc tam tos dzēš.

Video ar skaņu ierakstiem tiek glabāti četrus mēnešus no to augšupielādēšanas brīža serverī. Ieraksti, kas ir vecāki par četriem mēnešiem, tiek automātiski dzēsti. Ierakstus uzglabā ilgāk par četriem mēnešiem šādos gadījumos: 1) ierosināta administratīvā pārkāpuma lieta un administratīvā procesa lieta pēcpārbaudes ietvaros; 2) ierakstā fiksēto ir nepieciešams izmantot kā pierādījumu administratīvā pārkāpuma lietas, administratīvā procesa vai tiesvedības procesa ietvaros; 3) pastāv pamatotas aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumu pārbaudes ietvaros; 4) saņemts pārbaudē piedalījušās personas iesniegums vai informācija, kas satur ziņas par pārbaudes laikā pieļautām nepilnībām vai citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt pārbaudes rezultātus. Minētajos gadījumos ieraksti tiek glabāti līdz attiecīgā mērķa sasniegšanai.

Datu subjekta tiesības

Regulā noteiktos gadījumos Jums kā Datu subjektam ir noteiktas tiesības, kuras Pārzinis pēc iespējas nodrošina. Ņemiet vērā! Atsevišķos gadījumos kāda no Jūsu kā Datu subjekta tiesībām var nebūt tiesiski vai faktiski īstenojama, tomēr jebkurā gadījumā Jūs saņemsiet motivētu atbildi no Pārziņa Regulā noteiktajos termiņos, kas atkarībā no situācijas ir viens vai trīs mēneši no iesnieguma iesniegšanas brīža. Tiesības, kas saskaņā ar Regulu Datu subjektam piemīt, ir:

 • tiesības piekļūt saviem personas datiem - Jums kā Datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Biroja, vai Birojs veic Jūsu personas datu apstrādi, un, gadījumos, kad tā tiek veikta, pieprasīt piekļuvi apstrādātajiem personas datiem.
 • tiesības labot personas datus - ja Jūs uzskatāt, ka Birojā apstrādātā informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Birojam veikt Jūsu datu labošanu.
 • tiesības uz datu pārnesamību - Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis Birojam, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un gadījumos, ja apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem. Šīs tiesības realizēšanu Birojs nodrošina, ja tas ir tehniski iespējams.
 • tiesības uz dzēšanu - Jums ir tiesības prasīt Birojam dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasat vai ļauj Birojam datus saglabāt (izpildot juridisko pienākumu, datu arhivēšanai vai citos gadījumos, pastāvot attiecīgam tiesiskam pamatam).
 • tiesības ierobežot apstrādi - Jums ir tiesības pieprasīt, lai Birojs ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi noteiktos gadījumos un uz noteiktu termiņu:
 • ja Jūs apstrīdat personas datu precizitāti – uz laiku, kamēr Birojs pārbauda personas datu precizitāti;
 • ja apstrāde ir nelikumīga, un Jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu, tās vietā pieprasot personas datu izmantošanas ierobežošanu – uz laiku, kādu Jūs pieprasījāt;
 • ja Birojam personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās prasības – uz laiku, kādu Jūs pieprasījāt un pamatojat;
 • ja Jūs iebilstat pret apstrādi, kas pamatota ar Biroja leģitīmajām interesēm – uz laiku, kamēr tiek pārbaudīts, vai Biroja leģitīmās intereses ir svarīgākas par Jūsu leģitīmajām interesēm. 
 • tiesības iebilst – Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ja tā ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā uz profilēšanu mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšanai). Jums nav tiesības iebilst pret Datu apstrādi, ja personas datu apstrādes pamats ir: piekrišana; līgumisku attiecību nodibināšana un izpilde; juridiska pienākuma izpilde; Datu subjekta vai trešo personu vitāli svarīgu interešu aizsardzība.
 • tiesības attiecībā uz automatizētu individuālo lēmumu pieņemšanu - Jums ir tiesības netikt pakļautam pilnībā automatizētai individuāla lēmuma pieņemšanai, tostarp profilēšanai, ja šādi pieņemts lēmums attiecībā uz Jums rada tiesiskas sekas, vai ietekmē Jūs līdzīgā veidā. Turklāt Jums nav tiesību atteikties no šādu lēmumu pieņemšanas, ja:
 • lēmums ir nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu starp Biroju un Datu subjektu noslēgtu līgumu;
 • lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem;
 • datu subjekts ir devis piekrišanu.
 • tiesības atsaukt piekrišanu - ja personas datu apstrāde tiek veikta uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir tiesības atsaukt piekrišanu. Piekrišanas atsaukšanas rezultātā Birojs turpmāk neapstrādās personas datus nolūkiem, kādiem piekrišana tika atsaukta, ja vien nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats. Pēc piekrišanas atsaukšanas Birojam ir tiesības personas datus apstrādāt citiem leģitīmiem nolūkiem.

