Saskaņā ar Energoefektivitātes likuma 10. panta pirmo daļu  lielais uzņēmums ir komersants:

 • pie kura nodarbināti vairāk nekā 249 darbinieki vai
 • kura pārskata gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro un gada bilance kopumā – 43 miljonus euro.

Šādam nosacījumam komersantam jāatbilst divus pārskata periodus pēc kārtas, un tikai tad tas tiek iekļauts lielo uzņēmumu sarakstā. Uzņēmums tiek izslēgts no lielo uzņēmumu saraksta, ja tas divos pārskata periodos pēc kārtas neatbilst lielā uzņēmuma nosacījumam.

Lielo uzņēmumu nosacījumam atbilstošos uzņēmumus ik gadu līdz 1. decembrim apkopo Centrālā statistikas pārvalde, izmantojot uzņēmuma pēdējā apstiprinātā pārskata perioda datus.  Lielo uzņēmumu 2021. gada sarakstā, izmantojot 2019. un 2020. gada pārskata perioda datus, iekļauti 276 uzņēmumi. Šogad pirmo reizi sarakstā ir iekļauti 25 uzņēmumi, no kuriem 7 jau iepriekš klasificējās kā lielie elektroenerģijas patērētāji, un 4, kuri kādā no iepriekšējiem gadiem tika izslēgti no lielo uzņēmumu saraksta, bet šogad atkārtoti atbilst lielā uzņēmuma nosacījumiem.

Uzņēmumiem, kuri pirmo reizi iekļauti lielo uzņēmumu sarakstā, jāizpilda konkrēti pienākumi, kas izriet no likuma:

 • gada laikā pēc iekļaušanas sarakstā jāveic energoaudits vai jāievieš sertificēta energopārvaldības sistēma;
 • 30 dienu laikā pēc energoaudita vai sertificētas energopārvaldības sistēmas vai vides pārvaldības sistēmas ar papildinājumu ieviešanas par to jāpaziņo Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) un jānorāda vismaz trīs energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ar vislielāko novērtēto enerģijas ietaupījumu vai ekonomisko atdevi, aizpildot formu saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 668) 5. pielikumu;

(sīkākā informācija atrodama sadaļā “Ikgadējais pārskats par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem”)

BVKB vērš uzmanību, ka Likuma 10. panta trešā daļa nosaka, ka energoauditu lielajos uzņēmumos ir tiesīgs veikt uzņēmumu energoauditors, ievērojot normatīvo aktu prasības. Gadījumā, ja 90 % vai vairāk no lielā uzņēmuma kopējā enerģijas galapatēriņa tiek patērēti ēkās un minētais patēriņš nav saistīts ar ražošanas procesu nodrošināšanu, tad, saskaņā ar likuma 10. panta 4daļu, energoauditu ir tiesīgs veikt neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā atbilstoši normatīvajos aktos par ēku energoefektivitātes nodrošināšanu noteiktajām prasībām.

Akreditēti uzņēmumu energoauditori ir atrodami Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā tīmekļa vietnē www.latak.gov.lv, sadaļā “Akreditētās institūcijas”. Saraksts ar neatkarīgajiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā, kuriem ir tiesības ir pieejams Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv, sadaļā Reģistri.

BVKB atgādina, ka gadījumā, ja komersantam beidzas energoaudita pārskata, energopārvaldības sistēmas vai vides pārvaldības sistēmas ar papildinājumu sertificēšanas derīguma termiņš, un komersants atbilst lielā uzņēmuma statusam, tad tam ir atkārtoti jāveic uzņēmuma energoaudits vai jāpārsertificē energopārvaldības sistēma vai vides pārvaldības sistēma ar papildinājumu. Pēc atkārtotā energoaudita veikšanas vai pārsertificēšanas komersantam par to jāpaziņo BVKB, iesniedzot aizpildīto MK noteikumu Nr. 668 5. pielikumu.

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ir izveidojis 2020. gada lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstu, kurā  apkopoti komersanti, kuri saskaņā ar sadales sistēmas operatoru sniegtajiem datiem par elektroenerģijas patēriņu 2019. un 2020. gadā atbilst lielā elektroenerģijas patērētāja kritērijiem.

2020. gadā 1090 komersanti atbilda lielā elektroenerģijas patērētāju statusam. Ja komersantiem uz saraksta publicēšanas dienu ir veikts energoaudits, ieviesta sertificēta energopārvaldības sistēma vai vides pārvaldības sistēma ar papildinājumu, vai ir iesniegta apstiprinātā uzņēmuma elektroenerģijas patēriņa bilance, lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstā ir atzīmēts ka Likuma prasības ir izpildītas (X).

Lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, kuri sarakstā ir iekļauti pirmo reizi, BVKB nosūtīs informatīvo vēstuli, kur detalizēti aprakstīs Likuma prasības un pienākumus. 

Lielais elektroenerģijas patērētājs, saskaņā ar likuma 12. panta pirmo daļu ir komersants, kura ikgadējais elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 MWh divos kalendāra gados pēc kārtas. Minētais lielā elektroenerģijas patērētāja noteikšanas kritērijs neattiecas uz:

 • sadales sistēmas operatoriem, kuriem ir licence elektroenerģijas sadalei un kuri ir iekļauti sadales sistēmas operatoru licenču sarakstā;
 • dzīvojamo namu pārvaldniekiem, kuri ir reģistrējušies Būvniecības informācijas sistēmas dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā.

Informāciju par lietotāju elektroenerģijas patēriņa datiem katru gadu līdz 31. janvārim BVKB, saskaņā ar likuma 12. panta devīto daļu, gatavo sistēmas operatori.

Lielā elektroenerģijas patērētāja statusu komersants iegūst ar brīdi, kad to iekļauj lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstā saskaņā ar Energoefektivitātes likuma 12. panta trīspadsmito daļu.

Uzņēmumiem, kuri pirmo reizi iekļauti lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstā, jāizpilda konkrēti pienākumi, kas izriet no likuma:

 • gada laikā pēc iekļaušanas sarakstā jāievieš sertificēta energopārvaldības sistēma vai jāveic energoaudits* līdz nākamā gada 30. novembrim;
 • 30 dienu laikā pēc energoaudita vai sertificētas energopārvaldības sistēmas ieviešanas par to jāpaziņo BVKB un jānorāda vismaz trīs energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ar vislielāko novērtēto enerģijas ietaupījumu vai ekonomisko atdevi, aizpildot formu saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 668) 5. pielikumu;

*Lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, ja tie nav lielie uzņēmumi, saskaņā ar likuma 11. pantu energoauditu ir tiesīgs veikt neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā vai  uzņēmumu energoauditors.

Akreditēti uzņēmumu energoauditori ir atrodami Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā tīmekļa vietnē www.latak.gov.lv, sadaļā “Akreditētās institūcijas . Saraksts ar neatkarīgajiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā, kuriem ir tiesības ir pieejams Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv, sadaļā Reģistri.

Birojs atgādina, ka gadījumā, ja komersantam beidzas energoaudita pārskata, energopārvaldības sistēmas vai vides pārvaldības sistēmas ar papildinājumu sertificēšanas derīguma termiņš, un komersants atbilst lielā elektroenerģijas patērētāja statusam, tad tam ir atkārtoti jāveic uzņēmuma energoaudits vai jāpārsertificē energopārvaldības sistēma vai vides pārvaldības sistēma ar papildinājumu. Pēc atkārtotā energoaudita veikšanas vai pārsertificēšanas komersantam par to jāpaziņo BVKB, iesniedzot aizpildīto MK noteikumu Nr. 668 5. pielikumu.

Elektroenerģijas patēriņa bilance

Gadījumos, kad lielais elektroenerģijas patērētājs elektroenerģiju nodod apakšlietotājiem, lielais elektroenerģijas patērētājs var apliecināt konkrētajam apakšlietotājam nodotās elektroenerģijas apjomu, iesniedzot BVKB energoauditora apstiprinātu elektroenerģijas patēriņa bilanci. Elektroenerģijas bilance BVKB iesniedzama pirms kārtējā gada 1.martam. Tajā norādāms elektroenerģijas patēriņa sadalījums, atbilstoši formai. Lielā elektroenerģijas patērētāja bilanci var apstiprināt uzņēmumu energoauditors vai neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā.

 

 

 

Kas ir lielais uzņēmums un lielais elektroenerģijas patērētājs?

