BVKB piešķir patstāvīgās prakses tiesības ekspertīzes darbības sfērā un nodrošina publiski pieejamu informāciju par sertificētiem būvspeciālistiem (ekspertiem), kuri sniedz ekspertīzes pakalpojumus. Ar informāciju iespējams iepazīties BVKB mājaslapas sadaļās “Būvkomersanti, kas veic ekspertīzes” un “BVKB sertificēti būveksperti".

Būvniecības valsts kontroles birojs nodrošina:

  • būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību BVKB deliģētajās specialitātēs;
  • būvspeciālistu darbības kontroli un informēšanu par profesionālās darbības pārkāpumiem.

Infografika par būvprojektu ekspertu darbības jomām
Infografika par būvju ekspertu darbības sfērām