Saskaņā ar Energoefektivitātes likuma 10. panta pirmo daļu lielais uzņēmums ir komersants:

  1. pie kura nodarbināti vairāk nekā 249 darbinieki vai
  2. kura pārskata gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro un gada bilance kopumā – 43 miljonus euro.

Šādam nosacījumam komersantam jāatbilst divus pārskata periodus pēc kārtas, un tikai tad tas tiek iekļauts lielo uzņēmumu sarakstā.

Uzņēmums tiek izslēgts no lielo uzņēmumu saraksta, ja tas divos pārskata periodos pēc kārtas neatbilst lielā uzņēmuma nosacījumam.

Lielo uzņēmumu nosacījumam atbilstošos uzņēmumus ik gadu līdz 1. decembrim apkopo Centrālā statistikas pārvalde, izmantojot uzņēmuma pēdējā apstiprinātā pārskata perioda datus. 

Lielo uzņēmumu 2021. gada sarakstā, izmantojot 2019. un 2020. gada pārskata perioda datus, iekļauti 276 uzņēmumi. Šogad pirmo reizi sarakstā ir iekļauti 25 uzņēmumi, no kuriem 7 jau iepriekš klasificējās kā lielie elektroenerģijas patērētāji, un 4, kuri kādā no iepriekšējiem gadiem tika izslēgti no lielo uzņēmumu saraksta, bet šogad atkārtoti atbilst lielā uzņēmuma nosacījumiem.

Uzņēmumiem, kuri pirmo reizi iekļauti lielo uzņēmumu sarakstā, jāizpilda konkrēti pienākumi, kas izriet no Energoefektivitātes likuma:

  • gada laikā pēc iekļaušanas sarakstā jāveic energoaudits vai jāievieš sertificēta energopārvaldības sistēma vai vides pārvaldības sistēma ar papildinājumu; Informāciju par energoaudita veikšanu, sertificētu energopārvaldības sistēmu vai vides pārvaldības sistēmu, kas piemērojama likuma prasību izpildei. Sīkāk skatīt šeit.
  • 30 dienu laikā pēc energoaudita vai sertificētas energopārvaldības sistēmas vai vides pārvaldības sistēmas ar papildinājumu ieviešanas par to jāpaziņo Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) un jānorāda visi vai vismaz trīs energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ar vislielāko novērtēto enerģijas ietaupījumu vai ekonomisko atdevi, aizpildot formu saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 668) 5. pielikumu;
  • katru gadu līdz 1. novembrim jāiesniedz ikgadējais pārskats par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un to rezultātā sasniegtajiem enerģijas ietaupījumiem saskaņā ar MK noteikumu Nr. 668  2. pielikumu. Sīkāk skatīt šeit.
izsaukuma zīme

BVKB atgādina, ka gadījumā, ja komersantam beidzas energoaudita pārskata, energopārvaldības sistēmas vai vides pārvaldības sistēmas ar papildinājumu sertificēšanas derīguma termiņš, un komersants atbilst lielā uzņēmuma statusam, tad tam atkārtoti jāveic uzņēmuma energoaudits vai jāpārsertificē energopārvaldības sistēma vai vides pārvaldības sistēma ar papildinājumu. Pēc atkārtotā energoaudita veikšanas vai sistēmas pārsertificēšanas komersantam par to jāpaziņo BVKB, iesniedzot aizpildītu MK noteikumu Nr. 668 5. pielikumu.

izsaukuma zīme

BVKB vērš uzmanību, ja komersants normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos nebūs izpildījis attiecīgos pienākumus, komersantam tiks piemērota piespiedu nauda saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370. pantu. Piespiedu naudas maksimālais apmērs juridiskai personai ir 10 000 euro.


tālruņa ikona

Ja Jums ir kādi jautājumi par pienākumu izpildi, aicinām Jūs sazināties ar Energoresursu kontroles departamenta

Energoefektivitātes kontroles nodaļu.

 Ikgadējo pārskatu par iepriekšējā kalendārajā gadā ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem atbilstoši  Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” 2. pielikumam  ir jāiesniedz katru gadu līdz 1. novembrim, nosūtot uz e-pastu pasts@bvkb.gov.lve-adresi vai pa pastu uz adresi K. Valdemāra 157, Rīga, LV-1013.

2. pielikums. Ikgadējais pārskats par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem.

izsaukuma zīme

Gadījumā, ja gada laikā nekādi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi netika ieviesti, Birojam ir jāiesniedz tukšs pārskats.

Informācija enerģijas ietaupījumu aprēķināšanai, kā arī enerģijas ietaupījumu katalogs atrodams šeit.

Vēršam uzmanību, ka ikgadējo pārskatu vairs nav iespējams iesniegt ENER sistēmā!


tālruņa ikona

Ja Jums ir kādi jautājumi par pārskata aizpildīšanu, aicinām Jūs sazināties ar Energoresursu kontroles departamenta

Energoefektivitātes kontroles nodaļu.