Uzņēmumu energoauditoru un neatkarīgu ekspertu ēku energoefektivitātes jomā kompetence un atbildība

Uzņēmuma un ēkas energoaudits

Skaidrojošs video "Kā pareizi organizēt energoauditu uzņēmumā"

Ikgadējo pārskatu par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem atbilstoši  Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 668) 2. Pielikumam iesniedz:

 • Lielais uzņēmums un lielais elektroenerģijas patērētājs, kam ir veikts uzņēmumu energoaudits vai ieviesta energopārvaldības sistēma vai vides pārvaldības sistēma ar papildinājumu;
 • Valsts iestāde vai pašvaldība, kas ieviesusi energopārvaldības sistēmu;
 • Energoefektivitātes pienākuma shēmas atbildīga puse;
 • Valsts vai pašvaldības energoefektivitātes fonds;

Iestādes, kas ir atbildīgas par finansējuma piešķiršanu, uzskaita enerģijas ietaupījumu, aizpildot MK noteikumu Nr. 668 1. Pielikumu.

Aizpildītais 1. un 2. Pielikums ir jāiesniedz katru gadu līdz 1. novembrim, nosūtot uz e-pastu pasts@bvkb.gov.lv, e-adresi vai pa pastu uz adresi K. Valdemāra 157, Rīga, LV-1013.

! Gadījumā ja gada laikā nekādi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi netika ieviesti, Birojam ir jāiesniedz tukšs pārskats.

Ja Jums ir kādi jautājumi par pārskatu aizpildīšanu, aicinām Jūs sazināties ar Energoresursu kontroles departamenta Energoefektivitātes kontroles nodaļu pa tālruni 67013355, 67103373.

! Vēršam uzmanību, ka ikgadējo pārskatu vairs nav iespējams iesniegt ENER sistēmā.

Metodiskie norādījumi enerģijas ietaupījumu ziņošanai un aprēķināšanai

Metodiskajos norādījumos enerģijas ietaupījumu ziņošanai un aprēķināšanai ir apkopota informācija, kā aizpildīt ikgadējos ziņojumus par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem,  paziņojumus par uzņēmumu energoaudita veikšanu, sertificētās energopārvaldības sistēmas vai vides pārvaldības sistēmas ar papildinājumu ieviešanu.  Papildus norādījumos Jūs varēsiet atrast piemērus, kā aprēķināt enerģijas ietaupījumus un kā veikt mērvienību pārrēķinu.

Saskaņā ar 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” 5.1. apakšpunktam enerģijas ietaupījumu aprēķināšanai iespējams izmantot paredzamā ietaupījuma (ex-ante) metodi, ar kuru enerģijas ietaupījumu aprēķina, izmantojot enerģijas ietaupījumu kataloga datus.

Enerģijas ietaupījumu katalogs ir energoefektivitātes monitoringa sistēmas sastāvdaļa un tas ietver atsevišķus energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus ar sasniedzamajām enerģijas ietaupījuma standartvērtībām.

Ekonomikas ministrijas izstrādātais enerģijas ietaupījumu katalogs

Šajā sadaļā BVKB publicē uzņēmumu pieredzes stāstus, veicot dažādus energoefektivitāti uzlabojošus pasākumus. Aicinām komersantus dalīties savā pieredzē, sūtot informāciju birojam.

AS "Valmieras piens" ieviesto energoefektivitātes pasākumu pieredze

Valmieras piens – lielais elektroenerģijas patērētājs. Valmieras piens, nepārtraukti attīstoties, īpašu uzmanību velta vides un energoefektivitātes uzlabošanai. Uzņēmums 2018.gadā sertificēja vides pārvaldības sistēmu ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu, atbilstoši 26.06.2016. MK noteikumiem Nr.487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi” (ISO 14001+). Šī sistēma, kas pārvalda energoresursus, bija ieviesta jau daudz agrāk (no 2004.gada) un tajā iesaistīti visi darbinieki, kas ļauj samazināt resursu izmaksas.

Triju gadu atskaites periodā realizēti četri plānotie pasākumi – logu nomaiņa 135m2, modernizēta piena pārstrādes iekārtu mazgāšana jogurta ražotnē, administrācijas korpusā (1500m2) pārbūvēts siltummezgls, optimizēta karstā ūdens sagatavošana vasaras mēnešos, atvienojot apkures sistēmu, tādējādi likvidējot siltumtrases zudumus. Ieguldītais naudas apjoms atmaksājas viena gada laikā, sasniegtais enerģijas ietaupījums 2% (plānoto piesardzības dēļ 1% vietā).

Arī 2021. gadā jau veikti elektroenerģijas ekonomēšanas pasākumi – trijās pankūku ražošanas līnijās nomainīti 6 elektrodzinēji pret mazākas jaudas dzinējiem ar frekvenču pārveidotājiem, 3 dzinēju nomaiņa plānota arī saldā krējuma dzesēšanas tvertnēm, iecerēta morāli un tehniski novecojušā tvaika katla nomaiņa pret jaunu tvaika katlu ar ekonomaizeru. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi katlu mājā ļauj uzturēt konkurētspējīgas siltumenerģijas pārdošanas cenas un sekmīgu dalību Eiropas Savienības Emisijas Tirdzniecības Sistēmā (ES ETS).

