Saskaņā ar Padomes 2009.gada 14.septembra Direktīvas 2009/119/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves, 3.panta prasībām dalībvalstis Kopienas teritorijā pastāvīgi uztur naftas krājumu apjomu, kas atbilst vismaz dienas vidējā tīrā importa daudzumiem 90 dienām vai arī dienas vidējam iekšzemes patēriņam 61 dienai atkarībā no tā, kurš no abiem daudzumiem ir lielāks. Nepieciešamā valsts naftas produktu drošības rezervju aprēķinā tika izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes dati par naftas produktu apriti 2017.gadā (Energobilance 2017 gadā). Pamatojoties uz veiktajiem aprēķiniem, nepieciešamais valsts naftas produktu drošības rezervju apjoms, kas jānodrošina Latvijas Republikas teritorijā un citā Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā, atbilst vismaz dienas vidējā tīrā importa daudzumiem 90 dienām.

Ekonomikas ministrija 2018.gada 12.decembrī, ievērojot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Enerģētikas likuma regulējumu, noslēdza līgumus vispārīgās vienošanās ietvaros par “Drošības rezervju pakalpojuma sniegšana valsts naftas produktu rezervju izveidei” (identifikācijas Nr. EM 2018/67) uz diviem gadiem ar deviņiem komersantiem – SIA "Pirmas", UAB "Okseta", UAB "Baltic Petroleum", SIA "Circle K Latvia", AS "Ventbunkers", SIA "RDZ Energy", "Gunvor SA", "Vitol SA" un "Mercuria  Energy Trading SA", kuri pārstāv Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Nīderlandes Karalisti un  Šveices Konfederāciju. Kopējais valsts naftas produktu drošības rezervju apjoms ir 376 544 tonnas kopsummā par 39,3 miljoniem eiro.

Valsts naftas produktu drošības rezervju apjoma sadalījums Eiropas Savienības teritorijā:

ES DV teritorija

Benzīns tonnas

%

Dīzeļdegviela tonnas

%

LV teritorijā

1 000

0.27%

219 200

58.21%

LT teritorija

   

5 000

1.33%

NL teritorija

90 000

23.90%

30 000

7.97%

SE teritorija

   

31 344

8.32%

 

91 000

24.17%

285 544

75.83%

KOPĀ

376 544 tonnas

Naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma sniedzēji, izsludinātas valsts mēroga enerģētiskās krīzes gadījumā vai valsts apdraudējuma gadījumā, pārdos valstij to īpašumā esošos nepieciešamos naftas produktus vajadzīgajā daudzumā.

Saskaņā ar Saeimā 2019.gada 14.novembrī pieņemtiem grozījumiem Enerģētikas likumā un Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra sēdē apstiprinātiem grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr. 286 “Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā”, kas stājās spēkā 2020.gada 1.janvārī, enerģētikas politikas īstenošanas funkcijas ir nodotas Būvniecības valsts kontroles birojam.

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas pilnvaru “Par naftas rezervju uzglabāšanas vietu pārbaudēm”, birojs, 2020. gadā pēc Covid-19 ierobežojumu daļējas atcelšanas, īstenos tam izvirzītos uzdevumus un veiks naftas produktu drošības rezervju uzglabāšanas pakalpojumu apsekošanu un pārbaudi.

No 2020.gada 1.janvāra Būvniecības valsts kontroles birojs:

  1. pilda centrālās krājumu uzturēšanas struktūras funkcijas – organizē iepirkumu drošības rezervju pakalpojumam valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei un administrē šo pakalpojumu;
  2. administrē valsts nodevu par naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu;
  3. ir naftas produktu informācijas sistēmas (NAPRO) pārzinis;
  4. izsniedz licences ogļūdeņražu meklēšanai, ogļūdeņražu ieguvei un izpētei, un uzrauga to nosacījumu izpildi;
  5. veic ogļūdeņražu meklēšanas un ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbu administratīvo pārraudzību.

Normatīvie akti:
Enerģētikas likums

Mobilizācijas likums 

Likums “Par nodokļiem un nodevām

Likums “Par akcīzes nodokli

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums

Likums “Par zemes dzīlēm

Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumi Nr.450 “Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.286 “Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā

Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.248 “Kārtība, kādā komersanti sniedz informāciju par degvielas mazumtirdzniecības cenām

Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.805 “Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi

Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr. 312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā

Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumi Nr. 218 “Noteikumi par enerģētikas informācijas sistēmu

Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumi Nr.801 “Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem

Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība