Saīsinājumi:

 1. MK noteikumi Nr.169 - Ministru kabineta 2018 .gada 20. marta noteikumi Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”;
 2. VBN – Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

VBN nosaka, ka:

47. Būvkomersantam, kas veic ekspertīzi, ir pienākums iesaistīt ekspertīzes veikšanas procesā tikai atbilstošas kvalifikācijas darbiniekus ar prasmēm un pieredzi uzdoto darbu veikšanā.

48. Ja pasūtītājs slēdz līgumu par būvprojekta ekspertīzi:

48.1. ar vairākiem būvkomersantiem – attiecīgajos līgumos norāda ekspertīzes vadītāju, kura pienākums ir koordinēt visu būvprojekta daļu un sadaļu ekspertīzi, kā arī sniegt kopējo būvprojekta ekspertīzi;

48.2. ar vienu būvkomersantu vai būvspeciālistu – tas uzņemas gan eksperta, gan ekspertīzes vadītāja pienākumus un tiesības.

Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" nosaka, ka:

83. Trešās grupas ēkas būvprojekta ekspertīzi veic, lai izvērtētu projektētās ēkas atbilstību ēkas mehāniskajai stiprībai un stabilitātei noteiktajām prasībām, kā arī ugunsdrošības prasībām. Būvprojekta ekspertīzi veic:

83.1. būvkonstrukciju daļai (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic būvprojektu konstrukciju eksperts);

83.2. citās būvprojekta daļās iekļautajiem ugunsdrošības risinājumiem atbilstoši ugunsdrošības pasākumu pārskatam (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ugunsdrošības pasākuma pārskata ekspertīzi veic būvprojektu konstrukciju vai būvprojektu arhitektūras risinājumu  eksperts);.

84. Ja būvniecības dalībniekiem risināmi strīdus jautājumi par būvprojekta atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskajos vai īpašajos noteikumos noteiktajām prasībām, būvprojekta ekspertīze veicama tām būvprojekta daļām, par kurām būvniecības dalībniekiem pastāv strīds.

Pilnu trešās grupas ēkas būvprojekta ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina būvprojektu konstrukciju un būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertu.

Būvkomersanti, kas nodarbina būvprojektu konstrukciju vai būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertu, ir tiesīgi veikt pilnu trešās grupas ēkas būvprojekta ekspertīzi tikai tad, ja tie piesaista trūkstošo būvekspertu.

Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzē sertificētais būvspeciālists normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var veikt arī atsevišķu inženierbūvju būvprojektos iekļauto arhitektūras risinājumu un ugunsdrošības risinājumu ekspertīzi.

Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzē un būvprojektu konstrukciju ekspertīzē sertificētais būvspeciālists normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var veikt arī būvniecības tāmju, ugunsdrošības risinājumu ekspertīzi, kā arī ugunsdrošības pasākumu pārskata un darbu organizēšanas projekta ekspertīzi.

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” nosaka, ka:

76. Ekspertīzi visam būvprojektam veic, ja tas ir trešās grupas inženierbūves būvprojekts, izņemot inženierbūves nojaukšanas būvprojektu.

Būvprojektam ir šādas daļas:

 1. vispārīgā daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvprojektu eksperts);
 2. arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi vai inženierbūvi, kurai nav virszemes daļa) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic būvprojektu arhitektūras risinājumu eksperts);
 3. būvkonstrukciju daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic būvprojektu konstrukciju eksperts)
 4. inženierbūvei nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas u.tml.) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 5. citas inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 6. darbu organizēšanas projekts(atbilstoši  MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvprojektu eksperts).

Trešās grupas ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūves būvprojekta ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvprojektu ekspertīzes ekspertu, ekspertīzes veikšanā iesaistot būvspeciālistus vai būvkomersantus, kas tiesīgi veikt atsevišķo būvprojekta daļu ekspertīzi.