Elektrodzinējs pirms P 3 kW (6 gab.) Elektrodzinējs pēc P 1,1 kW (6 gab.)
Nolietota elektrodzinēja attēls
Jauna elektrodzinēja attēls

Valmieras piens piedalās dažādās ar energopārvaldību saistītās aktivitātēs un ir saņēmis ES atzinību par partnerību, piemēram, “Zaļā gaisma” un “Motoru izaicinājumi” programmās.

Uzņēmuma speciālisti sekmīgi sadarbojas inženiertehnisko jautājumu risināšanā ar vairākām organizācijām, piemēram, ar RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmas institūtu, sia “Ekodoma” un sia “Filter”.

Par sasniegto uzņēmumā darbinieki tiek regulāri informēti (sapulču materiāli, prezentācijas, bukleti u.c.).

Šobrīd aktīvs ikmēneša darbs notiek pie līmeņatzīmju samazināšanas (elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņš pret pārstrādāto izejvielas daudzumu un saražoto produkcijas apjomu un kurināmā patēriņu pret saražoto siltuma daudzumu).

Energoefektivitātes pienākuma shēma (EPS) ir energoefektivitātes uzlabošanas pasākums. EPS izveidošanas mērķis ir sasniegt valsts obligāto enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķi.

EPS valsts obligātā galapatēriņa ietaupījuma sasniegšanai tiek uzsākta 2017. gada 29. maijā un īstenota līdz 2030. gada 31. decembrim.

EPS atbildīgās puses

enerģijas mazumtirdzniecības komersanti (stāvoklis 2020.g.):

AJ POWER SIA

ALEXELA SIA

ELENGER SIA

ENEFIT SIA

ENERTY SIA

ESK ENERĢIJA SIA

FORTUM LATVIA SIA

IGNITIS LATVIJA SIA

IMLITEX LATVIJA SIA

INTER RAO LATVIA SIA

LATVENERGO AS

LATVIJAS DZELZCEĻŠ VALSTS AS

NORDIC POWER MANAGEMENT SIA

RTO ELEKTROTĪKLI SIA

SCENER SIA

SENERGO SIA

STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA” VALSTS AS

TET SIA

 

EPS atbildīgajām pusēm:

 • jāveic energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi pie galalietotājiem
 • ​jāziņo atbildīgajai iestādei par iegūto enerģijas ietaupījumu (Likuma 6. pants)

vai

 • jāveic iemaksas valsts energoefektivitātes fondā

Par EPS atbildīgo pušu izvēles kritērijiem, pienākumiem un kārtību, kā tie veicami, skatīt normatīvajos aktos:

Energopārvaldības sistēmas ieviešanas mērķis ir efektīva resursu izmantošana un pārraudzība, kas palīdz uzlabot darbības efektivitāti un ietaupīt resursus, vienlaikus sekmējot ietekmes uz vidi mazināšanos.

Energoefektivitātes likums paredz energopārvaldības sistēmas ieviešanu Latvijas pašvaldībās un valsts iestādēs:

 1. Republikas pilsētu pašvaldībām jāievieš sertificēta energopārvaldības sistēma, ko apliecina sertificēšanas institūcijas izsniegtais sertifikāts.
 2. Novadu pašvaldībām, kuru teritorijas attīstības līmeņa indekss ir 0,5 vai lielāks un iedzīvotāju skaits ir 10 000 vai lielāks, ir obligāts pienākums ieviests energopārvaldības sistēmu, sertificēšanas izvēli atstājot savā pārziņā.
 3. Valsts tiešās pārvaldes iestādēm, kuru īpašumā vai valdījumā ir ēkas ar 10 000 m2 vai lielāku kopējo apkurināmo platību, ir obligāts pienākums ieviest energopārvaldības sistēmu, sertificēšanas izvēli atstājot savā pārziņā.

Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” 4. pielikumā ir norādīti dokumenti, kas iesniedzami Būvniecības valsts kontroles birojā. Savukārt, MK noteikumu Nr. 668 3. pielikums pašvaldībai vai valsts tiešās pārvaldes iestādei nosaka ziņošanas ietvaru.

