Būvniecības valsts kontroles birojs ir valsts pārvaldes iestāde Ekonomikas ministrijas pārraudzībā, kas sāka darboties 2014.gada 1.oktobrī. Biroja mērķi ir nodrošināt kvalitāti un drošību būvniecības jomā, kā arī veikt enerģētikas politikas administrēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.

Ar 2020. gada 1. janvāri BVKB papildus tika nodotas enerģētikas politikas administrēšanas funkcijas.

BVKB nodrošina būvniecības valsts kontroli normatīvajos aktos noteiktajā apjomā, administrē enerģētikas politiku, kā arī īsteno citas Būvniecības likumāEnerģētikas likumāEnergoefektivitātes likumāElektroenerģijas tirgus likumāBiodegvielas likumā, likumā "Par atbilstības novērtēšanu" un likumā "Par zemes dzīlēm" birojam noteiktās funkcijas un uzdevumus.

BVKB galvenās funkcijas būvniecības jomā:

 1. Nodrošināt būvdarbu valsts kontroli un būvju pieņemšanu ekspluatācijā:

  1. publiskās ēkās, kurās vienlaikus paredzēts uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem;

  2. būvēs, kuru paredzētajai būvniecībai atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtēšanu" 4.panta pirmās daļas 1.punktam piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma;

  3. jaunās būvēs vai esošu būvju pārbūvēs, kuru ieceres iesniedzējs ir pašvaldība, ja publisku būvdarbu līguma līgumcena ir 1,5 miljoni eiro vai lielāka.

 2. Nodrošināt publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību.

 3. Nodrošināt metodisku palīdzību savas kompetences jautājumos.

 4. Nodrošināt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un pastāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē.

 5. Izskatīt iesniegumus un sūdzības par būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem būvniecības procesā vai arī gadījumos, kad būve ir radījusi vai var radīt bīstamību vai būtisku kaitējumu personu dzīvībai, veselībai, īpašumam vai videi.