Būvniecības valsts kontroles birojs organizē ikgadējo degvielas kvalitātes monitoringu un sagatavo degvielas kvalitātes pārskatu, kas saskaņā ar degvielas kvalitātes direktīvas  8. panta 3. punktu katru gadu līdz 31. augustam jāiesniedz Eiropas Komisijai.

Degvielas kvalitātes monitorings tiek veikts saskaņā ar  Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” prasībām, ievērojot standartā LVS EN 14274:2013 “Automobiļu degvielas. Benzīna un dīzeļdegvielas kvalitātes novērtēšana. Degvielas kvalitātes monitoringa sistēma (FQMS)” ietvertos nosacījumus un nodrošinot, ka degvielas paraugu ņemšanu un testēšanu veic akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija.

Ministru kabineta 2022.gada 2.novembra noteikumi Nr. 686. “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem” nosaka dažādu atjaunojamo energoresursu degvielu un kurināmo ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu kritērijus un atbilstības minētajiem kritērijiem pamatošanas, apliecināšanas un uzraudzības kārtību. Noteikumi Nr. 686 paredz, ka komersanti Būvniecības valsts kontroles biroja izveidotajā un uzturētajā Energoresursu informācijas sistēmā katru gadu līdz 1.jūlijam iesniedz Noteikumos Nr. 686 noteikto informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu augšupielādējot arī  ilgtspējas apliecinājumus vai citus atbilstību apliecinošus dokumentus.

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 13.oktobra Direktīva Nr.98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvas 93/12/EEK 8.panta 2.punktu paredz, ka visām ES dalībvalstīm ir jāizveido degvielas kvalitātes uzraudzības jeb monitoringa sistēmas saskaņā ar standarta LVS EN 14274:2013 "Automobiļu degvielas. Benzīna un dīzeļdegvielas kvalitātes novērtēšana. Degvielas kvalitātes monitoringa sistēma (FQMS) prasībām."

Būvniecības valsts kontroles birojs organizē ikgadējo degvielas kvalitātes monitoringu un sagatavo degvielas kvalitātes pārskatu, kas saskaņā ar degvielas kvalitātes direktīvas  8. panta 3. punktu katru gadu līdz 31. augustam jāiesniedz Eiropas Komisijai.

Nacionālais un Eiropas Savienības normatīvais regulējums:

Likums "Par atbilstības novērtēšanu"

Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumi Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu

Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra noteikumi Nr. 772 “Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 3.marta Direktīva 2003/17/EK, ar kuru groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīva 2009/30/EK ar ko groza Direktīvu 98/70/EK attiecībā uz benzīna, dīzeļdegvielas un gāzeļļas specifikācijām un ievieš mehānismu autotransporta līdzekļos lietojamās degvielas radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas kontrolei un samazināšanai, groza Padomes Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz tās degvielas specifikācijām, kuru lieto iekšējo ūdensceļu kuģos, un atceļ Direktīvu 93/12/EEK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 22.oktobra Direktīvas 2014/94/ES par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015.gada 9.septembra Direktīva 2015/1513, ar kuru groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, un Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu

Ministru kabineta 2022.gada 2.novembra noteikumi Nr. 686. “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem” nosaka dažādu atjaunojamo energoresursu degvielu un kurināmo ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu kritērijus un atbilstības minētajiem kritērijiem pamatošanas, apliecināšanas un uzraudzības kārtību.

Noteikumi Nr. 686 paredz, ka komersanti Būvniecības valsts kontroles biroja izveidotajā un uzturētajā Energoresursu informācijas sistēmā katru gadu līdz 1.jūlijam iesniedz Noteikumos Nr. 686 noteikto informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu augšupielādējot arī  ilgtspējas apliecinājumus vai citus atbilstību apliecinošus dokumentus.

