Lai sniegtu vienotas norādes būvprojekta un būves ekspertīzes veikšanai neatkarīgi no būves grupas, 2021. gadā BVKB sagatavojis vadlīnijas būvekspertīzes veikšanai. 

Vadlīnijas ietver vispārīgas prasības attiecībā uz būvekspertīzes veicēja profesionālo kompetenci, būvprojekta un būves ekspertīzes organizēšanu, atzinuma noformēšanu un būvekspertīzes gaitas dokumentēšanu un tās ir saistošas visiem BVKB sertificētajiem būvspeciālistiem.