Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas uzsāka darbu 2014.gada 1.oktobrī.

BVKB atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei nodrošina kvalitāti un drošību būvniecības jomā, kā arī no 2020.gada 1.janvāra veic enerģētikas politikas administrēšanu un īsteno citas  Būvniecības likumāEnerģētikas likumāEnergoefektivitātes likumāElektroenerģijas tirgus likumāBiodegvielas likumā, likumā “Par atbilstības novērtēšanu”, likumā “Par zemes dzīlēmun Ministru kabineta noteikumos BVKB noteiktās funkcijas un uzdevumus.”

BVKB galvenās funkcijas būvniecības jomā:

 1. Nodrošināt būvdarbu valsts kontroli un būvju pieņemšanu ekspluatācijā:
  1. tādās jaunās publiskās ēkās, kas tiek būvētas vai pārbūvētas un kurās vienlaikus paredzēts uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem;
  2. būvēs, kuru paredzētajai būvniecībai atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtēšanu" 4.panta pirmās daļas 1.punktam piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra;
  3. jaunās būvēs vai esošu būvju pārbūvēs, kuru ieceres iesniedzējs ir pašvaldība, ja publisku būvdarbu līguma līgumcena ir 1,5 miljoni eiro vai lielāka.
 2. Pildīt būvvaldes funkcijas attiecībā uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošajā nekustamajā īpašumā.
 3. Nodrošināt publisku ēku un Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku būvju ekspluatācijas uzraudzību.
 4. Nodrošināt metodisku palīdzību savas kompetences jautājumos.
 5. Nodrošināt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un pastāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē.
 6. Izskatīt iesniegumus un sūdzības par būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem būvniecības procesā vai arī gadījumos, kad būve ir radījusi vai var radīt bīstamību vai būtisku kaitējumu personu dzīvībai, veselībai, īpašumam vai videi, atbilstoši savai kompetencei.
 7. Nodrošināt būvniecības informācijas sistēmas darbību.