Energoefektivitātes likuma 5. pants paredz energopārvaldības sistēmas ieviešanu Latvijas pašvaldībās:

  • valstspilsētu pašvaldībām jāievieš un jāuztur sertificēta energopārvaldības sistēma, ko apliecina sertificēšanas institūcijas izsniegtais sertifikāts;
  • novadu pašvaldībām ir obligāts pienākums ieviest energopārvaldības sistēmu, sertificēšanas izvēli atstājot savā pārziņā;

Valstspilsētu un novadu pašvaldībām, kuras atbilstoši Energoefektivitātes likuma 5. panta prasībām paziņojušas par energopārvaldības sistēmas ieviešanu, Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – BVKB) apstiprina sistēmas ieviešanu, iekļaujot tās pašvaldību sarakstā.

Energopārvaldības sistēma pašvaldībās:

Papildus Energopārvaldības sistēmas ieviešanas prasību izpildei, BVKB ir apkopojis informāciju par pašvaldību sasniegtajiem un paziņotajiem enerģijas ietaupījumiem no 2021. gadā īstenotajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem.

pašvaldību sasniegtais energoietaupījums 2021

 Pašvaldībām, atbilstoši Energoefektivitātes likuma prasībām, jāizpilda konkrēti pienākumi:

  • Energopārvaldības sistēma pašvaldībām jāievieš līdz 2023. gada 31. augustam;
  • 30 dienu laikā pēc energopārvaldības sistēmas ieviešanas saskaņā  ar Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 660 “Energoefektivitātes monitoringa noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 660) 11. vai 12. punktu jāpaziņo par to Būvniecības valsts kontroles birojam (turpmāk - BVKB) aizpildot un iesniedzot prasīto informāciju izmantojot Energoresursu informācijas sistēmu (ERIS).
izsaukuma zīme

Pašvaldība, kura ieviesusi sertificētu energopārvaldības sistēmu Energoresursu informācijas sistēmā (ERIS) paziņojumam pievieno arī attiecīgā sertifikāta kopiju.

  • Pašvaldība katru gadu līdz 1. jūlijam iesniedz pārskatu par iepriekšējā kalendārajā gadā ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un to rezultātā sasniegtajiem enerģijas ietaupījumiem, aizpildot un iesniedzot prasīto informāciju izmantojot Energoresursu informācijas sistēmu (ERIS).
izsaukuma zīme

Gadījumā, ja gada laikā nekādi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi netika ieviesti, BVKB ir jāiesniedz tukšs pārskats.

Gads par kuru atskaitās

Atskaites iesniegšanas termiņš

2022

01.07.2023

2023

01.07.2023

pašvaldības pienākumu shēma

Informācija enerģijas ietaupījumu aprēķināšanai, kā arī enerģijas ietaupījumu katalogs atrodams šeit.


tālruņa ikona

Ja Jums ir kādi jautājumi par pārskata aizpildīšanu, aicinām Jūs sazināties ar Energoresursu kontroles departamenta

Energoefektivitātes kontroles nodaļu. 

Energopārvaldības mērķis ir pašvaldībās izveidot sistēmas un procesus, kas nepieciešami energoefektivitātes uzlabošanai un energopatēriņa pārvaldīšanai.

Pašvaldībām, kurām jāievieš sertificēta energopārvaldības sistēma, jāvadās atbilstoši aktuālajam energopārvaldības sistēmas standartam (ISO 50001 pieejams šeit).

Energopārvaldības sistēmas sertificēšanu veic Latvijā vai citā valstī akreditētas sertificēšanas institūcijas. Latvijā akreditētās sertificēšanas institūcijas atrodamas Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja mājaslapā.

Pašvaldība var vērsties arī pie citā valstī akreditētas sertificēšanas institūcijas. Šādā gadījumā lūdzam pārliecināties par to, ka konkrētā institūcija ir akreditēta atbilstoši attiecīgajā valstī noteiktajai kārtībai, kā arī šai institūcijai ir derīga akreditācijas apliecība.

Pašvaldības, kurām jāievieš energopārvaldības sistēma, to var darīt izmantojot:

  • Energopārvaldības sistēmas standartu ISO 50001, kā plānu, atbilstoši kuram veikt energopārvaldības sistēmas ieviešanu un/vai sertificēšanu;
  • Metodiskos norādījumus energopārvaldības sistēmas ieviešanai - skatīt šeit.

Gan energopārvaldības sistēmas standarts, gan metodiskie norādījumi ir piemērojami pašvaldībām, lai nodrošinātu atbilstību specifiskajām prasībām, un energopārvaldības sistēmas ieviešana laika periodā nodrošinātu energoefektivitātes uzlabošanos.

Papildus informācija energopārvaldības sistēmas ieviešanai un energoplānošanai pašvaldībās:

Eiropas Savienības projekta “Compete4SECAP” ietvaros ir izstrādātas vadlīnijas energopārvaldības sistēmas ieviešanai pašvaldībās. Tajās tiek skaidrots katrs energopārvaldības standarta ISO 50001 punkts, raugoties no pašvaldību konteksta. Sīkāk skatīt šeit.

Esošās situācijas novērtēšanai, mērķu un pasākumu definēšanai un praktiski ieteikumi sistēmas ieviešanai ir sniegti Rokasgrāmatā, kas izstrādāta, ņemot vērā Latvijas Republikā  noteiktās prioritātes attiecībā uz pašvaldību energoplānošanu.

Informācija enerģijas ietaupījumu aprēķināšanai, kā arī enerģijas ietaupījumu katalogs atrodams šeit.