Datu subjekts var realizēt savas iepriekš uzskatītās tiesības, sagatavojot Birojam rakstveida pieprasījumu un iesniedzot to klātienē Birojā, nosūtot parakstīto pieprasījumu pa pastu uz Biroja juridisko adresi vai ar e-parakstu uz Biroja oficiālo e-pasta adresi. Birojs izskata Datu subjekta pieprasījumu un veic pieprasījumā minētās darbības bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas informē Datu subjektu par veiktajām darbībām. 

 • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē - Ja Jūs uzskatāt, ka Birojs apstrādā Jūsu datus pretlikumīgi, Jūs varat vērsties Datu valsts inspekcijā ar iesniegumu par nelikumīgu personas datu apstrādi.

Ja Jums ir iebildumi, pretenzijas vai sūdzības saistībā ar personas datu apstrādi, Birojs aicina Jūs vispirms vērsties Birojā. Gadījumā, ja jautājumu nav iespējams atrisināt Biroja ietvaros, tad vērsties Datu valsts inspekcijā.

Personas datu nosūtīšana uz Trešo valsti - Biroja darbības specifika neparedz personas datu nosūtīšanu ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas.

Birojs ir tiesīgs jebkurā laikā veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot tās aktuālo versiju Biroja tīmekļa vietnē.

 

Informācija atjaunota 2022. gada 17. oktobrī

 

 1. Birojs izmanto Microsoft Teams kā rīku tiešsaistes sapulču (turpmāk – tiešsaistes sapulces) rīkošanai. Microsoft Teams ir kompānijas Microsoft Corporation pakalpojums.

Datu pārzinis

 1. Datu apstrādes pārzinis ir Birojs, adrese: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013, tālrunis (+371) 67013302, elektroniskā pasta adrese: pasts@bvkb.gov.lv.
 2. Par datu apstrādi ir atbildīgs pakalpojuma sniedzējs Microsoft Teams  kā datu apstrādātājs.

Datu apstrāde

 1. Izmantojot Microsoft Teams, tiek apstrādāti dažāda veida dati. Datu apjoms ir atkarīgs no tā, kādus datus ievada datu subjekts, piedaloties tiešsaistes sanāksmē.
 2. Apstrādei ir pakļauti sekojoši personas dati:
  1. Lietotāja dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs (pēc izvēles), e-pasta adrese, profila attēls (ja tas pievienots), pārstāvamā iestāde un amats;
  2. Sapulces metadati: tēma, apraksts (ja tas norādīts), dalībnieka IP adrese, informācija par ierīci / aparatūru;
  3. Ierakstīšanas laikā (pēc izvēles): visu video, audio un prezentāciju ierakstu faili; tiešsaistes sapulces tērzēšanas teksta faili;
  4. Teksta, audio un video dati: tiešsaistes sapulces laikā potenciāli ir iespēja izmantot tērzēšanu, jautājumus, atbildes un aptaujas. Ievadītie dati tiek apstrādāti, lai padarītu tos redzamus un protokolējamus. Lai iespējotu video attēlošanu un audio atveidošanu, sapulces laikā no datu subjekta ierīces mikrofona un datu subjekta ierīces videokamerām tiks apkopoti atbilstoši dati. Datu subjekts jebkurā sapulces brīdī var izslēgt kameru vai mikrofonu lietojumprogrammā Microsoft Teams.
 3. Lai piedalītos tiešsaistes sapulcē vai iekļūtu tiešsaistes sanāksmju telpā, datu subjektam jānorāda vārds, uzvārds un iestāde, kuru pārstāv.

