Lielais uzņēmums (turpmāk - LU), kas pirmo reizi ir iekļuvis LU sarakstā (skat. arī infografiku zemāk):

 • Saskaņā ar Energoefektivitātes likuma (turpmāk – Likums) 10. panta otro daļu LU saraksts tiek izveidots katru gadu līdz 1. decembrim. Savukārt Likuma 10. panta piektā un sestā daļa noteic, ka energodokuments (uzņēmuma energoaudits, sertificēta energopārvaldības sistēma vai sertificēta vides pārvaldības sistēma ar papildinājumu) jāievieš gada laikā pēc iekļūšanas LU sarakstā.
izsaukuma zīme

 Likuma 10. panta prasību izpildes termiņš tiek sākts skaitīt no 1. decembra un beidzas ar nākamā gada 1. decembri.

Piemērs! Uzņēmums tiek iekļauts LU sarakstā 2022. gadā, tādejādi Likuma 10. panta prasības ir jāizpilda līdz 2023. gada 1. decembrim.

 • Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 668) 21. un 22. punkts noteic, ka uzņēmumam jāpaziņo par energodokumenta ieviešanu atbildīgajai iestādei 30 dienu laikā pēc attiecīgo apstākļu iestāšanās.
izsaukuma zīme

Ņemot vērā, ka uzņēmumam Likuma 10. panta prasības ir jāizpilda līdz nākamā gada 1. decembrim, līdz ar to no minētā datuma tiek sāktas skaitīt Noteikumu Nr. 668 21. un 22. punktā minētās 30 dienas.

 • Ja uzņēmums Likuma 10. panta prasības nav izpildījis gada laikā pēc iekļūšanas LU sarakstā, kā arī Noteikumu Nr. 668 21. un 22. punktā noteiktajās 30 dienās nav iesniegta informācija par normatīvo aktu prasību izpildi, tad BVKB pieņem lēmumu, ar kuru:
  • LU tiek uzlikts pienākums izpildīt Likuma 10. panta piektās daļas prasības sešu mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas dienas;
  • Lēmumā LU tiek brīdināts par sekām, kādas iestāsies, ja Likuma 10. panta piektās daļas prasības netiks izpildītas, t.i.  LU tiek brīdināts par piespiedu naudas uzlikšanu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370. pantu.
izsaukuma zīme

Birojs vērš uzmanību, ka saskaņā ar Likuma 10. panta trīspadsmito daļu lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

izsaukuma zīme

Birojs atgādina, ka piespiedu naudas apmērs tiks pielīdzināts energoefektivitātes nodevas minimālajam apmēram, kas var sastādīt vairākus tūkstošus euro, taču nepārsniedzot Administratīvā procesa likuma 370. panta trešajā daļā noteikto maksimālo piespiedu naudas apmēru juridiskai personai. Tāpat norādāms, ka piespiedu naudu var uzlikt atkātoti līdz brīdim, kamēr LU izpilda attiecīgo darbību.

Piespiedu naudas apmaksa neatbrīvo LU no pienākuma izpildīt Likuma 10. panta prasības.


tālruņa ikona

Ja Jums ir kādi jautājumi par pienākumu izpildi, aicinām Jūs sazināties ar

Energoresursu kontroles departamenta Energoefektivitātes kontroles nodaļas  juriskonsultu


Lielais uzņēmums (turpmāk - LU), kuram beidzies energodokumenta (uzņēmuma energoaudits, sertificēta energopārvaldības sistēma vai sertificēta vides pārvaldības sistēma ar papildinājumu) derīguma termiņš un nepieciešams to atjaunot (skat. arī infografiku zemāk):

 • Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 668) 21. vai 22. punktā minētais 30 dienu termiņš tiek skaitīts no LU energodokumenta darbības termiņa pēdējās dienas.

Piemērs! LU energodokumenta darbības termiņš beidzās 2022. gada 1. aprīlī, līdz ar to no 1. aprīļa tiek skaitītas attiecīgās 30 dienas Likuma 10. panta prasību izpildei.

 • Ja minētajās 30 dienās komersants vēl joprojām nav izpildījis Energoefektvitātes likuma (turpmāk – Likums) 10. panta prasības, tad BVKB pieņem lēmumu, ar kuru:
  • LU tiek uzlikts pienākums izpildīt Likuma 10. panta piektās vai sestās daļas prasības sešu mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas dienas;
  • Lēmumā LU tiek brīdināts par sekām, kādas iestāsies, ja Likuma 10. panta piektās vai sestās daļas prasības netiks izpildītas, t. i.  LU tiek brīdināts par piespiedu naudas uzlikšanu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370. pantu.
izsaukuma zīme

Birojs vērš uzmanību, ka saskaņā ar Likuma 10. panta trīspadsmito daļu lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 • Ja LU arī lēmumā noteiktajā termiņā neizpilda Likuma 10. panta piektās daļas prasības, tad Birojs gatavo izpildrīkojumu par piespiedu naudas piemērošanu, to izpildot Administratīvā procesa likuma 370. panta noteiktajā kārtībā.
izsaukuma zīme

Birojs atgādina, ka piespiedu naudas apmērs tiks pielīdzināts energoefektivitātes nodevas minimālajam apmēram, kas var sastādīt vairākus tūkstošus euro, taču nepārsniedzot Administratīvā procesa likuma 370. panta trešajā daļā noteikto maksimālo piespiedu naudas apmēru juridiskai personai. Tāpat norādāms, ka piespiedu naudu var uzlikt atkātoti līdz brīdim, kamēr LU izpilda attiecīgo darbību.

