Vīzija: Būvniecības valsts kontroles birojs ir inovatīva iestāde, kas nodrošina ilgtspējīgu un  efektīvu enerģētikas un būvniecības pārraudzību, veicinot sabiedrības uzticēšanos. 

Misija: Būt par pozitīvo pārmaiņu līderi energoresursu un būvniecības pārraudzības jomā, nodrošinot nozares ilgtspējīgu attīstību, veicinot klientu iesaisti un sabiedrības uzticēšanos. 

 

Lai īstenotu kvalitātes politiku, savā darba kultūrā Būvniecības valsts kontroles birojs balstās uz šādām pamatvērtībām:

  •        Profesionalitāte  

Kvalitatīvi un atbilstoši amata prasmēm un zināšanām paveikts darbs, sadarbojoties un veidojot cieņpilnas attiecības ar klientiem, sadarbības partneriem un kolēģiem. 

  •        Atbildība 

Godprātīgi un savlaicīgi paveikts darbs, pildot iestādei noteiktos uzdevumus un ievērojot valsts un sabiedrības intereses. 

  •        Objektivitāte 

Izsvērtu lēmumu pieņemšana, ievērojot taisnīguma, neitralitātes un neietekmējamības principus. 

  •        Efektivitāte 

Izvirzīto mērķu sasniegšana iespējami īsākā termiņā ar mazākiem resursiem. 

 

Būvniecības valsts kontroles birojs ievēro vispārējos kvalitātes vadības principus, kas nodrošina stabilu Būvniecības valsts kontroles biroja darbību, ilgtspējīgu attīstību un pilnveidošanos, kā arī sekmē sniegto pakalpojumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ieinteresēto pušu vajadzībām un sabiedrības interesēm.