Lielais elektroenerģijas patērētājs saskaņā ar Energoefektivitātes likuma 12. panta pirmo daļu ir elektroenerģijas lietotājs, kura gada elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 megavatstundas divos kalendāra gados pēc kārtas. Minētais lielā elektroenerģijas patērētāja noteikšanas kritērijs neattiecas uz:

  • elektroenerģijas sistēmas operatoriem, kuri ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā saņēmuši licenci elektroenerģijas sadalei;
  • dzīvojamo namu pārvaldniekiem, kuri ir reģistrējušies Būvniecības informācijas sistēmas dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā, izņemot gadījumus, kad dzīvojamo māju pārvaldnieki veic komercdarbību, kas nav paredzēta Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, un minētās komercdarbības rezultātā dzīvojamo māju pārvaldnieku elektroenerģijas patēriņš pārsniedz šā panta pirmajā daļā noteikto elektroenerģijas patēriņu;
  • valsts iestādēm, pašvaldībām un citām atvasinātām publiskām personām (Energoefektivitātes likuma 5. pants).

Lielā elektroenerģijas patērētāja statusu elektroenerģijas lietotājs iegūst ar brīdi, kad to iekļauj lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstā saskaņā ar Energoefektivitātes likuma 12. panta septiņpadsmito daļu.

Saskaņā ar Energoefektivitātes likuma (turpmāk – Likums) 12. panta trīspadsmito daļu informāciju par lietotāju elektroenerģijas patēriņa datiem, kuru gada elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 megavatstundas (MWh), katru gadu līdz 31. janvārim gatavo sistēmas operatori.

Lielā elektroenerģijas patērētāja statusu elektroenerģijas lietotājs iegūst ar brīdi, kad to iekļauj lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstā saskaņā ar Likuma 12. panta septiņpadsmito daļu.

Lielo elektroenerģijas patērētāju saraksts tiek izveidots un publicēts Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) tīmekļa vietnē katru gadu līdz 31. martam, pamatojoties uz elektroenerģijas sistēmas operatoru sniegtajiem datiem par sistēmas lietotājiem, kuru gada elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 MWh divos kalendāra gados pēc kārtas, un elektroenerģijas lietotāja sniegto informāciju par elektroenerģijas patēriņu saskaņā ar uzņēmumu energoauditora vai neatkarīgā speciālista energoefektivitātes jomā apstiprinātu elektroenerģijas patēriņa bilanci.

BVKB ir izveidojis un publicējis 2023. gada lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstu, kurā  apkopoti elektroenerģijas lietotāji, kuri saskaņā ar sistēmas operatoru un elektroenerģijas patēriņa bilancēs sniegtajiem datiem par elektroenerģijas patēriņu 2022. un 2023. gadā atbilst lielā elektroenerģijas patērētāja kritērijiem.

2023. gadā 1104 elektroenerģijas lietotāji atbilst lielā elektroenerģijas patērētāja statusam. No tiem pirmo reizi sarakstā iekļauti 82 komersanti. No lielo elektroenerģijas patērētāju saraksta 2023. gadā izslēgti 65 komersanti.

izsaukuma zīme

 BVKB vērš uzmanību, ka elektroenerģijas lietotājs tiek izslēgts no lielo elektroenerģijas patērētāju saraksta, ja tas neatbilst lielā elektroenerģijas patērētāja kritērijiem divos kalendāra gados pēc kārtas.   

izsaukuma zīme

 BVKB atgādina, ka saskaņā ar Likuma 12. panta pirmās daļas pēdējo teikumu, ja lielais elektroenerģijas patērētājs atbilst arī lielā uzņēmuma kritērijiem, tam piemērojami Likuma 10. panta nosacījumi. Sīkāk skatīt šeit. 

Elektroenerģijas lietotājiem, kuri pirmo reizi iekļauti lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstā, jāizpilda konkrēti pienākumi, kas izriet no Energoefektivitātes likuma:

  • gada laikā pēc iekļaušanas sarakstā jāievieš sertificēta energopārvaldības sistēma vai papildināta vides pārvaldības sistēma vai jāveic uzņēmuma energoaudits;

Informāciju par energoaudita veikšanu, sertificētu energopārvaldības sistēmu vai vides pārvaldības sistēmu, kas piemērojama Likuma prasību izpildei, sīkāk lasīt šeit.

