ERAF logo ansamblis

Sadarbības partnera iestāde kā sadarbības partneris piedalās Valsts zemes dienesta projekta “Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība” Nr. 2.2.1.1/21/I/003 (turpmāk – Projekts) īstenošanā. Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros.

Projekta virsmērķis ir veicināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" sasniegšanu, īstenojot projekta mērķus attiecībā uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu (turpmāk – NĪVKIS) pielāgošanu jauniem procesiem, datu apmaiņu ar citām valsts informācijas sistēmām (turpmāk – VIS) un datu pakalpojumu attīstību, – nodrošināt kadastra datu pieejamību sabiedrībai un citām VIS ērtā, kvalitatīvā un mūsdienu prasībām un standartiem atbilstošā veidā, kā arī nodrošināt klientiem efektīvus, starp VIS integrētus biznesa procesus un e-pakalpojumus datu reģistrācijai, aktualizācijai un izmantošanai. Lai šo mērķi sasniegtu, ir nepieciešams modernizēt NĪVKIS un attīstīt datu pakalpojumus.

Projekta mērķi:

  1. pilnveidot valsts teritorijā esošo nekustamo īpašumu, to objektu, zemes vienību daļu un to īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju uzskaites un pārraudzības procesus, lai nodrošinātu īpašuma vienotas reģistrācijas procedūru starp Kadastra informācijas sistēmas un Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu;
  2. paaugstināt datu kvalitāti, ticamību un aktualitāti Kadastra informācijas sistēmas, paredzot kadastra datu izmaiņu monitoringu;
  3. pilnveidot Kadastra informācijas sistēmas datu apmaiņas procesus ar citām VIS (tajā skaitā pašvaldībām), optimizējot biznesa procesus;
  4. pilnveidot kadastrālās vērtēšanas procesus, nodrošinot kadastrālās vērtības modeļu pilnveidošanu;
  5. nodrošināt aktuālu un ticamu Kadastra informācijas sistēmas datu pieejamību sabiedrībai.

Par darbībām projekta mērķu sasniegšanai:

Lai sasniegtu projekta ietvaros noteiktos rezultātu un iznākuma rādītājus, Valsts zemes dienests īstenos noteiktu darbību kopumu: projekta mērķiem atbilstoša risinājuma plānošanu un prasību sagatavošanu, izstrādi, risinājuma kvalitātes uzraudzību, Kadastra informācijas sistēmas lietotāju un administratoru apmācības un risinājuma ieviešanu.

Projekta iznākums:

  • Pilnveidoti 8 darbības procesi;
  • Pilnveidots 1 NĪVKIS risinājums (tajā skaitā datu struktūra, pilnveidots objektu reģistrācijas process, veiktas izmaiņas lietojumprogrammatūras moduļos) un izvietots LVRTC VESPC;
  • Pilnveidotas 3 NĪVKIS datu apmaiņas ar citām VIS;
  • Izveidots 1 jauns e-pakalpojums;
  • Atvērto datu portālā 10 pieejamās datu kopas.

 

Projekta izmaksas

Kopējais finansējums 2 899 500,00 eiro, t.sk. ERAF līdzfinansējums 2 464 575,00 eiro (85%) un valsts budžeta līdzfinansējums 434 925,00 eiro (15%).

 

Projekta ilgums

2021. gada 16. novembris – 2023. gada 31. decembris (26 mēneši).

 

Sadarbības partneri

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Tiesu administrācija, Būvniecības valsts kontroles birojs, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

 

Publicitāte

Informatīvie plakāti – 5 gb.

Aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota tīmekļvietnēs 5gb.

 

Kontaktpersonas

Valsts zemes dienesta kontaktpersona:

Ilze Ripa

Informācijas sistēmu attīstības departamenta direktore / projekta vadītāja

tālrunis: 64207412, adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV-1050

Aija Vule

Projektu vadītāja - 316 kab.
aija.vule [at] bvkb.gov.lv