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Valsts ceļi:

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” nosaka, ka:

31. Ja vispārīgie būvnoteikumi paredz obligātu būvprojekta ekspertīzi (automaģistrāles un ātrsatiksmes autoceļi), tās ietvaros būveksperts:

31.1. nosaka būvprojekta atbilstību projektēšanas uzdevuma, normatīvo aktu, tehnisko noteikumu un standartu prasībām (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic ceļu būvprojektu eksperts, ja būvprojektā nav tilti, pārvadi, tuneļi vai autoceļa caurtekas ar ailas platumu 2 m un vairāk);

31.2. pārbauda nesošo konstrukciju nestspējas aprēķinus – slodžu kombināciju izvēles pareizību, segu konstrukciju, tiltu balstu un laiduma konstrukciju nestspēju un dimensijas (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic ceļu būvprojektu eksperts, ja būvprojektā nav tilti, pārvadi, tuneļi vai autoceļa caurtekas ar ailas platumu 2 m un vairāk);

31.3. pārbauda būvprojektā paredzēto konstruktīvo risinājumu un materiālu izvēles atbilstību būves funkcionalitātes un ilgmūžības prasībām (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic ceļu būvprojektu eksperts, ja būvprojektā nav tilti, pārvadi, tuneļi vai autoceļa caurtekas ar ailas platumu 2 m un vairāk);

31.4. pārbauda darbu daudzuma aprēķinu pareizību un atbilstību rasējumiem un būvprojekta specifikācijām (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic ceļu būvprojektu eksperts, ja būvprojektā nav tilti, pārvadi, tuneļi vai autoceļa caurtekas ar ailas platumu 2 m un vairāk).

Trešās grupas ceļa būvprojekta, ja būvprojektā nav tilti, pārvadi, tuneļi vai autoceļa caurtekas ar ailas platumu 2 m un vairāk, ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina ceļu būvprojektu ekspertīzes ekspertu.

Gadījumā, ja ceļa būvprojektā paredzēta tilta, pārvada, tuneļa vai autoceļa caurtekas ar ailas platumu 2 m un vairāk izbūve, tad būvkomersantam ekspertīzes veikšanā jāiesaista arī tiltu būvprojektu ekspertīzes eksperts.

Ceļi un ielas:

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” nosaka, ka:

96. Ja vispārīgie būvnoteikumi paredz obligātu būvprojekta ekspertīzi, to veic, lai izvērtētu projektējamā ceļa un ielas atbilstību mehāniskās stiprības un stabilitātes, ugunsdrošības, lietošanas drošības un vides pieejamības prasībām:

96.1. inženierrisinājumu daļai (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic ceļu būvprojektu eksperts, ja būvprojektā nav tilti, pārvadi, tuneļi vai autoceļa caurtekas ar ailas platumu 2 m un vairāk un to inženierbūvju, kuras ir iekļautas būvprojekta sastāvā, būvprojektu eksperts);

96.2. ekonomiskajai daļai – būvprojektiem, kuru izstrādi un īstenošanu finansē no publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, – izvērtējot materiālu izvēles ekonomisko pamatojumu saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, kā arī izmaksās iekļauto darba pozīciju pietiekamību (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic ceļu būvprojektu eksperts, ja būvprojektā nav tilti, pārvadi, tuneļi vai autoceļa caurtekas ar ailas platumu 2 m un vairāk).

Trešās grupas ceļa būvprojekta, ja būvprojektā nav tilti, pārvadi, tuneļi vai autoceļa caurtekas ar ailas platumu 2 m un vairāk, ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina ceļu būvprojektu ekspertīzes ekspertu.

Gadījumā, ja ceļa būvprojektā paredzēta tilta, pārvada, tuneļa vai autoceļa caurtekas ar ailas platumu 2 m un vairāk izbūve, būvkomersantam ekspertīzes veikšanā jāiesaista arī tiltu būvprojektu ekspertīzes eksperts.

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 pilnu tiltu, pārvadu, tuneļu un caurteku ar ailas platumu 2 m un vairāk būvprojektu ekspertīzi veic tiltu būvprojektu eksperts.

Pilnu trešās grupas tiltu, pārvadu, tuneļu un caurteku ar ailas platumu 2 m un vairāk būvprojekta ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina tiltu būvprojektu ekspertīzes ekspertu.

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” nosaka, ka:

44. Būvprojekta ekspertīzi energoapgādes objektu būvprojektiem veic šādām būvprojekta sadaļām:

44.1. būvkonstrukciju daļai (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic būvprojektu konstrukciju eksperts);

44.2. tehnoloģiskajai daļai (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic elektroietaišu būvprojektu eksperts);

44.3. ēkas un būves galveno inženierkomunikāciju sadaļām (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic attiecīgās inženierbūves būvprojektu eksperts);

44.4. vispārīgajai daļai (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic elektroietaišu būvprojektu eksperts);

44.5. citām būvniecības ierosinātāja noteiktajām būvprojekta sadaļām (atkarībā no sadaļas atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic attiecīgās būves būvprojektu eksperts).

