Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļa atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām" un Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumiem Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” prasībām veic būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību būvprojektu un būvju ekspertīzes specialitātēs šādās darbības sfērās (skat.1.tabulu).

 

1.tabula

Nr.p.k

Darbības sfēra

Piezīmes

1

2

3

1

Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīze

Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzē sertificētais būvspeciālists normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var veikt arī atsevišķu inženierbūvju būvprojektos iekļauto arhitektūras risinājumu un ugunsdrošības risinājumu ekspertīzi, kā arī būvniecības tāmju, ugunsdrošības risinājumu ekspertīzi, kā arī ugunsdrošības pasākumu pārskata un darbu organizēšanas projekta ekspertīzi.

2

Ēku konstrukciju būvprojektu ekspertīze

Būvspeciālists var veikt arī atbilstošo būvju ekspertīzi.

Būvprojektu konstrukciju ekspertīzē sertificētais būvspeciālists normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var veikt arī būvniecības tāmju, ugunsdrošības risinājumu ekspertīzi, kā arī ugunsdrošības pasākumu pārskata un darbu organizēšanas projekta ekspertīzi.

 

3

Ceļu būvprojektu ekspertīze

Būvspeciālists var veikt arī atbilstošo būvju ekspertīzi.

4


Tiltu būvprojektu ekspertīze

5

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas

6

Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze6, 16

Apkures sistēmas, ventilācijas sistēmas, gaisa kondicionēšanas sistēmas, ēku dzesēšanas sistēmas, dūmu aizsardzības, dūmu un karstuma izvades sistēmas, siltummehānika/siltumapgādes avoti (tajā skaitā biomasas apkures sistēmas, saules kolektoru sistēmas, ģeotermiskās sistēmas un siltumsūkņi), siltumtīkli.

 

Būvspeciālists var veikt arī atbilstošo būvju ekspertīzi.

 

7

Saldēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze

Sistēmas, kas nodrošina zemu temperatūru tehnoloģiskos procesus pārtikas, medicīnas, ķīmiskajā rūpniecībā, lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas produktu ražošanā, uzglabāšanā (tai skaitā visu lielumu stacionārās un pārvietojamās saldēšanas sistēmas, ieskaitot kompresorus-siltumsūkņus, kompresoru stacijas saldēšanas sistēmās, saldēšanas kameras, noliktavas un saldētavas.

 

Būvspeciālists var veikt arī atbilstošo būvju ekspertīzi.

8

Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze

Gāzes transportēšanas, sadales un lietotāja gāzes apgādes sistēmas ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar).

 

Būvspeciālists var veikt arī atbilstošo būvju ekspertīzi.

9

Pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze

Gāzes un naftas transportēšanas un glabāšanas sistēmas ar spiedienu, augstāku par 1,6 MPa (16 bar).

 

Būvspeciālists var veikt arī atbilstošo būvju ekspertīzi.

10

Meliorācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze

Būvspeciālists var veikt arī atbilstošo būvju ekspertīzi.

11

Hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze

 

12

Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze

 

13

Elektroietaišu būvprojektu ekspertīze

Elektroietaišu būvprojektu ekspertīzes un elektroietaišu ekspertīzes darbības sfērās norādāms spriegums, kādā personai ir atbilstoša pieredze, – līdz 1 kilovoltam, no 1 līdz 35 kilovoltiem un virs 110 kilovoltiem. Minētajās darbības sfērās ietilpst automātisko ugunsaizsardzības, ugunsdzēsības sistēmu automātikas un vadības daļas ekspertīze.

Būvspeciālists var veikt arī atbilstošo būvju ekspertīzi

14

Dzelzceļa sliežu ceļu būvprojektu ekspertīze

Būvspeciālists var veikt arī dzelzceļa signalizācijas sistēmu un dzelzceļa kontakttīklu būvprojektu ekspertīzi.

Būvspeciālists var veikt arī atbilstošo būvju ekspertīzi

15

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīzes darbības sfērās ietilpst automātisku ugunsaizsardzības sistēmu – ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu –būvprojektu ekspertīze.

Būvspeciālists var veikt arī atbilstošo būvju ekspertīzi

16

Ēku ekspertīze

 

17

Ceļu ekspertīze

 

18

Tiltu ekspertīze

 

19

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspertīze

 

20

 

 

 

Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ekspertīze

Apkures sistēmas, ventilācijas sistēmas, gaisa kondicionēšanas sistēmas, ēku dzesēšanas sistēmas, dūmu aizsardzības, dūmu un karstuma izvades sistēmas, siltummehānika/siltumapgādes avoti (tajā skaitā biomasas apkures sistēmas, saules kolektoru sistēmas, ģeotermiskās sistēmas un siltumsūkņi), siltumtīkli.

21

Saldēšanas sistēmu ekspertīze

Sistēmas, kas nodrošina zemu temperatūru tehnoloģiskos procesus pārtikas, medicīnas, ķīmiskajā rūpniecībā, lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas produktu ražošanā, uzglabāšanā (tai skaitā visu lielumu stacionārās un pārvietojamās saldēšanas sistēmas, ieskaitot kompresorus-siltumsūkņus, kompresoru stacijas saldēšanas sistēmās, saldēšanas kameras, noliktavas un saldētavas).

22

Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu ekspertīze

Gāzes transportēšanas, sadales un lietotāja gāzes apgādes sistēmas ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar).

23

Pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu ekspertīze

Gāzes un naftas transportēšanas un glabāšanas sistēmas ar spiedienu, augstāku par 1,6 MPa (16 bar).

24

Meliorācijas sistēmu ekspertīze

 

25

Hidrotehnisko būvju ekspertīze

 

26

Ostu un jūras hidrotehnisko būvju ekspertīze

 

27

Elektroietaišu ekspertīze

Elektroietaišu ekspertīzes darbības sfērās norādāms spriegums, kādā personai ir atbilstoša pieredze, – līdz 1 kilovoltam, no 1 līdz 35 kilovoltiem un virs 110 kilovoltiem. Minētajās darbības sfērās ietilpst automātisko ugunsaizsardzības, ugunsdzēsības sistēmu automātikas un vadības daļas ekspertīze.

28

Dzelzceļa sliežu ceļu ekspertīze

Būvspeciālists var veikt arī dzelzceļa signalizācijas sistēmu un dzelzceļa kontakttīklu ekspertīzi.

29

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu ekspertīze

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu ekspertīzes darbības sfērās ietilpst automātisku ugunsaizsardzības sistēmu – ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu –būvju ekspertīze.

 

Sertifikāta iegūšanai nepieciešamās kompetences prasības

Lai pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta iegūšanu būvekspertīzes specialitātē 1.tabulā norādītajās darbības sfērās, pretendentam ir jāatbilst šādām kompetences prasībām:

 1. Iegūta otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes profesijā, vai arhitekta profesijā (tikai būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzes darbības sfērā).
 2. Iegūts būvspeciālista sertifikāts:
  1. projektēšanas specialitātē attiecīgajā darbības sfērā, pretendējot uz būvspeciālista sertifikāta iegūšanu būvprojekta ekspertīzes darbības sfērās;
  2. arhitektūras jomā, pretendējot uz  būvspeciālista sertifikāta iegūšanu būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzes darbības sfērā;
  3. būvuzraudzības vai būvdarbu vadīšanas specialitātē attiecīgā darbības sfērā, pretendējot uz būvspeciālista sertifikāta iegūšanu būvju ekspertīzes darbības sfērās.
 3. Patstāvīgās prakses tiesības pēc būvspeciālista sertifikāta iegūšanas arhitektūras jomā, projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības specialitātes attiecīgajā darbības sfērā ir vismaz 7 gadi.
 4. Pēdējos piecos gados būvspeciālistam nav konstatēti tādi profesionālās darbības un profesionālās ētikas pārkāpumi, par kuriem ir izteikti divi brīdinājumi vai apturēta būvspeciālista sertifikāta darbība.
 5. Pēdējos 10 gados attiecīgajā darbības sfērā ir izstrādājis vismaz trīs trešās grupas būvju būvprojektus vai būvprojekta sadaļas, ja pretendents vēlas iegūt patstāvīgās prakses tiesības veikt ekspertīzes trešās grupas būvju būvprojektiem.

 

Pieteikuma iesniegšanas kārtība

Lai pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu, atkārtotu tā saņemšanu vai darbības sfēru papildināšanu būvekspertīzes specialitātē, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Iesniegums (Forma Nr.1 Iesniegums);
 2. pretendējot uz tiesībām veikt ekspertīzes trešās grupas būvju būvprojektiem, apliecināts darbu saraksts, kas apliecina, ka būvspeciālists pēdējos 10 gados attiecīgajā darbības sfērā ir izstrādājis vismaz trīs trešās grupas būvju būvprojektus vai būvprojekta sadaļas, ja minētā informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) Būvspeciālistu reģistrā;
 3. Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) Būvspeciālistu reģistrā jāievada:
  1. informāciju par izglītību, kas apliecina iegūto kvalifikāciju, un elektroniski pievieno izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā;
  2. apliecinātu to darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā, kuru izpildē persona piedalījusies, vai informāciju par specialitātei un darbības sfērai atbilstošu patstāvīgo praksi, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā.

Pretendents augstāk minētos dokumentus var iesniegt gan drukātā/papīra, gan elektroniskā formātā, iesniedzot Biroja lietvedībā, Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 157, vai nosūtot uz Biroja elektronisko pasta adresi pasts@bvkb.gov.lv.

Visiem drukātajiem dokumentiem ir jābūt apliecinātiem ar pretendenta parakstu. Visiem elektroniskajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Plašāka informācija par dokumentu pieņemšanu un novērtēšanu ir pieejama šeit .