Lai ieviestu efektīvāku valsts atbalsta sistēmas kontroli, no 2020. gada 1. janvāra enerģētikas politikas administrēšanas funkcijas tiek nodotas Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB). Enerģētikas politikas īstenošanas funkcijas nododot BVKB, veikti grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā, Enerģētikas likumā, Energoefektivitātes likumā, likumā “Par zemes dzīlēm”. Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra sēdē atbalstīti grozījumi virknē Ministru kabineta noteikumos, kuri ir saistīti ar minētajiem likumiem un kas attiecas uz funkciju nodošanu BVKB. Savukārt 2020. gadā Ekonomikas ministrija sagatavos grozījumus Būvniecības likumā un saistītajos MK noteikumos, ņemot vērā nepieciešamību aktualizēt BVKB nosaukumu un funkciju klāstu.

No 2020. gada BVKB veiks:

 1. elektroenerģijas obligātā iepirkuma mehānisma uzraudzību un kontroli, būtiski pastiprinot līdz šim īstenoto elektrostaciju darbības uzraudzību, t.sk. veicot sistemātiskas pārbaudes klātienē elektrostacijās;
 2. aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu;
 3. energoefektivitātes jautājumu administrēšanas funkciju;
 4. transporta enerģijas nosacījumu izpildes uzraudzību un kontroli;
 5. naftas produktu jautājumu administrēšanu.
BVKB-jaunas funkcijas14-02 v2

2019. gada 10. decembrī Ministru kabinetā apstiprināti grozījumi šādos Ministru kabineta noteikumos:

 • 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību”, BVKB nododot elektroenerģijas obligātā iepirkuma sistēmas uzraudzības un kontroles funkciju;
 • Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 221 “Noteikumi par kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondos, un to apmēru, kā arī energoefektivitātes fonda līdzekļu izmantošanu”, BVKB nododot uzraudzību par iemaksu (par atbildīgās puses enerģijas ietaupījuma pienākuma apjomu) veikšanu valsts vai pašvaldības energoefektivitātes fondā;
 • Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr. 218 “Noteikumi par enerģētikas informācijas sistēmu”, paredzot, ka naftas produktu informācijas sistēmas (NAPRO) pārzinis turpmāk būs BVKB;
 • Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 226 “Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi”, paredzot energoefektivitātes pienākumu shēmas administrēšanas nodošanu BVKB;
 • Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr. 459 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas, obligātā iepirkuma komponentes un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība”, paredzot, ka līgumu par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu ar elektroenerģijas tirgotāju slēdz BVKB, tāpat BVKB veiks pakalpojuma sniegšanas finanšu uzraudzību un kompensācijas izmaksu tirgotājam par atbalstu lietotājiem rēķinos par elektroenerģiju;
 • Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi”, paredzot energoauditoru iesniegto pārskatu administrēšanas nodošanu BVKB;
 • Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi”, paredzot energoefektivitātes monitoringa un energopārvaldības sistēmas ieviešanas pienākumu izpildes uzraudzības valsts iestādēs un pašvaldībās nodošanu BVKB;
 • Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr. 286 “Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā”, paredzot, ka turpmāk MK noteikumu izpildes uzraudzību nodrošinās BVKB, t.i. izsludinās iepirkuma procedūru drošības rezervju pakalpojuma sniegšanai un citus ar šo iepirkumu saistītos pasākumus;
 • Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 669 “Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu”, paredzot brīvprātīgo vienošanos pārraudzības nodošanu BVKB;
 • Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr. 221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”, paredzot elektroenerģijas obligātā iepirkuma sistēmas uzraudzības un kontroles funkciju nodošanu BVKB;
 • Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr. 395 “Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam”, paredzot energoietilpīgo apstrādes rūpniecības uzņēmumu atbalsta (samazināta līdzdalība OIK maksājumam) administrēšanas funkciju nodošanu BVKB;
 • Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr. 312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā”, paredzot, ka enerģētiskās krīzes izsludināšanas gadījumā BVKB ir naftas produktu drošības rezervju  pakalpojuma saņēmējs;
 • Ministru kabineta 2017. gada 11. aprīļa noteikumos Nr. 202 “Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību”, paredzot energoefektivitātes nodevas administrēšanas nodošanu BVKB;
 • Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr. 248 “Kārtība, kādā komersanti sniedz informāciju par degvielas mazumtirdzniecības cenām”, nosakot, ka Naftas produktu informācijas sistēma (NAPRO) ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir BVKB;
 • Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra noteikumos Nr. 772 “Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību”, nododot un nosakot jaunas funkcijas BVKB attiecībā uz degvielas tirgus uzraudzību, degvielas kvalitātes monitoringu un ziņošanu.

Vienlaikus līdz ar grozījumiem Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra noteikumos Nr. 772 “Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību” svītrotas atsevišķas fosilo degvielu un biodegvielu maisījumu kvalitātes prasības, kas ir noteiktas citos normatīvajos aktos. Tāpat aktualizētas kvalitātes prasības degvielām, kurās biodegvielas saturs ir vismaz 30%, tās nosakot atbilstoši jaunāko Eiropas Savienības standartu prasībām, kā arī jaunas degvielas uzpildes iekārtu un to pistoļu marķēšanas prasības.