Nafta Latvijā tika atrasta jau 20. gadsimta 60. gados, bet rūpnieciska tās ieguve nav notikusi, jo padomju laikā tās krājumi tika atzīti par pārlieku nelieliem salīdzinot, piemēram, ar Sibīrijas atradnēm. Kopš tā laikā naftas ieguves tehnoloģijas ir strauji progresējušas, un tagad ir iespējama arī salīdzinoši nelielu iegulu izstrāde. Līdz ar to Latvijā notiek arī šīs uzņēmējdarbības nozares attīstība. Kopš 1996. gada ogļūdeņražu meklēšanai vai izpētei un ieguvei ir izsniegtas 11 licences, no kurām aktīvas ir piecas.

No 2020.gada 1. janvāra Būvniecības valsts kontroles birojs:

  1. izsniedz licences ogļūdeņražu meklēšanai, ogļūdeņražu ieguvei un izpētei, un uzrauga to nosacījumu izpildi;
  2. veic ogļūdeņražu meklēšanas un ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbu administratīvo pārraudzību.

Nacionālais un Eiropas Savienības normatīvais regulējums:

Likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"

Būvniecības likums

Likums "Par zemes dzīlēm"

Aizsargjoslu likums

Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.805  "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi"

Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumi Nr.942 "Noteikumi par ogļūdeņražu ieguves valsts nodevu"

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.631 “Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi

Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumi Nr.150 "Darba aizsardzības prasības derīgo izrakteņu ieguvē"

ES dokumenti:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Direktīva 2013/30/ES par to darbību drošumu, kas saistītas ar naftas un gāzes nozares darbībām jūrā, un ar kuru groza Direktīvu 2004/35/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/22/EK (1994. gada 30. maijs) par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1112/2014 (2014. gada 13. oktobris),ar ko nosaka kopēju formātu, kādā atkrastes naftas un gāzes iekārtu operatori un īpašnieki apmainās ar informāciju par smagu apdraudējumu rādītājiem, un kopēju formātu, kādā dalībvalstis publicē informāciju par smagu apdraudējumu rādītājiem