 

Sistēmas operatoriem, kuriem ir tiesības un pienākums veikt elektroenerģijas sadali vai pārvadi, katru gadu līdz 31. janvārim jānodrošina Būvniecības valsts kontroles biroju ar datiem par tiem savai sistēmai pieslēgtajiem komersantiem, kuru elektroenerģijas patēriņš iepriekšējā gadā ir pārsniedzis 500 megavatstundas (MWh).

Dati iesniedzami saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” 6. pielikumu un 6.1 pielikumu.

Būvniecības valsts kontroles birojs sistēmas operatora sniegto informāciju uzglabā, nodrošinot komerciālas informācijas aizsardzību.

Sistēmas operatoru pienākumus nosaka:

 1. Energoefektivitātes likuma 12. panta 9. daļa. 
 2. Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” 25. punkts. 

 

Saskaņā ar 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi5.1. apakšpunktam enerģijas ietaupījumu aprēķināšanai iespējams izmantot paredzamā ietaupījuma (ex-ante) metodi, ar kuru enerģijas ietaupījumu aprēķina, izmantojot enerģijas ietaupījumu kataloga datus.

Enerģijas ietaupījumu katalogs ir energoefektivitātes monitoringa sistēmas sastāvdaļa un tas ietver atsevišķus energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus ar sasniedzamajām enerģijas ietaupījuma standartvērtībām.

Saskaņā ar Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti 5. panta prasībām katra dalībvalsts nodrošina, lai, sākot ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu tiktu renovēti 3 % no centrālās valdības īpašumā esošo un izmantojamo ēku kopējās platības, kuras apsilda un/vai dzesē, lai izpildītu vismaz minimālās energoefektivitātes prasības. 3 % mērķi aprēķina, pamatojoties uz centrālās valdības īpašumā esošo un izmantoto ēku, kuru kopējā platība ir lielāka par 250 m2, kas katra gada 1. janvārī neatbilst valsts minimālajām energoefektivitātes prasībām. Papildus 3% mērķa izpildē ir iespējams ieskaitīt jaunas valstij piederošas un centrālās valdības izmantotas ēkas, kas aizstājušas konkrētas divu iepriekšējo gadu laikā nojauktas valsts ēkas vai ēkas, kas vairs netiek izmantotas citu ēku intensīvāka izmantojuma dēļ.

Latvijā 3% mērķī nav iekļautas šādas ēku kategorijas (izņēmumi):

 • ēkas, ko oficiāli aizsargā kā daļu no klasificētas vides vai to īpašās arhitektūras un vēsturiskās vērtības dēļ, tiktāl, ciktāl konkrētu minimālo energoefektivitātes prasību izpilde nepieņemami izmainītu to raksturu vai izskatu;
 • ēkas, kuras ir bruņoto spēku vai centrālās valdības īpašumā un kalpo valsts aizsardzības mērķiem, izņemot bruņoto spēku un citu valsts aizsardzības iestāžu personālam paredzētas atsevišķas dzīvojamās telpas vai biroja ēkas;
 • ēkas, kas kalpo par kulta vietām un ko izmanto reliģiskām darbībām.

Dalībvalsts nosaka, ka energoefektivitātes pasākumos prioritāte ir tām centrālās valdības ēkām, kurām ir viszemākā energoefektivitāte, ja minēto pasākumu īstenošana ir rentabla un tehniski iespējama.

Saskaņā ar Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti 5. panta prasībām dalībvalstis līdz katra gada 9.jūlijam sagatavo un publisko to centrālās valdības apsildāmo un/vai dzesējamo ēku sarakstu, kuru kopējā izmantojamā platība ir lielāka par 250 m2, izņemot ēkas, uz kurām attiecas izņēmums.

2020.gadā ir uzskaitītas 750 centrālās valdības ēkas ar kopējo platību 1 560 732 m2Renovāciju šajā periodā veica 26 ēkas ar kopējo platību 98 102 m2 (kas veido ap 6% no kopējās platības). Līdz ar to 2020.gada 3% renovācijas mērķis ir izpildīts ar pārpalikumu. 2022.gadam 3% renovācijas izvirzītais mērķis ir 46 822 m2 apmērā.

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti 5. panta 5.punktu (sagatavota pēc valsts institūciju sniegtās informācijas).

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 16. punktu Būvniecības valsts kontroles birojs reizi gadā līdz 1. martam publicē statistiski noteiktus energoefektivitātes rādītājus apkures patēriņam.