  • 30 dienu laikā pēc sertificētas energopārvaldības sistēmas vai papildinātās vides pārvaldības sistēmas ieviešanas vai uzņēmuma energoaudita veikšanas par to jāpaziņo Būvniecības valsts birojam (BVKB) un jānorāda visi vai vismaz trīs energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ar vislielāko novērtēto enerģijas ietaupījumu vai ekonomisko atdevi, aizpildot attiecīgo tiešsaistes formu Energoresursu informācijas sistēmā (ERIS), kā to nosaka Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 660 “Energoefektivitātes monitoringa noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 660) 13. un 14. punktu.

  • katru gadu līdz 1. jūlijam Energoresursu informācijas sistēmā (ERIS) jāiesniedz ikgadējais pārskats par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un to rezultātā sasniegtajiem enerģijas ietaupījumiem kā to nosaka MK noteikumu Nr. 660 9. punkts. Sīkāk skatīt šeit.
izsaukuma zīme

 BVKB atgādina, ka gadījumā, ja elektroenerģijas lietotājam beidzas uzņēmuma energoaudita, sertificētas energopārvaldības sistēmas vai papildinātas vides pārvaldības sistēmas derīguma termiņš, un elektroenerģijas lietotājs atbilst lielā elektroenerģijas patērētāja statusam, tad tam ir atkārtoti jāveic uzņēmuma energoaudits vai jāpārsertificē (jāuztur) energopārvaldības sistēma vai papildināta vides pārvaldības sistēma. Pēc atkārtotā uzņēmuma energoaudita vai pārsertifikācijas veikšanas elektroenerģijas lietotājam par to jāpaziņo BVKB, aizpildot attiecīgo tiešsaistes formu Energoresursu informācijas sistēmā (ERIS).

izsaukuma zīme

 BVKB vērš uzmanību, ja elektroenerģijas lietotājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos nebūs izpildījis attiecīgos pienākumus, elektroenerģijas lietotājam tiks piemērota energoefektivitātes nodeva saskaņā ar Energoefektivitātes likuma 13. pantu. Sīkāk lasīt šeit.


tālruņa ikona

Ja Jums ir kādi jautājumi par pienākumu izpildi, aicinām Jūs sazināties ar Energoresursu kontroles departamenta

Energoefektivitātes kontroles nodaļu.

Ikgadējo pārskatu par iepriekšējā kalendārajā gadā ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem saskaņā ar MK noteikumu Nr. 660 9. punktu ir jāiesniedz katru gadu līdz 1. jūlijam, aizpildot attiecīgo tiešsaistes formu Energoresursu informācijas sistēmā (ERIS).

izsaukuma zīme

Gadījumā ja gada laikā nekādi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi netika ieviesti, Birojam ir jāiesniedz tukšs pārskats.

Sīkāka informācija enerģijas ietaupījumu aprēķināšanai, kā arī enerģijas ietaupījumu katalogs atrodams šeit. 


tālruņa ikona

Ja Jums ir kādi jautājumi par pārskata aizpildīšanu, aicinām Jūs sazināties ar Energoresursu kontroles departamenta

Energoefektivitātes kontroles nodaļu.

Gadījumos, kad lielais elektroenerģijas patērētājs elektroenerģiju nodod apakšlietotājiem, lielais elektroenerģijas patērētājs var apliecināt konkrētajam apakšlietotājam nodotās elektroenerģijas apjomu, iesniedzot Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) uzņēmuma energoauditora vai neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā apstiprinātu elektroenerģijas patēriņa bilanci. Elektroenerģijas patēriņa bilance BVKB iesniedzama līdz kārtējā gada 1. martam.  

izsaukuma zīme

Prasītā informācija par elektroenerģijas patēriņa sadalījumu atbilstoši tiešsaistes formai BVKB jāiesniedz, izmantojot Energoresursu informācijas sistēmu (ERIS).

Lielā elektroenerģijas patērētāja bilanci var apstiprināt uzņēmumu energoauditors vai neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā.

Akreditēti uzņēmumu energoauditori ir atrodami Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā tīmekļa vietnē www.latak.gov.lv, sadaļā “Akreditētās institūcijas”. Savukārt saraksts ar neatkarīgajiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā ir pieejams Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv, sadaļā “Reģistri”.

Energoefektivitātes likums

Ministru kabineta 2017. gada 11. aprīļa noteikumi Nr. 202 “Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību

Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumi Nr. 660 “Energoefektivitātes monitoringa noteikumi

Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumi Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi

Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumi Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi

Ministru kabineta  2018. gada 21. augusta noteikumi Nr. 531 “Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā