Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

 

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:
 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
 • allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.
 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

 • _ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:
 • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

 

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

 • Firefox 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

Fiziskas personas datu apstrāde

Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – Birojs) apstrādā personas datus, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības, kā arī nodrošina Biroja rīcībā esošo personas datu drošību. Birojs īsteno dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi personas datiem, to izpaušanu vai cita veida prettiesisku personu datu izmantošanu. Birojā tiek nodrošināta pienācīga iepriekšminētās informācijas apstrāde, uzglabāšana un integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Šim nolūkam Birojs izmanto samērīgas un piemērotas organizatoriskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu Birojā apstrādājamos personu datus.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu (tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, piemēram, pēc vārda, uzvārda, personas koda, u.c.) fizisko personu (datu subjekts).

Pārzinis

Birojs, adrese: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013, tālrunis (+371) 67013302, elektroniskā pasta adrese: pasts@bvkb.gov.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists

Ar Biroja Datu aizsardzības speciālistu var sazināties:

rakstot uz e-pasta adresi: das@bvkb.gov.lv ;

zvanot pa tālruņa numuru (+371) 67013365;

iesniedzot iesniegumu klātienē vai nosūtot to pa pastu: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013, ar norādi Datu aizsardzības speciālistam.

Apstrādājamie personas dati

Birojs, ņemot vērā veicamo uzdevumu un mērķi, apstrādā dažāda veida personu datus – vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (tālruņa numurs, faktiskā vai deklarētā dzīvesvietas adrese, īpašuma adrese, e-pasta adrese), pārstāvētās iestādes vai uzņēmuma nosaukums, ieņemamais amats, informācija par izglītību, darba pieredze, darba vieta, sertifikāta numurs, bankas konta numurs, video ar skaņu ieraksti.

Personas datu apstrādes nolūki

Birojs apstrādā personu datus normatīvajos aktos noteikto pienākumu, funkciju un uzdevumu izpildei, lai:

 • nodrošinātu būvdarbu valsts kontroli un būvju pieņemšanu ekspluatācijā Būvniecības likuma 6.1 pantā pirmās daļas 1.punktā noteiktajos gadījumos (datu apstrāde tiek veikta būvobjektos, izmantojot arī videokameras ar skaņu ierakstiem, efektīvākai funkciju veikšanai);
 • nodrošinātu publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību publiskām ēkām (datu apstrāde tiek veikta objektos, izmantojot arī videokameras ar skaņu ierakstiem, efektīvākai funkcijas veikšanai);
 • pildītu Būvniecības likumā un citos būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās būvvaldes funkcijas attiecībā uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošajā nekustamajā īpašumā;
 • informētu kompetences pārbaudes iestādes par būvspeciālistu profesionālās darbības pārkāpumiem;
 • nodrošinātu metodisku palīdzību savas kompetences jautājumos;
 • nodrošinātu būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un pastāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē;
 • pildītu kompetentās iestādes funkcijas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 805 “Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi” prasībām;
 • veiktu būvkomersantu reģistrā komersantu reģistrāciju un atkārtotu reģistrāciju, klasifikāciju un izslēgšanu no reģistra un aktualizētu reģistrā iekļauto informāciju;
 • veiktu būvinspektoru reģistrā personu reģistrāciju un izslēgšanu no reģistra;
 • vestu un aktualizētu dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistru;
 • uzturētu ēku energosertifikātu reģistru;
 • iekļautu un aktualizētu informāciju neatkarīgo ekspertu reģistrā;
 • nodrošinātu būvniecības pārraudzībai un kontrolei nepieciešamās būvniecības informācijas sistēmas darbību;
 • savas kompetences ietvaros, izskatītu iesniegumus un sūdzības par būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem būvniecības procesā vai gadījumā, ja būve ir radījusi, vai var radīt bīstamību vai būtisku kaitējumu personu dzīvībai, veselībai, īpašumam vai videi (ierodoties objektā tiek izmantotas videokameras ar skaņu ierakstiem);
 • veiktu privāttiesiskus darījumus, lai nodrošinātu iestādes darbību;
 • nodibinātu darba vai civildienesta tiesiskās attiecības;
 • nodrošinātu iepirkuma organizēšanu;
 • nodrošinātu personas identificēšanu, tai pieslēdzoties pie Biroja pārziņā esošajām sistēmām (piemēram, Būvniecības informācijas sistēma, Energoresursu informācijas sistēma);
 • noteiktu patiesā labuma guvēju (OIK);
 • nodrošinātu energoefektivitātes jautājumu administrēšanas funkciju izpildi;
 • nodrošinātu elektroenerģijas obligātā iepirkuma mehānisma uzraudzību un kontroli (piemēram, kontaktpersonu dati, plānoto pārbaužu veikšanai, piekļuvei elektrostacijai);
 • aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu sniegšanu;
 • nodrošinātu energoefektivitātes jautājumu administrēšanas funkciju izpildi (piemēram, kontaktpersonu dati);
 • nodrošinātu transporta enerģijas nosacījumu izpildes uzraudzību un kontroli;
 • nodrošinātu naftas produktu uzraudzību un kontroli (piemēram, kontaktpersonu dati);
 • koordinētu sabiedrības informēšanu un izglītošanu par būvniecības jautājumiem (piemēram, veicinot pasākuma publicitāti un sabiedrības informētību par tā norisi, pasākuma laikā veicot fotografēšanu vai filmēšanu un uzņemtos materiālus, publicējot Biroja mājaslapā un sociālajos tīklos).
 • Biroja saimniecisko un administratīvo aktivitāšu veikšanai (piemēram, fiziskās drošības nodrošināšanai un īpašuma aizsardzībai, sadarbības nodrošināšanai ar Biroja sadarbības partneriem, dokumentu aprites nodrošināšanai, arhivēšanas nodrošināšanai, tulkošanas pakalpojumu izmantošanai u.c.);

Pamatojoties uz personas datu subjekta piekrišanu, Birojs apstrādā Personas datus, lai:

 • nodrošinātu dalību Biroja rīkotajos informatīvajos pasākumos (semināri, ikgadējie pasākumi, konferences, u.c.), reģistrējot un identificējot dalībniekus;
 • analizētu pasākuma apmeklētību, nosūtītu informatīvos materiālus un nodrošinātu turpmāko saziņu informācijas nosūtīšanai par turpmākajiem pasākumiem.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Birojs apstrādā Personas datus tikai tādā gadījumā, ja tam ir tiesisks pamatojums. Ir iespējami šādi Personas datu apstrādes tiesiskie pamati:

 • Biroja pienākums apstrādāt Datu subjekta Personas datus izriet no Birojam saistošām normatīvo aktu prasībām (juridiska pienākuma izpilde, piemēram, Administratīvā procesa likums, Civillikums, Dzīvokļa īpašuma likums, Iesniegumu likums, Informācijas atklātības likums, Paziņošanas likums, Valsts valodas likums, Valsts pārvaldes iekārtas likums, Enerģētikas likums, Energoefektivitātes likums, Būvniecības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, 2018. gada 4. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, 2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.576 “Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums”, Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumi Nr. 560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību”) un tajos Birojam noteiktajiem pienākumiem, funkcijas un uzdevumiem;
 • Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai sniegtu Biroja pakalpojumus, kā arī, lai nodibinātu un izpildītu līgumiskas attiecības;
 • Birojs ir saņēmis Datu subjekta Piekrišanu;
 • Personas datu apstrāde nepieciešama vispārējās drošības, sabiedrības, trešās personas, Biroja vai Datu subjekta tiesību un interešu aizstāvībai.

Personas datu saņēmēji

Valsts, pašvaldību un tiesībsargājošās iestādes tiesību aktos noteiktajos gadījumos funkciju un uzdevumu izpildei, inženierkomunikāciju turētāji, sertificēšanas institūcijas, iestādes, kas veic būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību, pilnvarotās personas, datu apstrādātāji, ar kuriem Birojam noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu.

Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Biroja Lietu nomenklatūru tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgo datu apstrādes nolūka vai mērķa sasniegšanai, kam personas dati tika iegūti vai tik ilgi, cik tas ir noteikts normatīvajos aktos.

Datu subjekta tiesības

Birojs nodrošina Datu subjektam šādas normatīvajos aktos paredzētās tiesības:

 • Tiesības piekļūt saviem Personas datiem

Datu subjektam ir tiesības saņemt apstiprinājumu savu Personas datu apstrādei, piekļūt saviem Personas datiem, t.i. – iegūt savu Personas datu (nevis dokumentu), kas ir Biroja rīcībā kopiju, saņemt papildu informāciju par savu Personas datu apstrādi.

 • Tiesības labot Personas datus

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai Birojs bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus Biroja rīcībā esošus Datu subjekta Personas datus.

 • Tiesības uz Datu pārnesamību

Datu subjektam ir tiesības saņemt no Biroja Personas datus par sevi, lai tos saglabātu un, piemēram, nodotu citam pakalpojumu sniedzējam. Šīs tiesības Birojs nodrošina, ja tas ir tehniski iespējams.

 • Tiesības tikt aizmirstam

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai Birojs bez pamatotas kavēšanās pārtrauktu Datu subjekta Personas datu apstrādi un dzēstu tos, ja:

 • Personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika sākotnēji vākti vai citādi apstrādāti;
 • Datu subjekts atsaucis savu Piekrišanu, uz kuras pamata Personas datu apstrāde tika veikta un ja nav cita tiesiska pamata Personas datu apstrādei;
 • Datu subjekts iebildis Personas datu apstrādei un, pēc leģitīmo interešu atkārtota izvērtējuma Birojs atzīst, ka apstrādei nav svarīga tiesiskā pamata vai apstrāde notiek tirgvedības (mārketinga) nolūkos.

Birojam ir tiesības nedzēst Personas datus šādos gadījumos:

 • ja Personas datu apstrāde Birojam jāturpina veikt, izpildot juridisku pienākumu (Datu apstrādes pienākumu nosaka normatīvo aktu prasības);
 • Personas datu apstrāde ir nepieciešama arhivēšanas nolūkos;
 • citos gadījumos, pastāvot attiecīgam tiesiskam pamatam.
 • Tiesības ierobežot apstrādi

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai Birojs ierobežotu Datu subjekta Personas datu apstrādi noteiktos gadījumos un uz noteiktu termiņu:

 • ja Datu subjekts apstrīd Personas datu precizitāti – uz laiku, kamēr Birojs pārbauda Personas datu precizitāti;
 • ja apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret Personas datu dzēšanu, tās vietā pieprasa Personas datu izmantošanas ierobežošanu – uz laiku, kādu Datu subjekts ir pieprasījis;
 • ja Birojam Personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās prasības – uz laiku, kādu Datu subjekts ir pieprasījis un pamatojis;
 • ja Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kas pamatota ar Biroja leģitīmajām interesēm – uz laiku, kamēr tiek pārbaudīts, vai Biroja leģitīmās intereses ir svarīgākas par Datu subjekta leģitīmajām interesēm. 
 • Tiesības iebilst

Datu subjektam ir tiesības iebilst pret viņa Personas datu apstrādi, ja tā ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā uz Profilēšanu mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšanai).

Datu subjekts nav tiesīgs iebilst pret Datu apstrādi, ja Personas datu apstrādes pamats ir:

 • piekrišana;
 • līgumisku attiecību nodibināšana un izpilde;
 • juridiska pienākuma izpilde;
 • Datu subjekta vai Trešo personu vitāli svarīgu interešu aizsardzība.
 • Tiesības attiecībā uz automatizētu individuālo lēmumu pieņemšanu.

Datu subjektam ir tiesības netikt pakļautam pilnībā automatizētai individuāla lēmuma pieņemšanai, tostarp Profilēšanai, ja šādi pieņemts lēmums attiecībā uz Datu subjektu rada tiesiskas sekas, vai līdzīgā veidā ietekmē Datu subjektu. Datu subjektam nav tiesību atteikties no šādu lēmumu pieņemšanas, ja:

 • lēmums ir nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu starp Biroju un Datu subjektu noslēgtu līgumu;
 • lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem;
 • Datu subjekts ir devis Piekrišanu.
 • Tiesības atsaukt Piekrišanu

Ja Personas datu apstrāde tiek veikta uz Piekrišanas pamata, Datu subjektam ir tiesības atsaukt Piekrišanu. Piekrišanas atsaukšanas rezultātā Birojs turpmāk neapstrādās Personas datus nolūkiem, kādiem Piekrišana tika atsaukta, ja vien nepastāv cits Personas datu apstrādes tiesiskais pamats. Pēc Piekrišanas atsaukšanas Birojam ir tiesības Personas datus apstrādāt citiem leģitīmiem nolūkiem.

Datu subjekts var realizēt savas iepriekš uzskatītās tiesības, iesniedzot Birojam rakstveida pieprasījumu, iesniedzot to klātienē Birojā, nosūtot parakstīto pieprasījumu pa pastu uz Biroja juridisko adresi vai ar e-parakstu uz Biroja oficiālo e-pasta adresi. Birojs izskata Datu subjekta pieprasījumu un veic pieprasījumā minētās darbības bez nepamatotas kavēšanās un, jebkurā gadījumā 1 (viena) mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas informē Datu subjektu par veiktajām darbībām. 

 • Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

Ja Datu subjekts uzskata, ka Birojs apstrādā tā datus pretlikumīgi, viņš var vērsties Datu valsts inspekcijā ar iesniegumu par nelikumīgu personas datu apstrādi.

Ja Datu subjektam ir iebildumi, pretenzijas vai sūdzības saistībā ar personas datu apstrādi, Birojs aicina Datu subjektu vispirms vērsties Birojā. Gadījumā, ja jautājumu nav iespējams atrisināt Biroja ietvaros, tad vērsties Datu valsts inspekcijā.

Personas datu nosūtīšana uz Trešo valsti

Biroja darbības specifika neparedz Personas datu nosūtīšanu ārpus valsts.

Birojs ir tiesīgs jebkurā laikā vienpusēji grozīt Datu apstrādes principus, par to neinformējot Datu subjektu. Datu subjektu par grozījumiem Birojs informē, izvietojot informāciju Biroja mājaslapā.

Informācija atjaunota 2020.gada 10.septembrī