attels

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei nodrošina būvniecības valsts kontroli normatīvajos aktos noteiktajā apjomā, administrē enerģētikas politiku, kā arī īsteno citas Būvniecības likumāEnerģētikas likumāEnergoefektivitātes likumāElektroenerģijas tirgus likumāBiodegvielas likumā, likumā "Par atbilstības novērtēšanu" un likumā "Par zemes dzīlēm" birojam noteiktās funkcijas un uzdevumus.

Būvniecības jomā BVKB nodrošina:

 • birojam piekritīgo būvju būvdarbu valsts kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā:

a) tādu jaunu publisku ēku būvniecība un pārbūve, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem (publiska ēka);

b) būves, kuru paredzētajai būvniecībai atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtēšanu4.panta pirmās daļas 1.punktam piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra;

c) jaunas būves vai esošu būvju pārbūves, kuru ieceres iesniedzējs ir pašvaldība, ja publisku būvdarbu līguma līgumcena ir 1,5 miljoni euro vai lielāka

 • Publisku ēku un Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām nepieciešamo būvju ekspluatācijas uzraudzību;
 • Ārējos būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos BVKB noteikto būvvaldes funkciju izpildi attiecībā uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošajā nekustamajā īpašumā.

Enerģētikas jomā BVKB nodrošina:

 • Valsts atbalsta mehānisma elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem vai koģenerācijā nosacījumu izpildes uzraudzību un kontroli
 • Valsts atbalsta energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem administrēšanu
 • Elektroenerģijas aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu un uzraudzību
 • Enerģētikas nozares valsts atbalsta sistēmas darbības uzraudzību

 

 • Energoefektivitātes pienākumu shēmas un energoefektivitātes nodevas administrēšanu
 • Energopārvaldības sistēmas ieviešanas pienākuma izpildes uzraudzību valsts iestādēs un pašvaldībās
 • Lielo elektroenerģijas patērētāju un lielo uzņēmumu obligāto energoauditu un energopārvaldības pienākumu izpildes uzraudzību un to iesniegto ziņojumu un ikgadējo pārskatu izvērtēšanu
 • Brīvprātīgo vienošanos pārraudzību
 • Energoefektivitātes mērķu sasniegšanas monitoringa veikšanu
 • Enerģijas ietaupījumu kataloga un energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju reģistra administrēšanu un pilnveidošanu
 • Energoaudita pārskatu administrēšanu

 

 • Ārējos normatīvajos aktos noteikto degvielas kvalitātes atbilstības novērtēšanu
 • Degvielas piegādātāju uzraudzību attiecībā uz atjaunojamo energoresursu realizēšanas pienākuma nosacījumu izpildi
 • Valsts naftas produktu drošības rezervju pakalpojumu, tajā skaitā centrālās krājumu uzturēšanas struktūras funkciju izpildi
 • Ogļūdeņražu meklēšanas, ogļūdeņražu izpētes un ieguves licenču administrēšanu un licences laukumu noteikšanu, tajā skaitā komersantu uzraudzību, kā arī kompetentās iestādes funkcijas ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves jomā īstenošanu

 

Būvekspertu sertifikācijas un uzraudzības jomā BVKB nodrošina:

 • Būvspeciālistu būvekspertīzes specialitātē kompetences novērtēšanu
 • Būvspeciālistu būvekspertīzes specialitātē sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu, apturēšanu, anulēšanu un atjaunošanu
 • Būvspeciālistu būvekspertīzes specialitātē patstāvīgās prakses uzraudzību;
 • Atļauju izsniegšanu ārvalstu būvekspertīzes speciālistiem īslaicīgai profesionālo pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā un atzinumu sniegšanu būvspeciālistu būvekspertīzes specialitātē profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jautājumos

Kā būvniecības informācijas sistēmas (BIS) pārzinis un turētājs Birojs nodrošina:

 • BIS darbību un tajā iekļautās informācijas pieejamību;
 • Bezmaksas konsultācijas par BIS izmantojamību;
 • Elektronisko vidi šādu procesu, reģistru, datubāzes darbības un elektronisko pakalpojumu atbalstam:
 1. būvniecības process, tai skaitā būvniecības ierosināšana, būvatļaujas saņemšana, būvniecības dokumentu aprite, būves nodošana ekspluatācijā
 2. būvkomersantu klasifikācija
 3. būvkomersantu reģistrs
 4. būvspeciālistu reģistrs
 5. būvinspektoru reģistrs
 6.  dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs
 7. neatkarīgu ekspertu reģistrs ēku energoefektivitātes jomā
 8. vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datubāze
 9. ēku energosertifikācijas datu aprite

 

Biroja kompetencē neietilpst:

 • pašvaldību un būvvalžu izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības izvērtēšana un darbības uzraudzība;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un savrupmāju būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzība;
 • dzīvojamo māju pārvaldnieku rīcības vai bezdarbības izvērtēšana;
 • saistošu tiesību normu skaidrojumu sniegšana.