Atbalsts tiek piemērots iedzīvotāju rēķiniem kā maksas samazinājums par centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem.

Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas samazinājums mājsaimniecības lietotājam ir piemērojams:

  • Ja pakalpojumu sniedz par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (regulatora) noteiktajiem tarifiem vai tarifu, kuru apstiprinājusi attiecīgā pašvaldība:

 50 % no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu 2022./2023.gada apkures sezonā, ja tas nepārsniedz 150,00 EUR/MWh, un noteikto tarifa cenu 68,00EUR/MWh.

Par siltumenerģijas tarifu, kas pārsniedz  150, 00 EUR/MWh, nosaka papildus maksas samazinājumu 90% apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu  un 150,00 EUR/MWh.

Piemērs: 

Ja siltumenerģijas tarifs būs 340 EUR/MWh, tad:

  1. 340 - 150 = 190; 190 × 0,9 = 171 EUR/MWh kompensēs valsts (90% kompensācija virs 150 EUR/MWh);
  2. 150 - 68 = 82; 82 x 0,5 = 41 EUR/MWh kompensēs valsts (50% kompensācija no 68 līdz 150 EUR/MWh);
  3. 171 + 41 = 212 EUR/MWh ir kopējā valsts kompensācija, ja tarifa likme būs 340 EUR/MWh. Galalietotājs tā rezultātā maksās tarifu 340 - 212 = 128 EUR/MWh. Tādējādi šī konkrētā piemēra gadījumā kopumā galalietotājam būs faktiski kompensēti 62% no kopējā siltumapgādes rēķina.
  • Pārējiem pakalpojumu sniedzējiem, kuru tarifs nav apstiprināts regulatorā vai pašvaldībā:

50 % no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu 2022./2023.gada apkures sezonā, ja tas nepārsniedz 150,00 EUR/MWh, un noteikto tarifa cenu 68,00EUR/MWh

Par siltumenerģijas tarifu, kas pārsniedz  150, 00 EUR/MWh, bet nav lielāks par 350 EUR/MWh, nosaka papildus maksas samazinājumu 90% apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu  un 150,00 EUR/MWh.

Atbalsta saņēmējs: mājsaimniecības lietotājs, ja tas centralizētās siltumapgādes pakalpojumu saņem no energoapgādes komersanta vai siltumapgādes pakalpojuma sniedzēja, kas nav energoapgādes komersants, bet pašvaldībā nodrošina siltumenerģijas piegādi par pašvaldības apstiprinātajiem tarifiem.

Atbalsta piemērošanas laiks: 01.10.2022. – 30.04.2023.

Komersants līdz kārtējā kalendārā mēneša 20. datumam par iepriekšējo kalendāro mēnesi  uz BVKB e-pastu atbalsts@bvkb.gov.lv iesūta:

  • Sagatavotu rēķinu atbalsta saņemšanai

Būvniecības valsts kontroles biroja rekvizīti:
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90010386959
PVN reģistrācijas numurs: LV90010386959
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22 
No 01.01.2023. konta Nr. LV21TREL212068602600B

  • Pašvaldības lēmumupar spēkā esošo apstiprināto siltumenerģijas tarifu (ja attiecināms) 
  • Pašvaldības apliecinājums par siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā (ja attiecināms)

* Lūgums apliecinājumu par pašvaldības apstiprināto centralizētās siltumapgādes tarifu sniegt, pievienojot parakstītu lēmuma izrakstu vai apstiprinātu tā kopiju.

Jautājumu gadījumā lūdzu rakstīt uz atbalsts@bvkb.gov.lv vai zvanīt uz 28004756 vai 28020930.