Lielais uzņēmums (turpmāk - LU), kas pirmo reizi ir iekļuvis LU sarakstā (skat. arī infografiku zemāk):

 • Saskaņā ar Energoefektivitātes likuma (turpmāk – Likums) 10. panta otro daļu LU saraksts tiek publicēts Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) tīmekļa vietnē līdz nākamā gada 31. martam.
 • Savukārt Likuma 10. panta ceturtā daļa noteic, ka uzņēmuma energoaudits, sertificēta energopārvaldības sistēma vai sertificēta papildinātā vides pārvaldības sistēma (turpmāk – energodokuments) jāievieš gada laikā pēc iekļūšanas LU sarakstā.
izsaukuma zīme

 Likuma 10. panta prasību izpildes termiņš tiek sākts skaitīt no 31. marta un beidzas ar nākamā gada 31. martu.

Piemērs! Komersants tiek iekļauts LU sarakstā 2023. gadā, tādējādi Likuma 10. panta ceturtās daļas prasības komersantam ir jāizpilda līdz 2024. gada 31. martam.

 • Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 660 “Energoefektivitātes monitoringa noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 660) 13. un 14. punkts noteic, ka LU jāpaziņo par energodokumenta ieviešanu atbildīgajai iestādei 30 dienu laikā pēc attiecīgo apstākļu iestāšanās.
izsaukuma zīme

Noteikumu Nr. 660 13. un 14. punktā minētās 30 dienas skaita no attiecīgā gada 31. marta.

 

 • Ja LU Likuma 10. panta ceturtās daļas prasības nav izpildījis gada laikā pēc iekļūšanas LU sarakstā, kā arī Noteikumu Nr. 660 13. un 14. punktā noteiktajās 30 dienās nav iesniegta informācija par normatīvo aktu prasību izpildi, tad BVKB pieņem lēmumu, ar kuru:
  • LU tiek uzlikts pienākums izpildīt Likuma 10. panta ceturtās daļas prasības sešu mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas dienas;
  • lēmumā LU tiek brīdināts par sekām, kādas iestāsies, ja Likuma 10. panta ceturtās daļas prasības netiks izpildītas. Proti, LU tiek brīdināts par piespiedu naudas piemērošanu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370. pantu.
izsaukuma zīme

BVKB vērš uzmanību, ka saskaņā ar Likuma 10. panta trīspadsmito daļu lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

izsaukuma zīme

BVKB atgādina, ka piespiedu naudas apmērs tiek pielīdzināts energoefektivitātes nodevas minimālajam apmēram, kas var sastādīt vairākus tūkstošus euro, taču nepārsniedzot Administratīvā procesa likuma 370. panta trešajā daļā noteikto maksimālo piespiedu naudas apmēru juridiskai personai. Tāpat norādāms, ka piespiedu naudu var uzlikt atkātoti līdz brīdim, kamēr LU izpilda attiecīgo darbību.

izsaukuma zīme

Piespiedu naudas apmaksa neatbrīvo LU no pienākuma izpildīt Likuma 10. panta ceturtās daļas prasības.


 

LU pirmo reizi sarakstā
tālruņa ikona

Ja Jums ir kādi jautājumi par pienākumu izpildi, aicinām Jūs sazināties ar

Energoresursu kontroles departamenta Energoefektivitātes kontroles nodaļas  juriskonsultu


 

Lielais uzņēmums (turpmāk – LU), kuram beidzies uzņēmuma energoaudita, sertificētas energopārvaldības sistēmas vai sertificētas papildinātās vides pārvaldības sistēmas (turpmāk – energodokuments) derīguma termiņš, un nepieciešams to atjaunot (skat. arī infografiku zemāk):

 • Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 660 “Energoefektivitātes monitoringa noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 660) 13. vai 14. punktā minēto 30 dienu termiņu sāk skaitīt no LU energodokumenta derīguma termiņa pēdējās dienas.

Piemērs! LU energodokumenta derīguma termiņš beidzās 2023. gada 1. aprīlī, līdz ar to no 1. aprīļa tiek skaitītas attiecīgās 30 dienas Energoefektivitātes likuma (turpmāk – Likums) 10. panta ceturtās daļas prasību izpildei.

