Kā elektroenerģijas tirgotājs var pieslēgties pakalpojumam?

Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēma sāka darboties no 2021.gada 1.septembra.

Vēršam uzmanību, ka elektroenerģijas tirgotājiem, kuri ir noslēguši līgumus ar Biroju par pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo datu apmaiņu un atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 1.jūnija noteikumiem Nr. 345 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi” ir pakalpojuma sniedzēji, ir jāpapildina privātuma politika ar norādi par datu nodošanu apstrādei aizsargāta lietotāja datu informācijas sistēmā, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantā noteikto.”.

Jautājumiem par Aizsargātā lietotāja pakalpojuma nodrošināšanu ir izveidota e-pasta adrese: aldis.sistema@bvkb.gov.lv