Naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma sniedzējs (komersants), ar kuru Būvniecības valsts kontroles birojs (Birojs) ir noslēdzis naftas produktu drošības rezervju uzglabāšanas pakalpojuma līgumu, katru mēnesi ERIS aizpilda un nosūta Birojam saskaņošanai pārskatu par drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu iepriekšējā kalendāra mēnesī.

Komersants “Valsts naftas produktu drošības rezerves” sadaļā "Ikmēneša atskaites par drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu" ģenerē jaunu pārskatu savā darbavietā ar pogu "+Pievienot" zem tabulas "Ikmēneša atskaites par drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu" (turpmāk – “pārskats”). Pēc pogas nospiešanas, iznirstošā logā “Gads” parādās automātiski, bet, ja komersants vēlas atskaiti iesniegt par iepriekšējo gadu, tad pārskata gadu ievada manuāli. “Mēnesis” no nolaižamās izvēlnes (drop-down) izvēlēties pārskata mēnesi. Ja komersanta mēģina izveidot pārskatu par periodu, kurā jau iepriekš ir izveidots pārskats, Sistēma attēlo kļūdas paziņojumu, ka par šo mēnesi pārskats jau ir izveidots.

Kad vajadzīgie parametri pārskata izveidei izvēlēti, nospiež pogu “Pievienot”” un tiek izveidots jauns pārskats vai pogu “Atcelt”.

Ģenerētais pārskats atveras jaunā logā, kur tiek ielasīta informācija par spēkā esošo līgumu vai komersanta manuāli ievadīta informācija, ja ir izmaiņas, kuras neatbilst noslēgtā līguma nosacījumiem.

Pārskata augšējā labajā stūrī ir 3 pogas:

 1. nospiežot pogu "Pārbaudīt un saglabāt":
  • Ja dati norādīti korekti, tad tiek saglabāta aizpildītā informācija;
  • Ja dati norādīti nekorekti, tad attēlojas atbilstošs kļūdas paziņojums;
 2. Nospiežot pogu “Iesniegt”, pārskats tiek nodots Birojam un tā statuss mainās uz "Iesniegts"
 3. Nospiežot pogu “Iepriekšējie pārskati”, iznirstošā logā komersants var izvēlēties nepieciešamo pārskatu no iepriekš Birojam iesniegtiem pārskatiem, ja sistēmā ir reģistrēti citi komersanta iesniegtie ikmēneša pārskati. “Iepriekšējie pārskati” iespējams atvērt četrus iepriekš sistēmā reģistrētos pārskatus - izvēlnē tiek attēlots iepriekšējā pārskata datums (mm:yyyy).

Atgriezties pie sagatavojamā pārskata var ar “bultiņu” augšējā kreisā stūrī.

Pārskata informācija automātiski tiek ielasīta no sistēmā esošiem datiem komersanta pārskata esošajā tabulā.

Zem pārskata nosaukuma tiek attēlots tā pašreizējais statuss. Pirmais statuss pēc tā izveidošanas ir "Sagatavošanā";

Ekrāna augšējā daļā tiek attēlota informācija par komersantu, līguma dati un pārskata dati:

 1. Informācija par komersantu (pamatinformācija - dati tiek ielasīti no Uzņēmuma reģistra):
  • Nosaukums,
  • Reģistrācijas Nr.,
  • Juridiskā adrese,
  • Uzņēmējdarbības atļaujas (licences) numurs, komersants pirmajā reizē aizpilda un nākošajās reizēs šie dati automātiski ielasās ar iespēju rediģēt;
 2. Līguma dati ielasās no līguma, kurš sistēmā ir aktīvs uz pārskata iesniegšanu:
  • Līguma numurs,
  • Līguma darbības periods: no-līdz;
 3. Kontaktpersona, dati ielasās no līguma, kurš sistēmā ir aktīvs uz pārskata iesniegšanu:
  • Vārds, uzvārds,
  • E-pasts,
  • Tālruņa Nr.;​​​​​​​
 4. Pārskata perioda dati:
  • gads un mēnesis ielasās no komersanta iepriekš ievadītās informācijas bez iespējas to rediģēt;

Pārskatā tiek attēlots sekojošais tabulas veidā:

1. tabula "Pakalpojuma sniegšanas vieta" ar kolonnām:

 • Uzglabāšanas adrese, kur automātiski no līguma ielasās norādītās adreses;
 • Tvertnes Nr. - ievadāma skaitliska informācija brīvā formā, var ievadīt nenoteikta skaita ciparus;
 • Iespējas - kolonnā atrodas ikona tabulas rindas dzēšanai;
 • ar pogu "Pievienot" tabulai iespējams pievienot papildus rindu;
 • ja tabulas rindu skaits pārsniedz 10, tad tabulā tiek attēlota lapošana, lai lietotājs varētu apskatīt pārējos ierakstus (funkcionalitāte pieejama pēc pārskata iesniegšanas);

5. tabula "Naftas produktu apjoms, par kuru sniegts drošības rezervju pakalpojums (t)" ar kolonnām ielasās automātiski no līguma,:

 • Produkta veids, ja nav norādīts, tad nolaižamā izvēlne, kurā pieejami seši naftas produktu veidi;
 • Uzglabāšanas valsts, ja nav, tad nolaižamā izvēlne, kurā pieejamas komersanta līgumā norādītās valstis;
 • Apjoms ievadāma skaitliska (decimālskaitļi) informācija) trim cipariem aiz komata;
 • Iespējas - kolonnā atrodas ikona tabulas rindas dzēšanai;
 • ar pogu "Pievienot" tabulai iespējams pievienot papildus rindu;
 • ja tabulas rindu skaits pārsniedz 10, tad tabulā tiek attēlota lapošana, lai lietotājs varētu apskatīt pārējos ierakstus (funkcionalitāte pieejama pēc pārskata iesniegšanas);

3. tabula "Pievienotie dokumenti":

 • ​​​​​​​ar pogu "Pievienot" tabulai iespējams pievienot rindas. Nospiežot šo pogu, tiek atvērts modālais logs, kurā jāievada:
  • dokumenta nosaukums (brīvā tekstā) – piemēram “Rēķins”,
  • dokumenta datums (izvēle no kalendāra), .
  • dokumenta numurs (brīvā teksta lauks),
  • augšupielādē datni pdf, doc, docx, edoc, jpg, png vai zip formātā;
 • Nospiežot uz datnes nosaukuma kolonnā "Datne", tā tiek lejupielādēta;
  • Nospiežot ikonu "Dzēst", iespējams izdzēst pievienotu dokumentu;
  • Kolonna "Nomenklatūras Nr.", to sistēma izveido pēc pārskata apstiprināšanas Biroja pusē;
  • ja tabulas rindu skaits pārsniedz 10, tad tabulā tiek attēlota lapošana, lai lietotājs varētu apskatīt pārējos ierakstus (funkcionalitāte pieejama pēc pārskata iesniegšanas);
  • tabula "Pārskata statusu vēsture" - tabula, kurā, mainoties pārskata statusam, tiek veikti ieraksti par statusa maiņas datumu, lietotāju, kurš to veicis, jauno statusu un lietotāja pievienoto komentāru (ja tāds veikts);