Būvniecības informācijas sistēma BIS www.bis.gov.lv ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek  uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi (e-pakalpojumi). Šobrīd būvniecības informācijas sistēmā ir pieejami 8 reģistri, vienotā elektroniskā darba laika uzskaites datubāze (VEDLUDB) un 71 e-pakalpojums.
Reģistri:

 • būvkomersantu reģistrs;
 • būvspeciālistu reģistrs;
 • būvinspektoru reģistrs;
 • neatkarīgu ekspertu reģistrs ēku energoefektivitātes jomā;
 • ēku energosertifikātu reģistrs;
 • dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs;
 • uzņēmumu energoauditoru reģistrs;
 • uzņēmumu energopārskatu reģistrs.

Sākot ar 2017. gada 1. janvāri Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB). BIS darbību regulē 2015. gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”.

BIS portāls sastāv no divām daļām – publiskās daļas un daļas, kurai var piekļūt autorizēti lietotāji. Publiskajā daļā ir pieejama informācija par aktualitātēm būvniecībā, reģistros iekļauto informāciju un statistika. Autentificējoties BIS lietotājiem ir iespēja noformēt elektroniski pieprasījumus un iesniegumus.

Šobrīd Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” ietvaros uzsākts darbs, lai izveidotu BIS par lietotājiem draudzīgu informācijas sistēmu, nodrošināt pilnībā digitālu būvniecības procesa pārvaldību (iecere, būvniecība, ekspluatācija), kur visi uz būvi attiecināmie dati būtu vienuviet – «digitālais būves dokumentu plaukts».

Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansiālo atbalstu, Būvniecības valsts kontroles birojs, noslēdzot vienošanos ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru, 2017. gadā 30.novembrī uzsāka projektu Nr. 2.2.1.1/17/I/021 “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)”.

Galvenais projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību.

Projekta ietvaros ir plānots līdz 2020.gadam attīstīt Būvniecības informāciju sistēmas (BIS) tīmekļa vietnes bis.gov.lv pilnveidojot/izstrādājot 7 procesus, t.sk:

 • Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas procesu.
 • Būvniecības procesa uzraudzības procesu.
 • Būvju ekspluatācijas uzraudzības procesu.
 • Būvkomersantu klasifikācijas procesu.
 • Būvspeciālistu datu pārvaldības procesu.
 • Ēku energoefektivitātes pārvaldības procesu.
 • Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšanas procesu.

Projekta partneri: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Tiesu administrācija, Valsts zemes dienests, Ekonomikas ministrija, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

attels