Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas uzsāka darbu 2014.gada 1.oktobrī.

BVKB atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei nodrošina kvalitāti un drošību būvniecības jomā, kā arī no 2020.gada 1.janvāra veic enerģētikas politikas administrēšanu un īsteno citas  Būvniecības likumāEnerģētikas likumāEnergoefektivitātes likumāElektroenerģijas tirgus likumāBiodegvielas likumā, likumā “Par atbilstības novērtēšanu”, likumā “Par zemes dzīlēmun Ministru kabineta noteikumos BVKB noteiktās funkcijas un uzdevumus.”

BVKB galvenās funkcijas būvniecības jomā:

 1. Nodrošināt būvdarbu valsts kontroli un būvju pieņemšanu ekspluatācijā:
  1. trešās grupas publiskās ēkās (ēkas ar kopējo platību, lielāku par 1000 m²), ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja;
  2. būvēs, kuru paredzētajai būvniecībai atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtēšanu" 4.panta pirmās daļas 1.punktam piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.
 2. Pildīt būvvaldes funkcijas attiecībā uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošajā nekustamajā īpašumā.
 3. Pildīt būvvaldes funkcijas attiecībā uz Iekšlietu ministrijas vai tās padotības iestādes vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību valsts robežas joslā, patrulēšanas joslā un robežzīmju uzraudzības joslā.
 4. Nodrošināt trešās grupas publisku ēku, Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku būvju, kā arī Iekšlietu ministrijas vai tās padotības iestādes būvju valsts robežas joslā, patrulēšanas joslā un robežzīmju uzraudzības joslā ekspluatācijas uzraudzību.
 5. Nodrošināt A klases hidroelektrostaciju hidrobūvju drošuma dokumentācijas uzraudzību.
 6. Nodrošināt metodisku palīdzību pašvaldībām saistībā ar būvdarbu kontroli un būvju pieņemšanu ekspluatācijā.
 7. Nodrošināt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē.
 8. Izskatīt iesniegumus un sūdzības par būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem būvniecības procesā vai arī gadījumos, kad būve ir radījusi vai var radīt bīstamību vai būtisku kaitējumu personu dzīvībai, veselībai, īpašumam vai videi, atbilstoši savai kompetencei.
 9. Nodrošināt Būvniecības informācijas sistēmas darbību.