Lielais elektroenerģijas patērētājs, saskaņā ar Energoefektivitātes likuma 12. panta pirmo daļu ir komersants, kura ikgadējais elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 MWh divos kalendāra gados pēc kārtas. Minētais lielā elektroenerģijas patērētāja noteikšanas kritērijs neattiecas uz:

  • sistēmas operatoriem, kuriem ir licence elektroenerģijas sadalei un kuri ir iekļauti sistēmas operatoru licenču sarakstā;
  • dzīvojamo namu pārvaldniekiem, kuri ir reģistrējušies Būvniecības informācijas sistēmas dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā.

Lielā elektroenerģijas patērētāja statusu komersants iegūst ar brīdi, kad to iekļauj lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstā saskaņā ar Energoefektivitātes likuma 12. panta trīspadsmito daļu.

Saskaņā ar Energoefektivitātes likuma (turpmāk – Likums) 12. panta devīto daļu informāciju par lietotāju elektroenerģijas patēriņa datiem katru gadu līdz 31. janvārim  gatavo sistēmas operatori.

Lielā elektroenerģijas patērētāja statusu komersants iegūst ar brīdi, kad to iekļauj lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstā saskaņā ar Likuma 12. panta trīspadsmito daļu.

Lielo elektroenerģijas patērētāju saraksts tiek aktualizēts katru gadu līdz 31. martam, pamatojoties uz elektroenerģijas sistēmas operatoru sniegtajiem datiem par sistēmas lietotājiem, kuru gada elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 MWh divos kalendāra gados pēc kārtas, un komersanta sniegto informāciju par elektroenerģijas patēriņu saskaņā ar energoauditora apstiprinātu elektroenerģijas bilanci, tostarp par savu apakšlietotāju.

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ir izveidojis 2021. gada lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstu, kurā  apkopoti komersanti, kuri saskaņā ar sistēmas operatoru sniegtajiem datiem par elektroenerģijas patēriņu 2020. un 2021. gadā atbilst lielā elektroenerģijas patērētāja kritērijiem.

2021. gadā lielā elektroenerģijas patērētāja statusam atbilst 1086 komersanti, no kuriem pirmo reizi sarakstā iekļauti 88 komersanti. No lielo elektroenerģijas patērētāju saraksta 2021. gadā izslēgti 84 komersanti, no kuriem 4 turpina klasificēties kā lielie uzņēmumi.

izsaukuma zīme

 BVKB vērš uzmanību, ka uzņēmums tiek izslēgts no lielo elektroenerģijas patērētāju saraksta, ja tas neatbilst Likuma kritērijiem divus kalendāra gados pēc kārtas. 

izsaukuma zīme

 BVKB atgādina, ka saskaņā ar Likuma 12. panta desmito daļu, ja lielais elektroenerģijas patērētājs atbilst arī lielā uzņēmuma kritērijiem, tam piemērojami Likuma 10. panta nosacījumi. Sīkāk skatīt šeit. 

Uzņēmumiem, kuri pirmo reizi iekļauti lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstā, jāizpilda konkrēti pienākumi, kas izriet no likuma:

  • gada laikā pēc iekļaušanas sarakstā jāievieš sertificēta energopārvaldības sistēma vai jāveic energoaudits līdz nākamā gada 30. novembrim;

Informāciju par energoaudita veikšanu, sertificētu energopārvaldības sistēmu vai vides pārvaldības sistēmu, kas piemērojama likuma prasību izpildei skatīt šeit.

  • 30 dienu laikā pēc energoaudita vai sertificētas energopārvaldības sistēmas ieviešanas par to jāpaziņo Būvniecības valsts birojam (BVKB) un jānorāda visi vismaz trīs energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ar vislielāko novērtēto enerģijas ietaupījumu vai ekonomisko atdevi, aizpildot formu saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 668)  5. pielikumu.
  • Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 668  2. pielikumu katru gadu līdz 1. novembrim jāiesniedz ikgadējais pārskats par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un to rezultātā sasniegtajiem enerģijas ietaupījumiem. Sīkāk skatīt šeit.
izsaukuma zīme

 BVKB atgādina, ka gadījumā, ja komersantam beidzas energoaudita pārskata, energopārvaldības sistēmas vai vides pārvaldības sistēmas ar papildinājumu sertificēšanas derīguma termiņš, un komersants atbilst lielā elektroenerģijas patērētāja statusam, tad tam ir atkārtoti jāveic uzņēmuma energoaudits vai jāpārsertificē energopārvaldības sistēma vai vides pārvaldības sistēma ar papildinājumu. Pēc atkārtotā energoaudita veikšanas vai pārsertificēšanas komersantam par to jāpaziņo BVKB, iesniedzot aizpildīto MK noteikumu Nr. 668 5. pielikumu.

izsaukuma zīme

 BVKB vērš uzmanību, ja komersants normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos nebūs izpildījis attiecīgos pienākumus, komersantam tiks piemērota energoefektivitātes nodeva saskaņā ar Likuma 13. pantu.


tālruņa ikona

Ja Jums ir kādi jautājumi par pienākumu izpildi, aicinām Jūs sazināties ar Energoresursu kontroles departamenta

Energoefektivitātes kontroles nodaļu.

Ikgadējo pārskatu par iepriekšējā kalendārajā gadā ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem atbilstoši  Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” 2. pielikumam  ir jāiesniedz katru gadu līdz 1. novembrim, nosūtot uz e-pastu pasts@bvkb.gov.lve-adresi vai pa pastu uz adresi K. Valdemāra 157, Rīga, LV-1013.

2. pielikums. Ikgadējais pārskats par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem.

izsaukuma zīme

Gadījumā ja gada laikā nekādi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi netika ieviesti, Birojam ir jāiesniedz tukšs pārskats.

Sīkāka informācija enerģijas ietaupījumu aprēķināšanai, kā arī enerģijas ietaupījumu katalogs atrodams šeit. 

Vēršam uzmanību, ka ikgadējo pārskatu vairs nav iespējams iesniegt ENER sistēmā.


tālruņa ikona

Ja Jums ir kādi jautājumi par pārskata aizpildīšanu, aicinām Jūs sazināties ar Energoresursu kontroles departamenta

Energoefektivitātes kontroles nodaļu.

Gadījumos, kad lielais elektroenerģijas patērētājs elektroenerģiju nodod apakšlietotājiem, lielais elektroenerģijas patērētājs var apliecināt konkrētajam apakšlietotājam nodotās elektroenerģijas apjomu, iesniedzot Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) energoauditora apstiprinātu elektroenerģijas patēriņa bilanci. Elektroenerģijas bilance BVKB iesniedzama pirms kārtējā gada 1.martam. Tajā norādāms elektroenerģijas patēriņa sadalījums, atbilstoši formai. Lielā elektroenerģijas patērētāja bilanci var apstiprināt uzņēmumu energoauditors vai neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā. Akreditēti uzņēmumu energoauditori ir atrodami Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā tīmekļa vietnē www.latak.gov.lv, sadaļā “Akreditētās institūcijas”. Saraksts ar neatkarīgajiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā, kuriem ir tiesības ir pieejams Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv, sadaļā Reģistri.