Elektroenerģijas tirgus likuma 27.1 panta pirmā daļa noteic, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzturētajā elektroenerģijas ražotāju reģistrā reģistrētajiem elektroenerģijas ražotājiem, kuri neražo elektroenerģiju no biometāna vai dabasgāzes, no 2022.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30.jūnijam tiek piemērots pārdotās elektroenerģijas ieņēmumu maksimālais apmērs 0,180 euro par vienu kilovatstundu, saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes 2022.gada 6.oktobra regulas Nr.2022/1854 par ārkārtas intervenci augsto enerģijas cenu problēmas risināšanai (turpmāk – Padomes regula) 6.panta 1.punktu.

Padomes regula savukārt noteic, ka paredzēto tirgus ieņēmumu maksimālo apmēru piemēro tiem tirgus ieņēmumiem, kas gūti, pārdodot no šādiem energoresursiem saražotu elektroenerģiju:

 • vēja enerģijas;
 • saules enerģijas (saules siltumenerģijas un saules fotoelementu enerģijas);
 • ģeotermālās enerģijas;
 • caurteces hidroelektrostacijās ražotas enerģijas;
 • biomasas kurināmā (cietais vai gāzveida biomasas kurināmais), izņemot biometānu;
 • atkritumiem, kodolenerģijas, lignīta, jēlnaftas produktiem, kūdras.

 

Tirgus ieņēmumu maksimālais apmērs tiek piemērots:

No 2022.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30.jūnijam.

Virsieņēmumi jāizlieto:

To ieņēmumu daļu, kas pārsniedz noteikto tirgus ieņēmumu maksimālo apmēru (virsieņēmumus), elektroenerģijas ražotājs iegulda savā uzņēmumā vai saistītā uzņēmumā, lai veicinātu investīcijas:

 • dekarbonizācijas tehnoloģijās;
 • atjaunīgajos energoresursos un energoefektivitātē.

Šādas ieguldījumu izmaksas attiecināmas, sākot no 2022.gada 1.decembra.

 

Elektroenerģijas cena, kurai piemēro tirgus ieņēmumu maksimālo apmēru, ir:

 • elektroenerģijas biržas Nord Pool AS tīmekļvietnē publicētā Latvijas tirdzniecības apgabala mēneša cena elektroenerģijai, kura tiek tieši pārdota biržā attiecīgajā mēnesī;
 • vai divpusējos elektroenerģijas tirdzniecības pārdošanas līgumos noteiktā cena, ņemot vērā elektroenerģijas tirdzniecības darījumam piesaistīto finanšu instrumentu izmaksas.

 

Elektroenerģijas ražotājam jāsagatavo virsieņēmumu izlietojuma plāns, kurā detalizēti jānorāda plānotais virsieņēmumu izlietojuma mērķis un tā izpildes termiņš, kas nepārsniedz 3 gadus. Virsieņēmumu izlietojuma plāna īstenošana uzsākama 1 gada laikā.

Izņēmumi:

Elektroenerģijas tirgus likuma 27.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie pienākumi netiek attiecināti uz tiem elektroenerģijas ražotāju reģistrā reģistrētajiem elektroenerģijas ražotājiem:

 • kuri ražo elektroenerģiju no dabasgāzes vai biometāna;
 • kuru virsieņēmumi par elektroenerģiju, kas saražota koģenerācijas iekārtās, ir ietverti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinā;
 • kuru virsieņēmumi par saražoto elektroenerģiju ir novirzīti, lai finansētu galalietotājiem paredzētus atbalsta pasākumus elektroenerģijas izmaksu mazināšanai.

 

Informācija par kopējo gūto virsieņēmumu apjomu un virsieņēmumu izlietojuma plāns, vai apliecinājums, ka uz elektroenerģijas ražotāju nav attiecināmi Elektroenerģijas tirgus likuma  27.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie pienākumi, jāiesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā līdz 2023.gada 15.augustam.

 

Aicinām elektroenerģijas ražotājus minētos dokumentus Birojā iesniegt elektroniski, uz pasts@bvkb.gov.lv nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu:

 • iesniegumu ar informāciju par elektroenerģijas ražotāja kopējo gūto virsieņēmumu apjomu, to pamatojošos dokumentus un virsieņēmumu izlietojuma plānu;
 • vai apliecinājumu, ka Elektroenerģijas tirgus likuma  27.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie pienākumi uz elektroenerģijas ražotāju nav attiecināmi, proti, elektroenerģija tiek ražota no biometāna vai dabasgāzes, vai virsieņēmumi par elektroenerģiju, kas saražota koģenerācijas iekārtās, ir ietverti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinā, vai novirzīti, lai finansētu galalietotājiem paredzētus atbalsta pasākumus elektroenerģijas izmaksu mazināšanai.

 

Lēmuma pieņemšanas kārtība:

Birojs izvērtēs no elektroenerģijas ražotājiem saņemto informāciju un pieņems lēmumu par virsieņēmumu plāna atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma 27.1 panta otrajā daļā minētajām prasībām, kā arī turpmāk nodrošinās virsieņēmumu izlietojuma plāna izpildes uzraudzību.

Gadījumā, ja elektroenerģijas ražotājs neizpildīs minētās prasības – neiesniegs virsieņēmumu izlietojuma plānu vai plāns neatbildīs šā likuma 27.1 panta otrās daļas prasībām, vai elektroenerģijas ražotājs gūtos virsieņēmumus neizlietos saskaņā ar virsieņēmumu izlietojuma plānu, likums paredz lēmuma pieņemšanu par elektroenerģijas ražotāja gūto virsieņēmumu ieskaitīšanu valsts budžetā.

Jautājumiem:

Tālrunis 20256836, elektroniskā pasta adrese Andzs.Melderis@bvkb.gov.lv

Tālrunis 67013306, elektroniskā pasta adrese Dainis.Dravnieks@bvkb.gov.lv