Vīzija

Būvniecības valsts kontroles birojs ir inovatīva iestāde, kas nodrošina ilgtspējīgu un  efektīvu enerģētikas un būvniecības uzraudzību, veicinot sabiedrības uzticēšanos. 

Misija

Būt par pozitīvo pārmaiņu līderi enerģētikas un būvniecības uzraudzības jomā, nodrošinot nozaru ilgtspējīgu attīstību, veicinot klientu iesaisti un sabiedrības uzticēšanos. 

Lai īstenotu kvalitātes politiku, savā darba kultūrā birojs balstās uz šādām pamatvērtībām:

  • Profesionalitāte  

Kvalitatīvi un atbilstoši amata prasmēm un zināšanām paveikts darbs, sadarbojoties un veidojot cieņpilnas attiecības ar klientiem, sadarbības partneriem un kolēģiem.

  • Atbildība 

Godprātīgi un savlaicīgi paveikts darbs, pildot iestādei noteiktos uzdevumus un ievērojot valsts un sabiedrības intereses. 

  • Objektivitāte 

Izsvērtu lēmumu pieņemšana, ievērojot taisnīguma, neitralitātes un neietekmējamības principus. 

  • Efektivitāte 

Izvirzīto mērķu sasniegšana iespējami īsākā termiņā ar mazākiem resursiem. 

  • Komanda 

Stiprināta piederības sajūta  iestādei, vienota mērķvirzība un attīstība. Motivēta komanda ir izaugsmes panākumu faktors.

Būvniecības valsts kontroles birojs ievēro vispārējos kvalitātes vadības principus, kas nodrošina stabilu Būvniecības valsts kontroles biroja darbību, ilgtspējīgu attīstību un pilnveidošanos, kā arī sekmē sniegto pakalpojumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ieinteresēto pušu vajadzībām un sabiedrības interesēm.


BVKB integrētā kvalitātes vadības sistēma 2020. gada 26. novembrī ir sertificēta un atzīta par atbilstošu starptautiskā standarta ISO 9001:2015 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” prasībām. Sertifikācija attiecas uz būvniecības uzraudzību un enerģētikas politikas administrēšanu.

Sertifikācijas saņemšanai tika īstenots neatkarīgs audits, kuru veica auditoru komanda no sertifikācijas institūcijas SIA “Bureau Veritas Latvia”.

Biroja kvalitātes vadības sistēmā ir integrēta arī būvspeciālistu sertificēšanas darbības joma, kas ir akreditēta atbilstoši standarta ISO/IEC 17024:2012 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām.” prasībām.

Sertifikāts