Viena no tautsaimniecības attīstības prioritātēm ir izcilas uzņēmējdarbības vides radīšana Latvijā. “Konsultē vispirms” principa ieviešana valsts pārvaldes un uzņēmējus uzraugošo institūciju darbībā ir noteikta kā viens no pasākumiem ar Ministru kabineta 22.05.2019. rīkojumu Nr.247 apstiprinātajā Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā 2019.-2022.gadam.

"Konsultē vispirms" principa mērķis ir panākt savstarpējo sapratni starp uzņēmējiem un uzraugošajām iestādēm, veicinot noteikto prasību izpildi, nevis sodu piemērošanu.

2019. gada septembrī ir sācies “Konsultē vispirms” novērtējuma otrais periods, un tajā līdztekus 21 citai uzraugošajai valsts iestādei iesaistījies arī Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB). Iniciatīvas ietvaros reizi gadā tiek vērtēta iestādes atbilstība un progress principa “Konsultē vispirms” ieviešanā. Novērtējums tiek veikts četros posmos - aptaujājot iestāžu klientus, iestāžu darbiniekus, kā arī veicot iestāžu pašnovērtējumu un ekspertu novērtējumu.

Pirms ikvienas būvdarbu kontroles uzsākšanas BVKB organizē “Konsultē vispirms” sanāksmes būvniecības dalībniekiem - būvniecības ierosinātājam, autoruzraugam, būvuzraugam un būvdarbu veicējam. Tāpat būvniecības dalībniekiem tiek nosūtīts metodiskais materiāls par būvniecības normatīvajiem aktiem. Tiek izstrādātas vadlīnijas iekšējās kontroles sistēmas ieviešanai būvlaukumos – tas palīdzēs būvniecības procesa dalībniekiem pašiem konstatēt neatbilstības un jau preventīvi veikt darbības to novēršanai. Tiek nodrošināta konsultāciju sniegšana gan telefoniski, gan klātienē. 2019. gada 9 mēnešos biroja Būvdarbu kontroles nodaļa ir sniegusi konsultācijas “Konsultē vispirms” principa ietvaros 430 būvniecības dalībniekiem 159 būvobjektos. 

Princips tiek īstenots arī attiecībā uz ekspluatācijā nodotu ēku apsekošanu. Šā gada pirmajos trijos ceturkšņos biroja Būvju ekspluatācijas uzraudzības nodaļa “Konsultē vispirms” principu ir īstenojusi 154 gadījumos, veicot publisko ēku pirmreizējās apsekošanas. Tāpat biroja iekšējos noteikumos “Būvju ekspluatācijas kontroles kārtība” noteikta procedūra, kura dod iespēju ēkas īpašniekam novērst konstatētos (nebūtiskos) pārkāpumus labprātīgi, neizdodot administratīvo aktu.

Lai nodrošinātu pretimnākšanu klientiem un informētu viņus par normatīvo aktu un kontroles prasībām, šogad birojs organizējis 9 seminārus būvspeciālistiem par biežāk uzdotajiem jautājumiem būvniecības procesā, 1 semināru par ēku ekspluatācijas kontroli, kā arī 3 seminārus būvju un būvprojektu ekspertīzē sertificētajiem speciālistiem. Katrs seminārs pulcējis vidēji 100 apmeklētājus. Semināri organizēti gan Rīgā, gan reģionos. Apmācību materiāli, prezentācijas, apmācību ilustratīvās instrukcijas, video pamācību rullīši ievietoti biroja tīmekļavietnē un YouTube platformā.

Jau tuvākajā laikā birojs plāno paplašināt arī Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) pakalpojumu konsultāciju pieejamību Latvijas reģionos. BIS lietošana no 2020. gada janvāra būs obligāta ikvienam, kas vēlēsies kaut ko pārbūvēt vai būvēt no jauna, tāpēc ir uzsāktas sarunas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) par BIS pakalpojumu iekļaušanu Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC)  sniegto pakalpojumu sarakstā. Tāpat birojā notiek aktīvs darbs pie zvanu centra ieceres ieviešanas no 2020. gada.

Gatavojoties 2020. gada 1. janvārim, kad būvniecības process Latvijā kļūs pilnībā digitāls, birojs ir veicis publisku iepirkumu par BIS funkcionalitātes informatīvo semināru un vebināru organizēšanu. Kopumā visā Latvijā no 2019. gada oktobra līdz decembrim plānoti 15 klātienes informatīvie semināri, kuros par BIS funkcionalitāti informēs vismaz 1500 sistēmas lietotājus, kā arī vēl 99 tiešsaistes apmācības jeb vebināri un 10 klātienes apmācības sertificēšanas institūciju deleģētajiem būvspeciālistiem.

Nodrošinātas saziņas iespējas ar biroju pa telefonu, klātienē, elektroniski, sūtot jautājumus uz oficiālo e-pastu vai izmantojot tīmekļvietni www.bvkb.gov.lv kā arī iestādes profilos sociālajos tīklos Twitter un Facebook un LinkedIn. Klientu ērtībai un ātrākai saziņai ir ieviesta ērta klientu atbalsta sistēma (JAMA). Tā ļauj daudz ērtāk pieteikt jautājumu vai problēmsituāciju, kas saistīta ar BIS lietošanu.

2018. gadā BVKB tika atzīts par ceturto labāko iniciatīvas “Konsultē vispirms” īstenotāju divdesmit divu valsts iestāžu starpā. Iniciatīvas prasību ievērošana katrā iestādē tika vērtēta vairākās kritēriju grupās. Visaugstāko novērtējumu gan no darbinieku, gan klientu puses birojs saņēmis grupā “Uz pakalpojumiem orientēta klientu apkalpošanas kultūra”.

Plašāka informācija par “Konsultē vispirms” iniciatīvu ŠEIT.