Vidējais īpatnējais patēriņš 2020.gadā

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas: 

• Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās –  124.21 kWh/ m2 gadā

Biroja ēkas un izglītības iestādes:

• Biroja ēkās – 114.07 kWh/m2 gadā

• Izglītības iestādēs – 147.73 kWh/m2 gadā


Vidējais īpatnējais patēriņš 2019.gadā

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas: 

• Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās –  125,59 kWh/ m2 gadā

Biroja ēkas un izglītības iestādes:

• Biroja ēkās – 114,57 kWh/m2 gadā

• Izglītības iestādēs – 148,05 kWh/m2 gadā

Energoefektivitātes likums paredz iespēju komersantus pārstāvošām organizācijām, komersantiem vai pašvaldībām noslēgt brīvprātīgu vienošanos ar valsti (Būvniecības valsts kontroles biroja personā) par energoefektivitātes uzlabošanu un energoefektivitātes pakalpojumu veicināšanu.

Vienošanās noslēgšana ir viens no pasākumiem valsts energoefektivitātes rīcības plānā obligātā enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanai. Tās mērķis ir mērķis stimulēt energoefektivitātes paaugstināšanu atsevišķos uzņēmumos, komersantus pārstāvošas organizācijas uzņēmumos vai pašvaldībās un sasniegt vismaz 10 % enerģijas ietaupījumu.

Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 669 “Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu” nosaka Vienošanās noslēgšanas kārtību. 

Lai varētu konstatēt enerģijas ietaupījumu, vienošanās dalībnieki ziņo par sasniegtajiem ietaupījumiem energoefektivitātes monitoringa sistēmas ietvaros, kura darbojas atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” prasībām.

Salaspils siltums ir kļuvis par pirmo uzņēmumu, kas apņēmies papildus strādāt ar saviem galapatērētājiem, lai veicinātu enerģijas efektīvu izmantošanu un dotu savu ieguldījumu valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanā. Vienošanās ar uzņēmumu tika noslēgta 2017. gada 21. decembrī.

Noslēgto brīvprātīgo vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu reģistrs

Nr. p.k. Vienošanās dalībnieka nosaukums Vienošanās noslēgšanas datums Vienošanās enerģijas ietaupījuma mērķis (MWh) Informācijas par vienošanās ietvaros sniegtajiem enerģijas ietaupījumiem (MWh)
1. SIA "Salaspils siltums" 21.12.2017. (līdz 2.12.2022.) 5530.2  
2. SIA "Jūrmalas siltums" 26.03.2018. (līdz 26.02.2023.) 12929.6  
3. Gulbenes novada pašvaldība 14.12.2020. (līdz 31.12.2030.) 2341  

 

No 2020.gada 1.janvāra Būvniecības valsts kontroles birojs:

 1. nodrošina energoefektivitātes monitoringu, uztur energoefektivitātes monitoringa sistēmu, kā arī uzskaita enerģijas ietaupījumu;
 2. administrē energoefektivitātes pienākumu shēmu;
 3. izstrādā un uztur enerģijas ietaupījumu katalogu;
 4. uzrauga energopārvaldības sistēmas ieviešanas pienākuma izpildi valsts iestādēs un pašvaldībās;
 5. slēdz brīvprātīgās vienošanās ar komersantus pārstāvošām organizācijām, komersantiem un pašvaldībām par energoefektivitātes uzlabošanu un pārrauga to izpildi;
 6. uztur uzņēmumu energoauditu pārskatu reģistru un administrē iesniegtos pārskatus;
 7. izstrādā un uztur energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju reģistru;
 8. nodrošina lielo elektroenerģijas patērētāju un lielo uzņēmumu obligāto energoauditu un energopārvaldības pienākumu izpildes kontroli un ziņojumu par veiktajiem pasākumiem apkopošanu;
 9. administrē energoefektivitātes nodevu;
 10. nosaka vidējo eneregoefektivitātes rādītāju apkures patēriņam Latvijā;
 11. sagatavo valsts ēku sarakstu.

Normatīvie akti:

Energoefektivitātes likums
Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumi Nr.226 “Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi
Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumi Nr.221 “Noteikumi par kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondos, un to apmēru, kā arī energoefektivitātes fonda līdzekļu izmantošanu
Ministru kabineta 2017.gada 11.aprīļa noteikumi Nr.202 “Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību
Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumi Nr.669 “Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu
Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumi Nr.668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi
Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumi Nr.487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi
Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumi Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju
Ministru kabineta  2018. gada 21. augusta noteikumi Nr. 531 “Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā

Video par lielo uzņēmumu un lielo elektroenerģijas patērētāju pienākumiem