Trešās grupas energoapgādes objektu būvprojekta ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina elektroietaišu būvprojektu ekspertīzes ekspertu, ekspertīzes veikšanā iesaistot būvspeciālistus vai būvkomersantus, kas tiesīgi veikt atsevišķo būvprojekta daļu ekspertīzi.

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Atbilstoši Būvniecības likuma 13.panta ceturtajai daļai būvspeciālisti var veikt būveskpertīzi tikai tajās jomās, kurās tiem ir patstāvīgās prakses tiesības.

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” nosaka, ka:

76. Ekspertīzi visam būvprojektam veic, ja tas ir trešās grupas inženierbūves būvprojekts, izņemot inženierbūves nojaukšanas būvprojektu.

Būvprojektam ir šādas daļas:

 1. vispārīgā daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu eksperts);
 2. arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi vai inženierbūvi, kurai nav virszemes daļas) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic būvprojektu arhitektūras risinājumu eksperts);
 3. būvkonstrukciju daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic būvprojektu konstrukciju eksperts);
 4. inženierbūvei nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas u.tml.) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 5. citas inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 6. darbu organizēšanas projekts (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu eksperts).

Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas inženierbūves būvprojekta ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīzes ekspertu, ekspertīzes veikšanā iesaistot būvspeciālistus vai būvkomersantus, kas tiesīgi veikt atsevišķo būvprojekta daļu ekspertīzi.

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Ministru kabineta 2017. gada 19.augusta noteikumu Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 50.5.apakšpunkts nosaka, ka ekspertīzi trešās grupas būvēm veic šādām pozīcijām:

52.4. projektējamā elektronisko sakaru tīkla shēma un apraksts (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu eksperts);

52.7. projektējamās kabeļu kanalizācijas, jaunas stabu līnijas vai gruntī ieguldāmā kabeļa trases topogrāfiskais plāns ar sarkanajām līnijām un zemes īpašuma robežām mērogā līdz M 1:1000. Plāns satur informāciju par zemes gabalu (zemes vienību) kadastra apzīmējumiem un ir saskaņots ar nekustamo īpašumu īpašniekiem vai, ja tādu nav, tiesiskajiem valdītājiem, kā arī ar zemes gabalu īpašniekiem vai, ja tādu nav, tiesiskajiem valdītājiem, kuru gaisa telpa tiek šķērsota (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu eksperts);

52.8. izmantojamo materiālu saraksts (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu eksperts);

52.10. ceļa šķērsojuma šķērsgriezuma profils mērogā M 1:100 vai M 1:200, norādot kabeļa vai kabeļu kanalizācijas ieguldīšanas dziļumu (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu eksperts)

52.11. ja šķērso upes, – ūdenstilpju šķērsgriezuma profils mērogā M 1:100 vai M 1:200, norādot kabeļa vai kabeļu kanalizācijas ieguldīšanas dziļumu (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu eksperts);

52.13. speciālās darba drošības prasības, ja tādas nepieciešamas (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu eksperts);

52.14. ja izmanto beztranšeju kabeļu guldīšanas metodi (caurduršanas metodi), – vertikālais griezuma profils mērogā M 1:50 vai M 1:100 ar šķērsojošām vai blakus esošām pazemes inženierkomunikācijām, to tehniskajiem datiem un augstuma atzīmēm atbilstoši izdotajiem tehniskajiem noteikumiem (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu eksperts).

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojekta ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīzes ekspertu.

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Ministru kabineta 2017. gada 16. septembra noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” nosaka, ka:

54. Ekspertīzi visam būvprojektam veic, ja tas ir trešās grupas būves būvprojekts, izņemot būves nojaukšanas būvprojektu.

Būvprojekta arhitektūras risinājumiem atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic būvprojektu arhitektūras risinājumu eksperts.

Visām pārējām būvprojekta sastāvdaļām atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic meliorācijas sistēmu būvprojektu eksperts.

Trešās grupas meliorācijas būves būvprojekta ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina meliorācijas sistēmu būvprojektu ekspertīzes ekspertu, ekspertīzes veikšanā iesaistot būvspeciālistus vai būvkomersantus, kas ir tiesīgi veikt būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzi.

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Ministru kabineta 2017. gada 16. septembra noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” nosaka, ka:

54. Ekspertīzi visam būvprojektam veic, ja tas ir trešās grupas būves būvprojekts, izņemot būves nojaukšanas būvprojektu.

Būvprojekta arhitektūras risinājumiem atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic būvprojektu arhitektūras risinājumu eksperts.

Visām pārējām būvprojekta sastāvdaļām atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic hidrotehnisko būvju būvprojektu eksperts.

Trešās grupas hidrotehniskās būves būvprojekta ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīzes ekspertu, ekspertīzes veikšanā iesaistot būvspeciālistus vai būvkomersantus, kas tiesīgi veikt būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzi.

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” nosaka, ka:

76. Ekspertīzi visam būvprojektam veic, ja tas ir trešās grupas inženierbūves būvprojekts, izņemot inženierbūves nojaukšanas būvprojektu.

Būvprojektam ir šādas daļas:

 1. vispārīgā daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojektu eksperts);
 2. arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi vai inženierbūvi, kurai nav virszemes daļa) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic būvprojektu arhitektūras risinājumu eksperts);
 3. būvkonstrukciju daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic būvprojektu konstrukciju eksperts vai ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojektu eksperts);
 4. inženierbūvei nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas u.tml.) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 5. citas inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 6. darbu organizēšanas projekts(atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojektu eksperts).

Trešās grupas ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojekta ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīzes ekspertu, ekspertīzes veikšanā iesaistot būvspeciālistus vai būvkomersantus, kas ir tiesīgi veikt atsevišķo būvprojekta daļu ekspertīzi.

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” nosaka, ka:

76. Ekspertīzi visam būvprojektam veic, ja tas ir trešās grupas inženierbūves būvprojekts, izņemot inženierbūves nojaukšanas būvprojektu.

Būvprojektam ir šādas daļas:

 1. vispārīgā daļa (atbilstoši MK Nr.169 veic pārvades gāzes un naftas sistēmu būvprojektu eksperts);
 2. arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi vai inženierbūvi, kurai nav virszemes daļa) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic būvprojektu arhitektūras risinājumu eksperts);
 3. būvkonstrukciju daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic būvprojektu konstrukciju eksperts);
 4. inženierbūvei nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas u.tml.) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 5. citas inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 6. darbu organizēšanas projekts (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic pārvades gāzes un naftas sistēmu būvprojektu eksperts).

Trešās grupas pārvades gāzes un naftas sistēmu būvprojektu ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina pārvades gāzes un naftas sistēmu būvprojektu ekspertīzes ekspertu, ekspertīzes veikšanā iesaistot būvspeciālistus vai būvkomersantus, kas ir tiesīgi veikt atsevišķo būvprojekta daļu ekspertīzi.

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” nosaka, ka:

76. Ekspertīzi visam būvprojektam veic, ja tas ir trešās grupas inženierbūves būvprojekts, izņemot inženierbūves nojaukšanas būvprojektu.

Būvprojektam ir šādas daļas:

 1. vispārīgā daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvprojektu eksperts);
 2. arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi vai inženierbūvi, kurai nav virszemes daļa) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic būvprojektu arhitektūras risinājumu eksperts);
 3. būvkonstrukciju daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic būvprojektu konstrukciju eksperts);
 4. inženierbūvei nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas u.tml.) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 5. citas inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 6. darbu organizēšanas projekts(atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvprojektu eksperts).

Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīzes ekspertu, ekspertīzes veikšanā iesaistot būvspeciālistus vai būvkomersantus, kas tiesīgi veikt atsevišķo būvprojekta daļu ekspertīzi.

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” nosaka, ka:

76. Ekspertīzi visam būvprojektam veic, ja tas ir trešās grupas inženierbūves būvprojekts, izņemot inženierbūves nojaukšanas būvprojektu.

Būvprojektam ir šādas daļas:

 1. vispārīgā daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic saldēšanas sistēmu būvprojektu eksperts);
 2. arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi vai inženierbūvi, kurai nav virszemes daļa) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic būvprojektu arhitektūras risinājumu eksperts);
 3. būvkonstrukciju daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic būvprojektu konstrukciju eksperts);
 4. inženierbūvei nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas u.tml.) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 5. citas inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 6. darbu organizēšanas projekts (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ekspertīzi veic saldēšanas sistēmu būvprojektu eksperts).

Saldēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina saldēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīzes ekspertu, ekspertīzes veikšanā iesaistot būvspeciālistus vai būvkomersantus, kas ir tiesīgi veikt atsevišķo būvprojekta daļu ekspertīzi.

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS