Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem krasa elektroenerģijas un dabasgāzes cenu pieauguma kompensēšanai

Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma 2.panta otrā daļa un trešās daļas 2.punkts noteic, ka  energoietilpīgi apstrādes rūpniecības komersanti, kurus ietekmējušas militārās agresijas sekas, kas izpaužas kā papildu izmaksas par energoresursiem krasa to cenu pieauguma dēļ, var pretendēt uz finansējuma atbalstu granta veidā.

Ministru kabinets 2022.gada 11.oktobrī pieņēma noteikumus Nr.638 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un administrēts atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem, lai mazinātu Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku” (turpmāk – Noteikumi Nr.638).

Atbalsta programmas nosacījumi:

Atbalsta programma paredzēta energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem, kam Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu rezultātā ir būtiski pieaugušas izmaksas par energoresursiem.

Atbalsts – vienreizējs grants – energoresursu (dabasgāzes un elektroenerģijas) izmaksu pieauguma kompensēšanai var tikt piešķirts energoietilpīgiem komersantiem, kura saimnieciskā pamatdarbība ir apstrādes rūpniecībā, un kuri atbilst Noteikumos Nr.638 minētajiem atbalsta piešķiršanas kritērijiem.

Atbalstu piešķir un administrē:

Būvniecības valsts kontroles birojs.

Atbalsta periods:

No 2022.gada 1.februāra līdz 2022.gada 31.decembrim.

Atbalstu var saņemt komersants, kas atbilst visiem šiem nosacījumiem:

 1. veic saimniecisko pamatdarbību kādā no Noteikumu Nr.638 pielikumā minētajām nozarēm atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakcijai (un tās kodam, informāciju par pamatdarbības nozari iespējams pārbaudīt Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē https://www6.vid.gov.lv/);
 2. tā energoresursu (elektroenerģija, dabasgāze u.c. patērētie energoresursi) izmaksas ir vismaz 3% no kopējām komersanta saimnieciskās darbības izmaksām 2021.gadā;
 3. kopējais elektroenerģijas vai kopējais dabasgāzes patēriņš komersanta vajadzībām 2021.gadā bija vismaz 500 megavatstundas (MWh).

Atbalstu nepiešķir:

 1. komersantam, kuram iesnieguma iesniegšanas dienā ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums (komersantu nodokļu nomaksas statusu iespējams pārbaudīt Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē https://www6.vid.gov.lv/NPAR);
 2. komersantam, kuram lēmuma pieņemšanas brīdī ir pasludināts maksātnespējas process, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;
 3. komersantam, uz kuru attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu;
 4. komersantam, kuram noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai kurā tieša vai netieša izšķirošā ietekme ir Krievijas Federācijai vai Baltkrievijas Republikai, tās pilsoņiem vai juridiskajām personām, kas reģistrētas Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (turpmāk – Krievijai vai Baltkrievijai piederīgās personas);
 5. komandītsabiedrībām, kuru biedri ir Krievijai vai Baltkrievijai piederīgās personas vai šīm personām ir izšķirošā ietekme pār biedriem.

Atbalsta apmērs:

Granta atbalsts dabasgāzes un elektroenerģijas resursu cenu pieauguma kompensēšanai tiks aprēķināts pēc Ministru kabineta noteikumu Nr.638 6.punktā noteiktās formulas:

attiecināmās izmaksas aprēķina, pamatojoties uz dabasgāzes un elektroenerģijas izmaksu pieaugumu un nosaka kā starpību starp cenu par vienību konkrētā mēnesī, ko komersants kā galapatērētājs ir iepircis no ārējiem piegādātājiem laikposmā no 2022.gada 1.februāra līdz 2022.gada 31.decembrim, un divkāršotu (200 %) vidējo cenu par vienību, ko komersants maksājis atsauces periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim. No 2022.gada 1.septembra dabasgāzes un elektroenerģijas daudzums, ko izmanto, lai aprēķinātu attiecināmās izmaksas, nedrīkst pārsniegt 70 % no saņēmēja patēriņa tajā pašā periodā 2021.gadā. Aprēķinā izmanto šādu formulu:

(p(t) - p(ref) * 2) * q(t), kur

p - apzīmē vienības cenu par dabasgāzi vai elektroenerģiju,

q - patērēto daudzumu,

ref -  atsauces periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim,

t - konkrēto mēnesi laikposmā no 2022.gada 1.februāra līdz 31.decembrim,

un vienam komersantam atbalsts būs līdz 30 % no dabasgāzes vai elektroenerģijas attiecināmajām izmaksām (kopā nepārsniedzot 2 miljonus eiro).

Atbalstu plānots piemērot arī kā avansa maksājumu (t.i. par š.g. oktobri, novembri un decembri), pēc tam pārbaudot faktiskos izdevumus, veicot sniegtā atbalsta apmēra pārrēķinu un atgūstot atbalsta maksājumus, kuri pārsniedz komersantam pieļaujamo maksimālo atbalsta apmēru.

Finansējums:

Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 50 000 000 eiro.

Pieteikšanās termiņš:

No 2022.gada 18.oktobra līdz 2022.gada 17.novembrim

Ievērojot, ka Ministru kabineta noteikumi stājas spēkā ar dienu, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas lēmums par šajos noteikumos ietvertā atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, Būvniecības valsts kontroles birojs lēmumus pieņems un atbalstu sāks izmaksāt pēc Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas par atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

izsaukuma zīme

Pieteikšanās kārtība:

Lai pieteiktos atbalstam, elektroniski uz atbalsts@bvkb.gov.lv jānosūta šādi ar drošu elektronisko parakstu parakstīti dokumenti:

 • aizpildīta un no komersanta paraksttiesīgās personas puses parakstīta:
 • elektroenerģijas un/vai dabasgāzes rēķini par 2022.gadu;
 • elektroenerģijas un/vai dabasgāzes rēķini par 2021.gadu;
 • zvērināta revidenta apliecinājums, ka komersanta energoresursu izmaksas par 2021.gadu veido noteiktu summu un tās ir vismaz 3 % no kopējām komersanta saimnieciskās darbības izmaksām;
 • gada pārskats par 2021.gadu;
 • citi dokumenti (piemēram, pilnvarojums parakstīt iesniegumu, u.tml.).

BVKB pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un 5 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas izmaksā atbalstu, ieskaitot to iesniegumā norādītajā komersanta kontā. BVKB lēmumu nosūta uz komersanta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

BVKB lēmumu pieņem līdz 2022.gada 31.decembrim.

BVKB atbalstu piešķir pieejamā finansējuma ietvaros, ņemot vērā secību, kādā komersanti iesnieguši iesniegumus.

BVKB pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu, ja komersants neatbilst Noteikumos Nr.638 noteiktajām prasībām un Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma 2.panta ceturtajai daļai.

Lai pārliecinātos par komersanta atbilstību Noteikumos Nr.638 minētajiem kritērijiem visā atbalsta uzraudzības periodā, BVKB pārbaudīs:

1) komersantam piešķirtā un avansa veidā izmaksātā valsts atbalsta (par 2022.gada oktobri, novembri vai decembri) maksimālo apmēru, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām, un atgūs visus atbalsta maksājumus, kuri pārsniedz minētos maksimālos apmērus;

2) izlases veidā 10 % no kopējā atbalstu saņēmušo komersantu skaita;

3) komersanta atbilstību Noteikumos Nr.638 paredzētajām prasībām, saņemot informāciju par iespējamiem riskiem nelikumīga valsts atbalsta piešķiršanā.

Tālrunis 20256836, elektroniskā pasta adrese Andzs.Melderis@bvkb.gov.lv vai atbalsts@bvkb.gov.lv