 • Ja minētajās 30 dienās LU nav izpildījis Likuma 10. panta ceturtās daļas prasības, tad BVKB pieņem lēmumu, ar kuru:
  • LU tiek uzlikts pienākums izpildīt Likuma 10. panta ceturtās daļas prasības sešu mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas dienas;
  • lēmumā LU tiek brīdināts par sekām, kādas iestāsies, ja Likuma 10. panta ceturtās daļas prasības netiks izpildītas. Proti, LU tiek brīdināts par piespiedu naudas piemērošanu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370. pantu.
izsaukuma zīme

BVKB vērš uzmanību, ka saskaņā ar Likuma 10. panta trīspadsmito daļu lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 • Ja LU arī lēmumā noteiktajā termiņā neizpilda Likuma 10. panta ceturtās daļas prasības, tad BVKB gatavo izpildrīkojumu par piespiedu naudas piemērošanu, to izpildot Administratīvā procesa likuma 370. panta noteiktajā kārtībā.
izsaukuma zīme

BVKB atgādina, ka piespiedu naudas apmērs tiek pielīdzināts energoefektivitātes nodevas minimālajam apmēram, kas var sastādīt vairākus tūkstošus euro, taču nepārsniedzot Administratīvā procesa likuma 370. panta trešajā daļā noteikto maksimālo piespiedu naudas apmēru juridiskai personai. Tāpat norādāms, ka piespiedu naudu var uzlikt atkātoti līdz brīdim, kamēr LU izpilda attiecīgo darbību.

izsaukuma zīme

Piespiedu naudas apmaksa neatbrīvo LU no pienākuma izpildīt Likuma 10. panta ceturtās daļas prasības.


tālruņa ikona

Ja Jums ir kādi jautājumi par pienākumu izpildi, aicinām Jūs sazināties ar

Energoresursu kontroles departamenta Energoefektivitātes kontroles nodaļas  juriskonsultu


LU atkārtoti sarakstā grafika

Lielais elektroenerģijas patērētājs (turpmāk – LEP), kas pirmo reizi iekļuvis LEP sarakstā (skat. arī infografikas zemāk):

 • Energoefektivitātes likuma (turpmāk – Likums) 12. panta septiņpadsmitā daļa noteic, ka BVKB, katru gadu līdz 31. martam izveido un publicē LEP sarakstu. Līdz ar to no šī brīža saskaņā ar Likuma 12. panta trešo daļu LEP iestājas pienākums gada laikā ieviest sertificētu energopārvaldības sistēmu vai sertificētu papildināto vides pārvaldības sistēmu vai veikt uzņēmuma energoauditu (turpmāk – energodokuments). Tāpat LEP ir tiesības līdz kārtējā gada 1. martam iesniegt apstiprinātu elektroenerģijas patēriņa bilanci.

Ja Likuma 12. panta piecpadsmitajā daļā noteiktajā termiņā LEP nebūs iesniedzis apstiprinātu elektroenerģijas patēriņa bilanci, tad LEP būs pienākums ieviest kādu no energodokumentiem.

Piemērs! Ja uzņēmums ir iekļauts LEP sarakstā pirmo reizi 2023. gadā, tad energodokuments jāievieš līdz 2024. gada 31. martam.

 • Ja Likuma 12. panta trešās daļas prasības nav izpildītas minētajos termiņos, tad saskaņā ar Ministru kabineta2022. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 660 “Energoefektivitātes monitoringa noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 660) 13. vai 14.punktu tiek sāktas skaitīt 30 dienas dokumentu iesniegšanai.
 • Informējam, ka saskaņā ar Energoefektivitātes likuma (turpmāk – Likums) 12. panta deviņpadsmito daļu LEP ir tiesības lūgt BVKB pagarināt šā Likuma 12. panta trešajā daļā minētā pienākuma izpildes termiņu par sešiem mēnešiem, iesniedzot motivētu iesniegumu. Vēršam uzmanību, ka iesniegumā norādītā motivācija un argumenti ir jāpamato ar dokumentāriem pierādījumiem (piemēram, ja LEP motivētā iesniegumā norāda, ka ir noslēgts līgums par energodokumenta izstrādi, tad šis līgums ir jāpievieno minētajam iesniegumam).

Piemērs! LEP energodokuments bija jāievieš līdz 2024. gada 31. martam, bet LEP to nav izdarījis. Līdz ar to 30 dienas tiek skaitītas no 2024. gada 31. marta.

 • Ja arī pēc 30 dienām LEP nav izpildījis normatīvo aktu prasības, tad saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 11. aprīļa noteikumu Nr. 202 “Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr. 202) 7. punktu LEP tiek nosūtīts atgādinājums 20 dienu laikā sniegt informāciju par normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi.
 • Ja minēto 20 dienu laikā no LEP nebūs saņemti dokumenti, kas apliecina Likuma 12. panta trešās daļas prasību izpildi, BVKB pieņems lēmumu (Likuma 13. panta otrā un trešā daļa), ar kuru tiks aprēķināta un piemērota energoefektivitātes nodeva. Tāpat lēmumā tiks noteikts, ka energoefektivitātes nodeva jāsamaksā līdz nākamā gada 1. maijam un sekas, ja lēmums netiks izpildīts labprātīgi.
 • Ja LEP nesamaksā energoefektivitātes nodevu noteiktajā termiņā līdz nākamā gada 1. maijam, tad BVKB gatavo izpildrīkojumu par minētā lēmuma piespiedu izpildi atbilstoši Administratīvā procesa likumam.
izsaukuma zīme

BVKB vērš uzmanību, ja LEP noteiktajā termiņā nav samaksājis energoefektivitātes nodevu, papildus tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, proti, 0,05 procenti par katru nokavēto dienu no nenomaksātā pamatparāda līdz brīdim, kad pilnībā tiek izpildīts lēmums.

izsaukuma zīme

Energoefektivitātes nodevas apmaksa neatbrīvo LEP no pienākuma izpildīt Likuma 12. panta trešās daļas prasības.


tālruņa ikona

Ja Jums ir kādi jautājumi par pienākumu izpildi, aicinām Jūs sazināties ar

Energoresursu kontroles departamenta Energoefektivitātes kontroles nodaļas  juriskonsultu


Infografika “Process uzņēmumam, kas pirmo reizi iekļauts lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstā” attiecas uz elektroenerģijas lietotājiem, kuru elektroenerģijas pašpatēriņš ir virs 500 MWh. Gadījumā, ja elektroenerģijas lietotājs pats nepatērē elektroenerģiju, bet nodod to apakšlietotājiem, lūdzam skatīties infografiku “Process uzņēmumam, kas pirmo reizi iekļauts lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstā, bet elektroenerģiju nodod apakšlietotājiem”.

LEP pirmo reizi sarakstā
LEP pirmo reizi

Lielais elektroenerģijas patērētājs (turpmāk – LEP), kuram beidzies uzņēmuma energoaudita, sertificētas energopārvaldības sistēmas vai sertificētas papildinātās vides pārvaldības sistēmas (turpmāk - energodokuments) derīguma termiņš un nepieciešams to atjaunot (skat. arī infografikas zemāk):

 • Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 660 “Energoefektivitātes monitoringa noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 660) 13. vai 14. punktā minētais 30 dienu termiņš tiek skaitīts no LEP energodokumenta darbības termiņa pēdējās dienas.
 • Informējam, ka saskaņā ar Energoefektivitātes likuma (turpmāk – Likums) 12. panta deviņpadsmito daļu LEP ir tiesības lūgt BVKB pagarināt šā Likuma 12. panta trešajā daļā minētā pienākuma izpildes termiņu par sešiem mēnešiem, iesniedzot motivētu iesniegumu. Vēršam uzmanību, ka iesniegumā norādītā motivācija un argumenti ir jāpamato ar dokumentāriem pierādījumiem (piemēram, ja LEP motivētā iesniegumā norāda, ka ir noslēgts līgums par energodokumenta izstrādi, tad šis līgums ir jāpievieno minētajam iesniegumam).

Piemērs! LEP energodokumenta darbības termiņš beidzās 2023. gada 1. aprīlī, līdz ar to no 1. aprīļa tiek skaitītas attiecīgās 30 dienas Likuma 12. panta trešās daļas prasību izpildei.

 • Ja pēc 30 dienām LEP nav iesniedzis dokumentus, kas apstiprina Likuma 12. panta trešās daļas prasību izpildi, tad saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 11. aprīļa noteikumu Nr. 202 “Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību” 7. punktu LEP tiek nosūtīts atgādinājums 20 dienu laikā sniegt informāciju par energoefektivitātes monitoringu un piemērojamo energopārvaldības sistēmas standartu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi.
 • Ja minēto 20 dienu laikā no LEP nav saņemti dokumenti, kas apliecina Likuma 12. panta trešās daļas prasību izpildi, BVKB pieņem lēmumu (Likuma 13. pants), ar kuru tiek aprēķināta un piemērota energoefektivitātes nodeva. Tāpat lēmumā tiek noteikts, ka energoefektivitātes nodeva jāsamaksā līdz nākamā gada 1. maijam un sekas, ja lēmums netiks izpildīts labprātīgi.
 • Ja LEP nesamaksā energoefektivitātes nodevu noteiktajā termiņā līdz nākamā gada 1. maijam, tad BVKB gatavo izpildrīkojumu par minētā lēmuma piespiedu izpildi atbilstoši Administratīvā procesa likumam.
izsaukuma zīme

BVKB vērš uzmanību, ja LEP noteiktajā termiņā nav samaksājis energoefektivitātes nodevu, papildus tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, proti, 0,05 procenti par katru nokavēto dienu no nenomaksātā pamatparāda līdz brīdim, kad pilnībā tiek izpildīts lēmums.

izsaukuma zīme

Energoefektivitātes nodevas apmaksa neatbrīvo LEP no pienākuma izpildīt Likuma 12. panta prasības.


tālruņa ikona

Ja Jums ir kādi jautājumi par pienākumu izpildi, aicinām Jūs sazināties ar

Energoresursu kontroles departamenta Energoefektivitātes kontroles nodaļas  juriskonsultu 


Infografika “Process uzņēmumam, kas atkārtoti iekļauts lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstā” attiecas uz komersantiem, kuru elektroenerģijas pašpatēriņš ir virs 500 MWh. Gadījumā, ja komersants pats nepatērē elektroenerģiju, bet nodod to apakšlietotājiem un iepriekš ir sniedzis elektroenerģijas patēriņa bilanci/-es, lūdzam skatīties infografiku “Process uzņēmumam, kas iepriekš ir sniedzis elektroenerģijas patēriņa bilanci/-es un kura elektroenerģijas patēriņš saskaņā ar sistēmas operatora datiem joprojām pārsniedz 500 MWh”.

LEP atkārtoti
LEP atkārtoti bilance

Energoefektivitātes nodevas mērķis ir veicināt energoefektivitāti.

Energoefektivitātes nodevu maksā lielais elektroenerģijas patērētājs, kas nav izpildījis Likuma 12. panta trešajā daļā noteiktos pienākumus.

Energoefektivitātes nodevas apmēru, aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību nosaka Ministru kabineta 2017. gada 11. aprīļa noteikumu Nr. 202 Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību’.

Energoefektivitātes nodeva tiek aprēķināta pēc šādas formulas:

Energoefektivitātes nodevas aprēķins infografika
izsaukuma zīme

Energoefektivitātes nodevas likme ir 7 procenti no iepriekšējā gadā patērētās elektroenerģijas izmaksām, par pamatu ņemot Eiropas Savienības statistikas pārvaldes Eurostat publicēto iepriekšējā gada elektroenerģijas vidējo cenu rūpnieciskajiem uzņēmumiem bez nodokļiem un nodevām.

EE aprēķins grafiks