Pienākums sniegt informāciju Energoresursu informācijas sistēmā noteikts šādiem komersantiem:

-degvielas piegādātājs (speciālās atļaujas (licences)  turētājs (BM, BM, DAN, DM, LV1, LV2) uz kuru attiecas abi vai viens no šiem nosacījumiem:

1) realizē transporta enerģiju patēriņam transportā Latvijā, ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) darbībām ar naftas produktiem vai dabasgāzi, ir dabasgāzes tirgotājs, maksā akcīzes nodokli par naftas produktiem, dabasgāzi, kas tiek izmantota par degvielu, vai citiem produktiem, kas tiek realizēti vai paredzēti realizācijai, izmantoti vai paredzēti izmantošanai par degvielu.

2) maksā akcīzes nodokli par naftas produktiem, dabasgāzi, kas tiek izmantota kā degviela, vai citiem produktiem, kas ir izmantoti vai paredzēti izmantošanai par degvielu.

Tātad degvielas piegādātājs var būt akcīzes noliktava, kas transporta enerģiju nodod patēriņam tirgū un tajā brīdī samaksā akcīzes nodokli, degvielas vairumtirgotājs vai mazumtirgotājs (ar attiecīgo licenci), kas realizē paša importēto vai no Eiropas Savienības dalībvalsts ievesto degvielu un tajā brīdī samaksā akcīzes nodokli.

- komersants, kuram ir iekārtas ar jaudu lielāku nekā 20 megavati (MW) cietā biomasas kurināmā gadījumā un kurš nav Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas operators;

- biogāzes komersants, kuram ir iekārtas ar jaudu lielāku nekā 2 megavati (MW).

Noteikumu Nr. 686 36. punkts nosaka, ka degvielas piegādātājs katru gadu līdz 1. jūlijam atbilstības apliecināšanas ietvaros iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojam energoresursu informācijas sistēmā šādu informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu:

1. realizētais biodegvielas vai biogāzes apjoms katram biodegvielas veidam un biodegvielas ražošanas paņēmienam, norādot šo noteikumu 3. pielikumā minēto kategoriju, šādā dalījumā:

1.1. no pārtikas un dzīvnieku barības kultūraugiem iegūtās biodegvielas apjoms;

1.2. no šo noteikumu 4. pielikumā minētajām izejvielām iegūtās biodegvielas un biogāzes apjoms;

2. katra biodegvielas vai biogāzes veida siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitāte;

3. pamatojums katra biodegvielas un biogāzes sūtījuma atbilstībai ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem (atbilstības apliecinājums vai atbilstības sertifikāts latviešu vai angļu valodā), kas ir izsniegts šo noteikumu 33. punktā minētās brīvprātīgās shēmas vai nacionālās shēmas ietvaros;

4. realizētās biodegvielas vai biogāzes ģeogrāfiskā izcelsme.

Biomasas un biogāzes gadījumā, komersants katru gadu līdz 1. jūlijam Būvniecības valsts kontroles biroja administrētajā Energoresursu informācijas sistēmā iesniedz informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā katra izmantotā biomasas kurināmā un biogāzes sūtījuma atbilstību noteiktajiem ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem.

Energoresursu informācijas sistēmā ir iespēja komersantiem pamatot atbilstību emisiju kritērijiem (attiecas uz iekārtām, kurā siltumenerģijas vai elektroenerģijas (vai kopā) vai degvielas ražošana ir uzsākta pēc 2021.gada 1.janvāra), nosakot atbilstību emisiju ietaupījuma kritērijiem, aprēķinot emisiju apjomu (Noteikumu Nr. 686 2.pielikums), jo ir  izstrādāts vienkāršots aprēķina rīks, kas ir pieejams tiešsaistē, kurā ir iestrādāta emisiju aprēķina formula un izvēles iespējas attiecībā uz standartvērtībām.

Ja komersants izmanto minēto rīku, tad atbilstības emisiju kritērijiem apliecināšanai, komersants izdrukā emisiju aprēķinu no rīka un to pašapliecina, apliecinot informācijas pareizību.

Noteikumi Nr.686 noteic, ka komersants pats var veikt emisiju aprēķinu, bet šādā gadījumā neatkarīgam auditoram būtu jāpārbauda aprēķins.

Pieslēgšanās ERIS notiek, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu: www.bis.gov.lv  

Detalizētāka informācija par pieslēgšanos un deleģējuma veidošanu ERIS ir pieejama šeit