Statuss:
Īstenošanā
ERAF logo ansamblis

Ar 2021.gada 17.decembri Ekonomikas ministrija uzsāk Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Ekonomikas ministrijas resora administratīvā procesa digitālā transformācija" Vienošanās Nr. Nr.2.2.1.1/21/I/006 (turpmāk - projekts) ieviešanu.

Projekta virsmērķis ir ieviest vienotu pieeju administratīvā procesa digitalizācijai Ekonomikas ministrijas (turpmāk - EM) resorā, nodrošinot vairāku esošu un novecojušu informācijas sistēmu pilnveidi, aizstājot esošus manuālos reģistrus, un veikt Būvniecības valsts kontroles biroja (turpmāk - BVKB) nacionālās enerģētikas politikas uzraudzības administratīvā procesa digitālo transformāciju, nomainot papīra dokumentos balstītos administratīvos procesus uz pilnībā digitāli organizētiem administratīvajiem procesiem.

Projektam ir izvirzīti šādi mērķi:
1.veikt enerģētikas politikas administrēšanas procesu digitalizāciju un iekļaut šī procesa tehnisko realizāciju BVKB informācijas un komunikāciju tehnoloģiju platformā un vienotajā pārvaldībā;
2.veicināt BVKB pamatdarbības procesu izpildes efektivitāti;
3.veicināt informācijas apriti digitālā formātā;
4.mazināt administratīvo slogu komersantiem un valsts tiešās pārvaldes iestādēm.

Projekta galvenās darbības:
1. Projekta vadība.
2. Projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana.
3. Programmatūras izstrādes/pielāgošanas un integrācijas iepirkuma dokumentācijas izstrāde un iepirkuma realizācija.
4. Projektējuma apraksta izstrāde.
5. Programmatūras izstrāde/pielāgošana un integrācija.
6. Programmatūras testēšana.
7. Programmatūras ieviešana un darbības uzsākšana.
8. Informatīvo un mācību materiālu izstrāde un IS lietotāju apmācības.
9. Platformas drošības un veiktspējas audits.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:
1. Pilnveidota Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platforma.
2. Pilnveidoti vai izveidoti četri BVKB pamatdarbības procesi:

  •  Transporta enerģijas nosacījumu izpildes uzraudzība un kontrole (izveidots).
  •  Naftas produktu jautājumu administrēšana un izstrādātas datu saskarnes (izveidots)
  • Elektroenerģijas OIK mehānisma uzraudzība un kontrole (pilnveidots).
  • Energoefektivitātes procesu administrēšana (pilnveidots)).

3. Pilnveidota BVKB pamatdarbības procesu pārvaldība ar sešiem pasākumiem (degvielas kvalitātes uzraudzība; laboratorijas datu, pārbaužu un inventarizācijas datu pārvaldība; statistikas datu apkopošanai un pārvaldība; valsts naftas produktu drošības rezervju administrēšana; valsts nodevas samaksas uzraudzībai, brīdinājumu un lēmumu pārvaldība), kas tiks standartizēti un balstīti uz automatizētām darba plūsmām un procesiem.
4. izveidotas vienotās darba vietas EM un EM resora iestādēm.
5. Pilnveidoti BVKB e-pakalpojumi, par pamatu ņemot izmaiņas pamatdarbības procesos.
6. Izveidotas datu kopas publicēšanai atkalizmantojamu datu formātos, uzlabojot BVKB datu pieejamību.

Rezultātā tiks paātrināta saziņa ar komersantiem, EM resora iestādēm, valsts pārvaldes iestādēm, tiks samazināts datu apstrādē un analīzē iesaistīto pušu administratīvais slogs, nodrošinot valsts uzņemto starptautisko saistību izpildi, samazināts BVKB pārbaužu administrēšanai patērētais laiks. Tādējādi projekta īstenošanas rezultātā tiks mazināta Covid-19 radīto seku ietekme uz tautsaimniecību kopumā un veicināta uzņēmēju spēja operatīvāk pielāgoties jauniem tirgus izaicinājumiem. Projekta ietvaros ir plānots atkārtoti izmantot Būvniecības informācijas sistēmas atsevišķu servisu vai datu apmaiņas saskarnes.

Projekta finansējuma saņēmējs: Ekonomikas ministrijas.

Projekta sadarbības partneri: BVKB, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Centrālā statistikas pārvalde.

Projekta kopējās izmaksas ir 600 000 EUR, no kuriem 510 000 EUR ir ERAF finansējums un 90 000 EUR tiek finansēti no valsts budžeta. Projekta realizācijas termiņš ir 16 mēneši.

ERAF logo ansamblis

Aija Vule

Projektu vadītāja - 316 kab.
aija.vule [at] bvkb.gov.lv