Statuss:
Īstenošana

2019. gada 26. novembrī tika parakstīta vienošanās starp Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB) un Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA), kas paredz tālāku Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstīšanu  procesu optimizācijas un automatizēšanas virzienā.

Parakstītā vienošanās par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projektu “Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta” (Nr.2.2.1.1/19/I/005) nosaka turpmāko četru gadu laikā gan papildināt un pilnveidot jau šobrīd www.bis.gov.lv pieejamos risinājumus, gan arī veidot jaunus. Plānots, ka tiks radīta jauna būvju lēmumu skaņošanas un pieņemšanas funkcionalitāte, nodrošinātas iepriekš nebijušas iespējas elektroniskās darba laika uzskaites datu izmantošanai būvuzraudzībā, izstrādāta BIS mobilo iekārtu lietotne, būvgružu utilizācijas uzskaites izveide un ieviesti citi būtiski jauninājumi.

Projekta mērķis ir kāpināt būvniecības procesa efektivitāti, nozares produktivitāti un veicināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu būvniecības procesa un būves dzīvescikla pārvaldībā. Tas uzlabos publiskās pārvaldes pakalpojumu pieejamību un nodrošinās valsts rīcībā esošu datu atkalizmantošanu. Vienlaikus tiks samazināts administratīvais slogs, ar būvniecības procesa organizēšanu saistītie izdevumi un dokumentācijas kārtošanai nepieciešamais laiks. Tāpat tiks pilnveidots būvniecības ieceres iesniegšanas un saskaņošanas process, uz risku vadību balstīts uzraudzības process, kā arī apziņošana un informēšana. Mums ir svarīgi, lai Būvniecības informācijas sistēma būtu ne tikai funkcionāla, bet arī ērta, vienlaikus nodrošinot objektivitāti un caurskatāmību.,” uzsver BVKB direktora p.i. Uldis Jansons.

Arī līdz šim ERAF projekta 1. kārtas ietvaros veikti nozīmīgi BIS pilnveides darbi - jau šobrīd digitalizēts  būvniecības dokumentācijas process – elektroniski iespējams iesniegt būvniecības ieceri un kārtot visu būvniecības administratīvo dokumentāciju līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā. Projekts ļāvis izveidot uz lietotāju vajadzībām balstītu darba vidi – izstrādāta ieceres iesniedzējam, projektētājam, būvvaldēm, kontrolējošām institūcijām un tehnisko noteikumu izdevējiem pielāgota darba vieta ar konkrētajai mērķa grupai nepieciešamajām darba plūsmām. Tāpat radīta piekļuve pārējiem būvniecības procesa dalībniekiem un visām ar būvniecības lietu saistītajām personām – tas nodrošina vienotu darba vidi un dokumentu pieejamību vienuviet.

BIS attīstības 2. kārta tiks līdzfinansēta no ERAF līdzekļiem. Projekta kopējais finansējums ir 3.075 milj. EUR, t.sk. ERAF 2.614 milj. EUR un nacionālais līdzfinansējums – 0.461 milj. EUR. Jau informēts, ka no 2020. gada 1.janvāra ikviena jauna būvniecības iecere būs uzsākama tikai elektroniski BIS - to paredz Būvniecības likums.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda logo