Saskaņā ar Energoefektivitātes likuma 10. panta pirmo daļu lielais uzņēmums ir komersants:

  1. pie kura nodarbināti vairāk nekā 249 darbinieki vai
  2. kura pārskata gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro un gada bilance kopumā – 43 miljonus euro.

Šādam nosacījumam komersantam jāatbilst divus pārskata periodus pēc kārtas, un tikai tad tas tiek iekļauts lielo uzņēmumu sarakstā.

Uzņēmums tiek izslēgts no lielo uzņēmumu saraksta, ja tas divos pārskata periodos pēc kārtas neatbilst lielā uzņēmuma nosacījumam.

Lielo uzņēmumu nosacījumam atbilstošos uzņēmumus ik gadu līdz 1. decembrim apkopo Centrālā statistikas pārvalde, izmantojot uzņēmuma pēdējā apstiprinātā pārskata perioda datus. 

Būvniecības valsts kontroles birojs līdz nākamā gada 31. martam publicē savā tīmekļa vietnē lielo uzņēmumu sarakstu.

Lielo uzņēmumu 2023. gada sarakstā, izmantojot 2021. un 2022. gada pārskata perioda datus, iekļauti 272 uzņēmumi. Šogad pirmo reizi sarakstā iekļauti 20 uzņēmumi, no kuriem 4 jau iepriekš klasificējās kā lielie elektroenerģijas patērētāji. No lielo uzņēmumu saraksta 2023. gadā izslēgti 8 komersanti, no kuriem 2 turpina klasificēties kā lielie elektroenerģijas patērētāji..

Uzņēmumiem, kuri pirmo reizi iekļauti lielo uzņēmumu sarakstā, jāizpilda konkrēti pienākumi, kas izriet no Energoefektivitātes likuma:

  • gada laikā pēc iekļaušanas sarakstā jāveic energoaudits vai jāievieš sertificēta energopārvaldības sistēma vai vides pārvaldības sistēma ar papildinājumu; 

Informāciju par energoaudita veikšanu, sertificētu energopārvaldības sistēmu vai vides pārvaldības sistēmu, kas piemērojama likuma prasību izpildei. Sīkāk skatīt šeit.

  • 30 dienu laikā pēc uzņēmuma energoaudita veikšanas vai sertificētas energopārvaldības sistēmas vai papildinātās vides pārvaldības sistēmas ieviešanas par to jāpaziņo Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) un jānorāda visi vai vismaz trīs energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ar vislielāko novērtēto enerģijas ietaupījumu vai ekonomisko atdevi, aizpildot attiecīgo tiešsaistes formu Energoresursu informācijas sistēmā (ERIS)kā to nosaka Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 660 “Energoefektivitātes monitoringa noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 660) 13. un 14. punkts;
  • katru gadu līdz 1. jūlijam Energoresursu informācijas sistēmā (ERIS) jāiesniedz ikgadējais pārskats par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un to rezultātā sasniegtajiem enerģijas ietaupījumiem kā to nosaka MK noteikumu Nr. 660 9. punkts. Sīkāk skatīt šeit.
izsaukuma zīme

BVKB atgādina, ka gadījumā, ja komersantam beidzas energoaudita pārskata, energopārvaldības sistēmas vai vides pārvaldības sistēmas ar papildinājumu sertificēšanas derīguma termiņš, un komersants atbilst lielā uzņēmuma statusam, tad tam atkārtoti jāveic uzņēmuma energoaudits vai jāpārsertificē (jāuztur) energopārvaldības sistēma vai papildinātā vides pārvaldības sistēma.

Pēc atkārtota uzņēmuma energoaudita veikšanas vai attiecīgās sistēmas pārsertificēšanas komersantam par to jāpaziņo BVKB, aizpildot attiecīgo tiešsaistes formu Energoresursu informācijas sistēmā (ERIS).

izsaukuma zīme

BVKB vērš uzmanību, ja komersants normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos nebūs izpildījis attiecīgos pienākumus, komersantam tiks piemērota piespiedu nauda saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370. pantu. Piespiedu naudas maksimālais apmērs juridiskai personai ir 10 000 euro. Piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti, līdz komersants izpilda normatīvo aktu prasības.  Sīkāk lasīt šeit.


tālruņa ikona

Ja Jums ir kādi jautājumi par pienākumu izpildi, aicinām Jūs sazināties ar Energoresursu kontroles departamenta

Energoefektivitātes kontroles nodaļu.

 Ikgadējo pārskatu par iepriekšējā kalendārajā gadā ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem saskaņā ar MK noteikumu Nr. 660 9. punktu ir jāiesniedz katru gadu līdz 1. jūlijam, aizpildot attiecīgo tiešsaistes formu Energoresursu informācijas sistēmā (ERIS).

izsaukuma zīme

Gadījumā, ja gada laikā nekādi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi netika ieviesti, Birojam ir jāiesniedz tukšs pārskats.

Informācija enerģijas ietaupījumu aprēķināšanai, kā arī enerģijas ietaupījumu katalogs atrodams šeit.


tālruņa ikona

Ja Jums ir kādi jautājumi par pārskata aizpildīšanu, aicinām Jūs sazināties ar Energoresursu kontroles departamenta

Energoefektivitātes kontroles nodaļu.