Energoefektivitātes likums paredz energopārvaldības sistēmas ieviešanu Latvijas pašvaldībās:

 • valstspilsētu pašvaldībām jāievieš sertificēta energopārvaldības sistēma, ko apliecina sertificēšanas institūcijas izsniegtais sertifikāts;
 • Novadu pašvaldībām, kuru teritorijas attīstības līmeņa indekss ir 0,5 vai lielāks un iedzīvotāju skaits ir 10 000 vai lielāks, ir obligāts pienākums ieviest energopārvaldības sistēmu, sertificēšanas izvēli atstājot savā pārziņā;

Valstspilsētu un novadu pašvaldībām, kuras atbilstoši Energoefektivitātes likuma 5. panta prasībām paziņojušas par energopārvaldības sistēmas ieviešanu, Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – BVKB) apstiprina sistēmas ieviešanu, iekļaujot tās pašvaldību sarakstā.

Pienākums ieviest sertificētu energopārvaldības sistēmu
Valstspilsētas Paziņots BVKB par sertificētas sistēmas ieviešanu
Daugavpils valstspilsēta
 •  
Jelgavas valstspilsēta
 •  
Jūrmalas valstspilsēta
 •  
Liepājas valstspilsēta
 •  
Rēzeknes valstspilsēta
 •  
Ventspils valstspilsēta
 •  
Jēkabpils novads
 •  
Valmieras novads
 •  
Rīgas valstspilsēta

x

Pienākums ieviest energopārvaldības sistēmu
Novadi

Paziņots BVKB par

sertificētas sistēmas ieviešanu

Paziņots BVKB

par sistēmas ieviešanu

Ādažu novads  
 •  
Ropažu novads (Stopiņu novads)
 •  
 
Siguldas novads  
 •  
Mārupes novads  
 •  
Salaspils novads

x

x

Cēsu novads  
 •  
Ķekavas novads

x

x

Olaines novads

x

x

Brīvprātīgi ieviesta energopārvaldības sistēma
Novadi

Paziņots BVKB

par sertificētas sistēmas ieviešanu

Paziņots BVKB

par sistēmas ieviešanu

Līvānu novads
 •  
 
Smiltenes novads  
 •  
Bauskas novads  
 •  
Saldus novads  
 •  
Ogres novads
 •  
 
Gulbenes novads  
 •  
Pašvaldību sasniegtais enerģijas ietaupījums

 Pašvaldībām, kas atbilst Energoefektivitātes likuma prasībām, jāizpilda konkrēti pienākumi:

 • 30 dienu laikā pēc energopārvaldības sistēmas ieviešanas saskaņā  Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 668) 3. pielikumu un 4. pielikumu, paziņo par to Būvniecības valsts kontroles birojam (turpmāk - BVKB) nosūtot dokumentāciju uz e-pastu pasts@bvkb.gov.lve-adresi vai pa pastu uz adresi K. Valdemāra 157, Rīga, LV-1013.
izsaukuma zīme

Pašvaldība, kura ieviesusi sertificētu energopārvaldības sistēmu, papildus MK noteikumu Nr. 668 3. pielikumā minētajam paziņojumam pievieno attiecīgā sertifikāta kopiju.

 • Pašvaldība katru gadu līdz 1. novembrim iesniedz pārskatu par iepriekšējā kalendārajā gadā ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un to rezultātā sasniegtajiem enerģijas ietaupījumiem atbilstoši  MK noteikumi Nr. 668 2. pielikumam nosūtot to BVKB uz e-pastu pasts@bvkb.gov.lve-adresi vai pa pastu uz adresi K. Valdemāra 157, Rīga, LV-1013.
izsaukuma zīme

Gadījumā, ja gada laikā nekādi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi netika ieviesti, BVKB ir jāiesniedz tukšs pārskats.

Gads par kuru atskaitās Atskaites iesniegšanas termiņš

2019

01.11.2020

2020

01.11.2021

2021

01.11.2022

Valstspilsētu un pašvaldību pienākuma shēma

Informācija enerģijas ietaupījumu aprēķināšanai, kā arī enerģijas ietaupījumu katalogs atrodams šeit.


tālruņa ikona

Ja Jums ir kādi jautājumi par pārskata aizpildīšanu, aicinām Jūs sazināties ar Energoresursu kontroles departamenta

Energoefektivitātes kontroles nodaļu. 

Energopārvaldības mērķis ir pašvaldībās izveidot sistēmas un procesus, kas nepieciešami energoefektivitātes uzlabošanai un energopatēriņa pārvaldīšanai.

Pašvaldībām, kurām jāievieš sertificēta energopārvaldības sistēma, jāvadās atbilstoši aktuālajam energopārvaldības sistēmas standartam (ISO 50001 pieejams šeit).

Energopārvaldības sistēmas sertificēšanu veic Latvijā vai citā valstī akreditētas sertificēšanas institūcijas. Latvijā akreditētās sertificēšanas institūcijas atrodamas Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja mājaslapā.

Pašvaldība var vērsties arī pie citā valstī akreditētas sertificēšanas institūcijas. Šādā gadījumā lūdzam pārliecināties par to, ka konkrētā institūcija ir akreditēta atbilstoši attiecīgajā valstī noteiktajai kārtībai, kā arī šai institūcijai ir derīga akreditācijas apliecība.

Pašvaldības, kurām jāievieš energopārvaldības sistēma, to var darīt izmantojot:

 • Energopārvaldības sistēmas standartu ISO 50001, kā plānu, atbilstoši kuram veikt energopārvaldības sistēmas ieviešanu un/vai sertificēšanu;
 • Ekonomikas ministrijas izstrādātos metodiskos norādījumus energopārvaldības sistēmas ieviešanai.

Gan energopārvaldības sistēmas standarts, gan metodiskie norādījumi ir piemērojami pašvaldībām, lai nodrošinātu atbilstību specifiskajām prasībām, un energopārvaldības sistēmas ieviešana laika periodā nodrošinātu energoefektivitātes uzlabošanos.

Papildus informācija energopārvaldības sistēmas ieviešanai un energoplānošanai pašvaldībās:

Eiropas Savienības projekta “Compete4SECAP” ietvaros ir izstrādātas vadlīnijas energopārvaldības sistēmas ieviešanai pašvaldībās. Tajās tiek skaidrots katrs energopārvaldības standarta ISO 50001 punkts, raugoties no pašvaldību konteksta. Sīkāk skatīt šeit.

Esošās situācijas novērtēšanai, mērķu un pasākumu definēšanai un praktiski ieteikumi sistēmas ieviešanai ir sniegti Rokasgrāmatā, kas izstrādāta, ņemot vērā Latvijas Republikā  noteiktās prioritātes attiecībā uz pašvaldību energoplānošanu.

Informācija enerģijas ietaupījumu aprēķināšanai, kā arī enerģijas ietaupījumu katalogs atrodams šeit.