Piespiedu naudas apmaksa neatbrīvo LU no pienākuma izpildīt Likuma 10. panta prasības.


tālruņa ikona

Ja Jums ir kādi jautājumi par pienākumu izpildi, aicinām Jūs sazināties ar

Energoresursu kontroles departamenta Energoefektivitātes kontroles nodaļas  juriskonsultu


Process ielajiem uzņēmumiem, kas atkārtoti iekļauti lielo uzņēmumu sarakstā

Lielais elektroenerģijas patērētājs (turpmāk – LEP), kas pirmo reizi iekļuvis LEP sarakstā (skat. arī infografikas zemāk):

 • Energoefektivitātes likuma (turpmāk – Likums) 12. panta trīspadsmitā daļa noteic, ka atbildīgā iestāde, katru gadu līdz 31. martam izveido un publicē LEP sarakstu. Līdz ar to no šī brīža saskaņā ar Likuma 12. panta otro, piekto, vai deviņi prim daļu LEP iestājas pienākums gada laikā (līdz 31. martam) ieviest sertificētu energopārvaldības sistēmu, līdz nākamā gada 30. novembrim veikt uzņēmuma energoauditu, vai pirms 1. marta iesniegt apstiprinātu elektroenerģijas patēriņa bilanci.

Ja Likuma 12. panta deviņi prim daļā noteiktajā termiņā LEP nav iesniedzis apstiprinātu elektroenerģijas patēriņa bilanci, tad LEP ir pienākums ieviest sertificētu energopārvaldības sistēmu vai veikt uzņēmuma energoauditu. Apstiprinātu elektroenerģijas patēriņa bilanci, kuru LEP iesniegs pēc minētā termiņa, BVKB nepieņems un atgriezīs atpakaļ.

Piemērs! Ja uzņēmums ir iekļauts LEP sarakstā pirmo reizi 2022. gadā, tad sertificēta energopārvaldības sistēma jāievieš līdz 2023. gada 31. martam, uzņēmuma energoaudits jāveic līdz 2023. gada 30. novembrim vai apstiprināta elektroenerģijas patēriņa bilance jāsniedz līdz 2023. gada 28. februārim.

 • Ja Likuma 12. panta prasības nav izpildītas minētajos termiņos, tad saskaņā ar Noteikumu Nr. 668 21. vai 22. punktu tiek sāktas skaitīt 30 dienas dokumentu iesniegšanai.

Piemērs! LEP sertificēta energopārvaldības sistēma bija jāievieš līdz 2023. gada 31. martam. Taču LEP to nav izdarījis. Līdz ar to 30 dienas tiek skaitītas no 2023. gada 31. marta.

 • Ja arī pēc 30 dienām LEP nav iesniedzis dokumentus, kas apstiprina Likuma 12. panta prasību izpildi, tad saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 11. aprīļa noteikumu Nr. 202 “Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr. 202) 7. punktu LEP tiek nosūtīts atgādinājums 20 dienu laikā sniegt informāciju par energoefektivitātes monitoringu un piemērojamo energopārvaldības sistēmas standartu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi.
 • Ja minēto 20 dienu laikā (būs nokavēta viena diena) no LEP nav saņemti dokumenti, kas apliecina Likuma 12. panta prasību izpildi, BVKB pieņem lēmumu (Likuma 13. pants), ar kuru tiks aprēķināta un piemērota energoefektivitātes nodeva. Tāpat lēmumā tiks noteikts, ka energoefektivitātes nodeva jāsamaksā līdz nākamā gada 1. maijam un sekas, ja lēmums netiks izpildīts.
 • Ja LEP nesamaksā energoefektivitātes nodevu noteiktajā termiņā līdz nākamā gada 1. maijam, tad Birojs gatavo izpildrīkojumu par minētā lēmuma piespiedu izpildi atbilstoši Administratīvā procesa likumam.
izsaukuma zīme

Birojs vērš uzmanību, ja LEP noteiktajā termiņā nav samaksājis energoefektivitātes nodevu, papildus tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, proti, 0,05 procenti par katru nokavēto dienu no nenomaksātā pamatparāda līdz brīdim, kad pilnībā tiek izpildīts lēmums.

Energoefektivitātes nodevas apmaksa neatbrīvo LEP no pienākuma izpildīt Likuma 12. panta prasības.


tālruņa ikona

Ja Jums ir kādi jautājumi par pienākumu izpildi, aicinām Jūs sazināties ar

Energoresursu kontroles departamenta Energoefektivitātes kontroles nodaļas  juriskonsultu


Infografika “Process uzņēmumam, kas pirmo reizi iekļauts lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstā” attiecas uz komersantiem, kuru elektroenerģijas pašpatēriņš ir virs 500 MWh. Gadījumā, ja komersants pats nepatērē elektroenerģiju, bet nodod to apakšlietotājiem, lūdzam skatīties infografiku “Process uzņēmumam, kas pirmo reizi iekļauts lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstā, bet elektroenerģiju nodod apakšlietotājiem”.

