Būvniecības jomā BVKB nodrošina:

 • būvdarbu kontroli un būvju pieņemšanu ekspluatācijā:

  • III grupas publiskām ēkām (ar kopējo platību virs 1000 kv.m.), ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja
  • būvēm, kuru būvniecībai piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra
  • militārām būvēm
  • valsts robežas būvēm
  • elektropārvades līnijām, kurām ir nacionālo interešu objekta statuss
  • būvēm jūrā
 • būvju ekspluatācijas uzraudzību:

  • III grupas publiskām ēkām 
  • militārām būvēm
  • valsts robežas būvēm
  • būvēm jūrā
 • būvvaldes funkciju:

  • militārām būvēm
  • valsts robežas būvēm
  • elektropārvades līnijām, kurām ir nacionālo interešu objekta statuss
  • būvēm jūrā
  • vēja parkiem ar jaudu virs 50MW un nacionālo interešu objekta statusu

Būvekspertu sertifikācijas un uzraudzības jomā BVKB nodrošina:

 • Būvspeciālistu būvekspertīzes specialitātē kompetences novērtēšanu
 • Būvspeciālistu būvekspertīzes specialitātē sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu, apturēšanu, anulēšanu un atjaunošanu
 • Būvspeciālistu būvekspertīzes specialitātē patstāvīgās prakses uzraudzību;
 • Atļauju izsniegšanu ārvalstu būvekspertīzes speciālistiem īslaicīgai profesionālo pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā un atzinumu sniegšanu būvspeciālistu būvekspertīzes specialitātē profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jautājumos

Kā Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) pārzinis un turētājs BVKB nodrošina:

 • BIS darbību un tajā iekļautās informācijas pieejamību;
 • Bezmaksas konsultācijas par BIS izmantojamību;
 • Elektronisko vidi šādu procesu, reģistru, datubāzes darbības un elektronisko pakalpojumu atbalstam:
 1. būvniecības process, tai skaitā būvniecības ierosināšana, būvatļaujas saņemšana, būvniecības dokumentu aprite, būves nodošana ekspluatācijā
 2. būvkomersantu klasifikācija
 3. būvkomersantu reģistrs
 4. būvspeciālistu reģistrs
 5. būvinspektoru reģistrs
 6.  dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs
 7. neatkarīgu ekspertu reģistrs ēku energoefektivitātes jomā
 8. vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datubāze
 9. ēku energosertifikācijas datu aprite

Enerģētikas jomā BVKB nodrošina:

 • Valsts atbalsta mehānisma elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem vai koģenerācijā nosacījumu izpildes uzraudzību un kontroli
 • Valsts atbalsta energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem administrēšanu
 • Elektroenerģijas aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu un uzraudzību
 • Enerģētikas nozares valsts atbalsta sistēmas darbības uzraudzību
   
 • Energoefektivitātes pienākumu shēmas un energoefektivitātes nodevas administrēšanu
 • Energopārvaldības sistēmas ieviešanas pienākuma izpildes uzraudzību valsts iestādēs un pašvaldībās
 • Lielo elektroenerģijas patērētāju un lielo uzņēmumu obligāto energoauditu un energopārvaldības pienākumu izpildes uzraudzību un to iesniegto ziņojumu un ikgadējo pārskatu izvērtēšanu
 • Brīvprātīgo vienošanos pārraudzību
 • Energoefektivitātes mērķu sasniegšanas monitoringa veikšanu
 • Enerģijas ietaupījumu kataloga un energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju reģistra administrēšanu un pilnveidošanu
 • Energoaudita pārskatu administrēšanu
   
 • Ārējos normatīvajos aktos noteikto degvielas kvalitātes atbilstības novērtēšanu
 • Degvielas piegādātāju uzraudzību attiecībā uz atjaunojamo energoresursu realizēšanas pienākuma nosacījumu izpildi
 • Ogļūdeņražu meklēšanas, ogļūdeņražu izpētes un ieguves licenču administrēšanu un licences laukumu noteikšanu, tajā skaitā komersantu uzraudzību, kā arī kompetentās iestādes funkcijas ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves jomā īstenošanu

  Biroja kompetencē neietilpst:

  • pašvaldību un būvvalžu izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības izvērtēšana un darbības uzraudzība;
  • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un savrupmāju būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzība;
  • dzīvojamo māju pārvaldnieku rīcības vai bezdarbības izvērtēšana;
  • saistošu tiesību normu skaidrojumu sniegšana.