Būvdarbu kontroles ietvaros būvinspektori atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem:

  1. pārbauda būvdarbu uzsākšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  2. pārbauda būvdarbu veikšanas atbilstību būvprojektam un normatīvo aktu prasībām;
  3. pārliecinās par būvizstrādājumu atbilstību apliecinošas dokumentācijas esamību būvlaukumā un par konstatētajiem trūkumiem informē būvizstrādājumu tirgu uzraugošo iestādi;
  4. pārliecinās par vides aizsardzības prasību ievērošanu būvlaukumā un par konstatētajiem trūkumiem informē institūcijas, kuras veic vides valsts kontroli;
  5. pārliecinās, vai tiek veikta autoruzraudzība vai būvuzraudzība gadījumos, kad attiecīgās uzraudzības nepieciešamību nosaka normatīvie akti, un / vai tiek ievērots būvuzraudzības plāns;
  6. pārbauda kvalitātes kontroles sistēmas esamību objektā.

Vadlīniju pielikumi:

BVKB principa “Konsultē vispirms” ietvaros sagatavo veidlapu, kurā ir ietverti objekta pieņemšanas ekspluatācijā nosacījumi saskaņā ar atbilstošajiem speciālajiem būvnoteikumiem atkarībā no būves veida (publiskā ēka; iela un ceļi u.c.). Veidlapa tiek nosūtīta būvniecības procesa dalībniekiem, lai tos savlaicīgi informētu par nepieciešamo dokumentāciju objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu ir aizpildāms atbilstoši attiecīgajiem speciālajiem būvnoteikumiem un iesniedzams Būvniecības informācijas sistēmā.

 

 

attels

BVKB no 2015. gada 1. jūlija jānodrošina būvdarbu valsts kontrole, veicot šādu būvju būvdarbu kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā: 1) tādu jaunu publisku ēku būvniecību un pārbūvi, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem; 2) būves, kuru paredzētajai būvniecībai atbilstoši likuma ,,Par ietekmes uz vidi novērtēšanu” 4. panta pirmās daļas 1. punktam piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra; 3) jaunas būves vai esošu būvju pārbūves, kuru ieceres iesniedzējs ir pašvaldība, ja publisku būvdarbu līguma līgumcena ir 1,5 miljoni euro vai lielāka.

(Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas pirmais punkts

un pārejas noteikumu 10. punkts)

Būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

(Būvniecības likuma 17. panta pirmā daļa)

attels

Būvvaldei vai citai institūcijai, kas pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot lēmumu par nosacījumu izpildi būvdarbu uzsākšanai, jāpaziņo BVKB par piedalīšanos būves pieņemšanā ekspluatācijā.
(Vispārīgo būvnoteikumu 156. punkts)

Ja būves realizācijai ir izstrādāts darbu veikšanas projekts, būvuzraugs precizē būvuzraudzības plānu un iesniedz to institūcijā, kura veic būvdarbu kontroli. Būvuzraudzības plānu precizē, ja darbu veikšanas projektā izdarītās izmaiņas skar būvuzraudzības plānā ietvertos darbu posmus.
(Vispārīgo būvnoteikumu 128. punkts)