Lielie elektroenerģijas patērētāji pirmo reizi
LEP pirmo reizi bilance

 

Lielais elektroenerģijas patērētājs (turpmāk – LEP), kuram beidzies energodokumenta (uzņēmuma energoaudits, sertificēta energopārvaldības sistēma vai sertificēta vides pārvaldības sistēma ar papildinājumu) derīguma termiņš un nepieciešams to atjaunot (skat. arī infografikas zemāk):

 • Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 668) 21. vai 22. punktā minētais 30 dienu termiņš tiek skaitīts no LEP energodokumenta darbības termiņa pēdējās dienas.

Piemērs! LEP energodokumenta darbības termiņš beidzās 2022. gada 1. aprīlī, līdz ar to no 1. aprīļa tiek skaitītas attiecīgās 30 dienas Likuma 12. panta prasību izpildei

 • Ja arī pēc 30 dienām LEP nav iesniedzis dokumentus, kas apstiprina Energoefektivitātes likuma (turpmāk – Likums) 12. panta prasību izpildi, tad saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 11. aprīļa noteikumu Nr. 202 “Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību” 7. punktu LEP tiek nosūtīts atgādinājums 20 dienu laikā sniegt informāciju par energoefektivitātes monitoringu un piemērojamo energopārvaldības sistēmas standartu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi.
 • Ja minēto 20 dienu laikā (būs nokavēta viena diena) no LEP nav saņemti dokumenti, kas apliecina Likuma 12. panta prasību izpildi, Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – Birojs) pieņem lēmumu (Likuma 13. pants), ar kuru tiks aprēķināta un piemērota energoefektivitātes nodeva. Tāpat lēmumā tiks noteikts, ka energoefektivitātes nodeva jāsamaksā līdz nākamā gada 1. maijam un sekas, ja lēmums netiks izpildīts.
 • Ja LEP nesamaksā energoefektivitātes nodevu noteiktajā termiņā līdz nākamā gada 1. maijam, tad Birojs gatavo izpildrīkojumu par minētā lēmuma piespiedu izpildi atbilstoši Administratīvā procesa likumam.
izsaukuma zīme

Birojs vērš uzmanību, ja LEP noteiktajā termiņā nav samaksājis energoefektivitātes nodevu, papildus tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, proti, 0,05 procenti par katru nokavēto dienu no nenomaksātā pamatparāda līdz brīdim, kad pilnībā tiek izpildīts lēmums.

Energoefektivitātes nodevas apmaksa neatbrīvo LEP no pienākuma izpildīt Likuma 12. panta prasības.


tālruņa ikona

Ja Jums ir kādi jautājumi par pienākumu izpildi, aicinām Jūs sazināties ar

Energoresursu kontroles departamenta Energoefektivitātes kontroles nodaļas  juriskonsultu 


Infografika “Process uzņēmumam, kas atkārtoti iekļauts lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstā” attiecas uz komersantiem, kuru elektroenerģijas pašpatēriņš ir virs 500 MWh. Gadījumā, ja komersants pats nepatērē elektroenerģiju, bet nodod to apakšlietotājiem un iepriekš ir sniedzis elektroenerģijas patēriņa bilanci/-es, lūdzam skatīties infografiku “Process uzņēmumam, kas iepriekš ir sniedzis elektroenerģijas patēriņa bilanci/-es un kura elektroenerģijas patēriņš saskaņā ar sistēmas operatora datiem joprojām pārsniedz 500 MWh”.

Lielie elektroenerģijas patērētāji atkārtoti
Lielie elektroenerģijas patērētāji atkārtoti bilance

 

Energoefektivitātes nodevas mērķis ir veicināt energoefektivitāti un nodrošināt energopārvaldības sistēmas ieviešanas kontroli.

Energoefektivitātes nodevu maksā lielais elektroenerģijas patērētājs, kas nav izpildījis Energoefektivitātes likuma 10. panta piektajā, sestajā un septītajā daļā vai 12. panta otrajā, trešajā un piektajā daļā minētos pienākumus.

Energoefektivitātes nodevas apmēru, aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību nosaka Ministru kabineta 2017. gada 11. aprīļa noteikumu Nr. 202 Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību’.

Energoefektivitātes nodeva tiek aprēķināta pēc šādas formulas:

energoefektivitātes nodevas aprēķināšana
izsaukuma zīme

Energoefektivitātes nodevas likme ir 7 procenti no iepriekšējā gadā patērētās elektroenerģijas izmaksām, par pamatu ņemot Eiropas Savienības statistikas pārvaldes Eurostat publicēto iepriekšējā gada elektroenerģijas vidējo cenu rūpnieciskajiem uzņēmumiem bez nodokļiem un nodevām.

tabula energoefektivitātes aprēķins