Apstrādes apjoms

 1. Birojs organizē tiešsaistes sapulces, izmantojot Microsoft Teams. Ja Birojs plāno ierakstīt tiešsaistes sapulci, dalībnieki par to tiek informēti brīdī, kad tiek nosūtīts uzaicinājums uz tiešsaistes sapulci. Ieraksta gadījumā tas tiks norādīts Microsoft Teams lietotnē.
 2. Ja tas ir nepieciešams tiešsaistes sapulces rezultātu reģistrēšanai, Birojs patur tiesības reģistrēt arī tērzēšanas saturu.
 3. Tiešsaistes sapulces ierakstīšanas un apstrādes nolūkos Birojs var reģistrēt arī dalībnieku uzdotos jautājumus.

 

Datu apstrādes pamats

 1. Datu apstrādes juridiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmā punkta e) apakšpunkts -apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.  Šajos gadījumos datu apstrāde sabiedrības interesēs ir pamatojama ar Birojam uzlikto pienākumu efektīvāku izpildi, ietverot arī efektīvāku tiešsaistes sanāksmju vadīšanu, projektu realizēšanu un vadīšanu, procesu izsekojamību.

Datu izpaušana

 1. Personas dati, kas tiek apstrādāti saistībā ar dalību tiešsaistes sanāksmēs, netiek nodoti trešajām personām, ja vien tie nav tieši paredzēti izpaušanai. Tiešsaistes sanāksmju saturs, līdzīgi kā klātienes sanāksmēs, visbiežāk ir paredzēts, lai apmainītos ar informāciju ar dalībniekiem, ieinteresētajām personām vai trešajām pusēm, un tāpēc ir paredzēts izpaušanai tikai sapulces dalībniekiem.

Datu apstrāde ārpus Eiropas Savienības

 1. Microsoft Teams no Biroja puses apstrādājamie personas dati neparedz personas datu nosūtīšanu ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm.

Jūsu tiesības

 1. Jums ir tiesības piekļūt saviem saglabātajiem personas datiem vai saņemt kopijas (ierakstu). Jūs varat sazināties ar Biroju, lai jebkurā brīdī tiem piekļūtu. Informācijas pieprasīšanas gadījumā tiks lūgts apliecināt Jūsu identitāti, lai pārliecinātos, ka informācijas pieprasītājs ir konkrētā persona (ja tas nebūs saprotams no saņemtā pieprasījuma).
 2. Jums ir tiesības uz apstrādes ierobežošanu, ja vien to paredz juridiskais pamatojums.
 3. Jūs varat realizēt savas iepriekš uzskaitītās tiesības, sagatavojot Birojam rakstveida pieprasījumu un iesniedzot to klātienē Birojā, nosūtot parakstīto pieprasījumu pa pastu uz Biroja juridisko adresi vai ar e-parakstu uz Biroja oficiālo e-pasta adresi. Birojs izskatīs Jūsu pieprasījumu un veiks pieprasījumā minētās darbības bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas informēs Jūs par veiktajām darbībām.

Glabāšanas ilgums

 1. Tiešsaistes sapulču ieraksti tiek glabāti vietnē Microsoft Teams līdz sešiem mēnešiem.
 2. Personas dati, kuriem nav nepieciešama turpmāka glabāšana, tiek automātiski dzēsti pēc noteiktā termiņa. Tiešsaistes sapulču ieraksti var tikt glabāti ilgāk, ja  dati joprojām ir nepieciešami, lai izpildītu datu subjekta tiesības vai Birojam ir tiesības personas datus apstrādāt citiem leģitīmiem nolūkiem. Likumā noteikto datu glabāšanas pienākumu gadījumā dzēšanu var izskatīt tikai pēc attiecīgā datu glabāšanas pienākuma termiņa beigām.

Tiesības vērsties datu aizsardzības iestādē

 1. Ja Jums ir iebildumi, pretenzijas vai sūdzības saistībā ar personas datu apstrādi, aicinām Jūs sākotnēji vērsties Birojā. Gadījumā, ja jautājumu netiek atrisināts, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā https://www.dvi.gov.lv/lv.

 

Birojs ir tiesīgs jebkurā laikā veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma paziņojumā, publicējot tās aktuālo versiju Biroja tīmekļa vietnē.

Informācija atjaunota 2024. gada 11.jūnijā