2019.gada 15. maijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.190 “Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis”, kas nosaka maksu par Biroja sniegtajiem sertifikācijas pakalpojumiem. Cenrādī ir noteikta maksa par patstāvīgās prakses uzraudzību, profesionālās pilnveides pārbaudi, atkārtotu kompetences novērtēšanu un darbības sfēras paplašināšanu.

Maksa par sākotnējo kompetences novērtēšanu ir noteikta Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”

(links uz:  https://likumi.lv/ta/id/298177-buvspecialistu-kompetences-novertesanas-un-patstavigas-prakses-uzraudzibas-noteikumi)  65.1.apakšpunktā.

 

Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

Uzraudzība*

viena persona vienā darbības sfērā

213,00

0,00

213,00

Kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšana*

viena persona, viens eksāmens

308,00

0,00

308,00

 * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.