Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) organizētie sabiedrības informēšanas pasākumi:

BVKB katru gadu rīko informatīvos seminārus pašvaldībām, pašvaldību būvvaldēm, būvkomersantiem un būvspeciālistiem, kā arī citiem būvniecības procesa dalībniekiem par dažādām BVKB kompetencē esošām būvniecības industrijai aktuālajām tēmām: būvdarbu kontroli, ekspluatācijas kontroli, patvaļīgas būvniecības seku novēršanu, būvekspertu sertificēšanu un būvekspertīžu organizēšanu. Par nākamajiem plānotajiem pasākumiem un reģistrēšanos dalībai pasākumos lūdzam sekot informācijai BVKB mājaslapā. Iepriekšējo semināru izdales materiāli pieejami BVKB mājaslapā.

Katru gadu BVKB sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un citām partnerinstitūcijām rīko vairāku dienu pasākumus, katrā no dienām diskusijai virzot kādu no būvniecības industrijai aktuālajiem jautājumiem. Šīs ir plašas diskusijas ar publiskā un privātā sektora, kā arī akadēmiskās vides pārstāvju dalību. Pasākuma dalībnieku uzmanības centrā ir būvniecības industrijas attīstības tendences pasaulē, izaugsmes potenciāla apzināšana un tā kvalitatīvs vērtējums, vietējās industrijas inovatīvā izaugsme un modernizācija konkurētspējas stiprināšanai. 

BVKB ik gadu rīko četras ceturkšņa tikšanās ar pašvaldību būvvaldēm. Šis ir pasākums, kurā kopīgi izrunāt būvniecības regulējuma aktualitātes un sniegt metodisko atbalstu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos. Katrā tikšanās reizē BVKB piesaista būvvaldēm interesējošus sadarbības partnerus.