Jaunumi
Grafisks attēlojums ar vadlīniju izstrādes procesā paveikto

Ir apstiprinātas Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) izstrādātās vadlīnijas būvekspertīzes veikšanai. Vadlīniju mērķis ir sniegt vienotas norādes būvprojekta un būves ekspertīzes veikšanai neatkarīgi no būves grupas.

Vadlīnijas ietver vispārīgas prasības attiecībā uz būvekspertīzes veicēja profesionālo kompetenci, būvprojekta un būves ekspertīzes organizēšanu, atzinuma noformēšanu un būvekspertīzes gaitas dokumentēšanu.

Vadlīnijas ir saistošas visiem BVKB sertificētajiem būvspeciālistiem.

Vadlīniju vispārīgajā sadaļā sniegta informācija par būvekspertīzes veicējam nepieciešamo profesionālo kompetenci, ietverot prasības attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju un pieredzi, objektivitāti un neatkarību, godīgumu un ētiku, kā arī profesionālās darbības veikšanai nepieciešamajām zināšanām, spējām un prasmēm, būvekspertīzes apjomu, būvekspertīzes veikšanas gaitu un secinājumu pamatotību, kā arī rīcību negatīva būvekspertīzes atzinuma gadījumā.

Vadlīnijās ietvertas divas atsevišķas sadaļas: prasības būvprojekta un būves ekspertīzei, kas sniedz informāciju gan par būvprojekta, gan būves ekspertīzes veikšanas vispārīgajiem principiem, atzinuma noformēšanu un secinājumu pamatotību. Būves ekspertīzes ietvaros sniegta informācija arī par būvizstrādājuma atbilstības novērtēšanu atbilstoši būvprojekta izvirzītajām prasībām un iestrādes tehnoloģijai.

Vadlīnijas atradīsiet šeit.

Elīna Balgalve

Sabiedrisko attiecību speciāliste - 123 kab.
elina.balgalve [at] bvkb.gov.lv