Būvniecības valsts kontroles biroja amati tiek kvalificēti noteiktā saimē un līmenī, atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība” un ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu.

Būvniecības valsts kontroles biroja amatpersonu un darbinieku mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar  Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, atbilstoši attiecīgās amata mēnešalgu grupas atalgojuma diapazonam un Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 361 “Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients” 6. punktā minētajiem kritērijiem:

  • kvalifikācija un kompetences;
  • darba snieguma līmenis;
  • regulārais darba apjoms.