ESKO ir uzņēmējdarbības veids, kas sniedz plašu ar enerģētikas sektoru saistītu pakalpojumu klāstu. ESKO ietvaros uz līguma pamata tiek īstenoti energoefektivitātes, enerģijas piegādes un citi ar enerģijas racionālu izmantošanu saistīti pasākumi dažādās nozarēs (piem., rūpniecībā, lauksaimniecībā, ēkās).

izsaukuma zīme

Par ESKO var kļūt jebkurš komersants, kurš piedāvā veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus saskaņā ar energoefektivitātes pakalpojuma līgumu.

Lai tiktu veicināta energoefektīvu iekārtu un atjaunojamo energoresursu izmantošana, ESKO  pakalpojumu sniegšanai pieejams finanšu instruments – aizdevums (kopumā 15 milj. EUR apmērā). Papildus informācija pieejama attīstības finanšu institūcijas Altum tīmekļa vietnē.

Lai veicinātu ESKO iesaisti daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumi Nr. 160 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai" īstenošanas noteikumi”, nosaka energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējam tiesības iesniegt projektu iesniegumu attiecīgās atbalsta programmas ietvaros.

Energoefektivitātes pakalpojuma līguma paraugs

Energoefektivitātes likuma 14. panta otrā daļa nosaka to informācijas minimumu, kam jābūt iekļautam energoefektivitātes pakalpojuma līgumā.

Energoefektivitātes pakalpojuma līguma paraugs pieejams Latvijas vides aizsardzības fonda tīmekļa vietnē.

Energoefektivitātes pakalpojuma līgums publiskā sektora objektiem pieejams Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Papildinformācija

Eiropas Komisijas Vienotā pētījumu centra publicētais politikas ziņojums par Eiropas energopakalpojumu tirgu (angļu valodā) pieejams šeit.

Latvijas vides aizsardzības fonds sadarbībā ar biedrību Passive House Latvija izstrādājis metodiskos norādījumus pašvaldībām un valsts tiešās pārvaldes iestādēm par energoefektivitātes pakalpojuma iepirkumu ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Metodiskie norādījumi pieejami šeit.

Nolūkā veicināt paraugprakses izplatīšanos valsts un privātās partnerības (PPP) jomā, Eiropas PPP ekspertīzes centrs publicējis vadlīnijas par energoefektivitāti publiskajās ēkās. Vadlīnijas (angļu valodā) pieejamas šeit.