Informācija presei
Infografika ar datiem par mājas pārvaldīšanas dokumentāciju BIS

Šā gada pirmajā pusē, salīdzinot ar attiecīgo laika periodu pirms gada, ievērojami pieaudzis gan dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā sagatavoto dokumentu apjoms, gan ar tiem saistīto e-pakalpojumu izmantošana.

Tas skaidrojams ar dzīvojamo māju pārvaldniekiem likumā noteikto pienākumu no šā gada 1. marta māju lietas kārtot elektroniski, dokumentāciju ievietojot Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Mēs esam soļa attālumā līdz brīdim, kad īpašniekiem būs pieejama un nodrošināta nepieciešamā informācija sava pienākuma īstenošanai – rūpēties par savu īpašumu un to atbilstoši uzturēt, lai tas nerādītu riskus citiem sabiedrības locekļiem. Protams, pārmaiņas notiek lēni un tam ir nepieciešams laiks,” norāda BIS attīstītāja -  Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) - direktore Svetlana Mjakuškina.

Reģistrēto pārvaldnieku skaits audzis no 853 pērnā gada beigās līdz 1139 šā gada jūnija izskaņā. Kopumā pieņemti 944 administratīvie akti, kas ir par 833 vairāk nekā pirms gada - par pārvaldnieku reģistrāciju, atteikumiem reģistrēt, ziņu aktualizāciju pārvaldnieku reģistrā. Tas apliecina pārvaldnieku interesi izmantot BIS iestrādātās māju lietu kārtošanas iespējas. 394 pārvaldniekiem ir nodrošināta piekļuve 11 353 daudzīvokļu dzīvojamo māju lietām, un tie ir uzsākuši uzkrāt normatīvi noteikto informāciju. Pieaugums vērojams arī e-pakalpojumu izmantošanā: starp visvairāk izmantotajiem BIS e-pakalpojumiem šogad bijis iesniegums par ziņu aktualizāciju un iesniegums par reģistrāciju dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā.

Būvniecības informācijas sistēma

Pirmajā pusgadā īstenoti arī citi BIS pilnveides darbi. Izstrādāts jauns tīmekļvietnes dizains, uzsākts darbs pie mobilās lietotnes “BIS Mobile” papildināšanas. Tā kā būvvalžu un kontrolējošo iestāžu darba vide sistēmā tika izstrādāta pirms 10 gadiem, tās tehnoloģiskā bāze un dizains ir novecojis, tāpēc pašlaik notiek jauna tehnoloģiskā risinājuma izstrāde, kas atvieglos kontrolējošo iestāžu darbu un paātrinās BIS lietotāju iesniegto dokumentu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu. Lai atvieglotu būvniecības procesa dalībnieku darbu, šogad paredzētas jaunas BIS datu apmaiņas saskarnes - ar projektētāju, būvnieku un ierosinātāju informācijas sistēmām.

BVKB pastāvīgi uztur 11 reģistrus. Lielākie būvniecības jomā ir būvkomersantu reģistrs – tajā pieejami dati par 6 350 būvkomersantiem, un būvspeciālistu reģistrs  – informācija par 6 094 būvspeciālistiem. Vienotajā elektroniskajā darba laika uzskaites datubāzē (VEDLUDB) reģistrēta informācija par 148 galvenajiem būvdarbu veicējiem, 1132 apakšuzņēmēju līgumiem, 290 būvlaukumiem un 20 509 būvlaukumos nodarbinātajiem.

2023.gada 15.maijā tika pieņemti grozījumi Būvniecības likumā, nosakot, ka reģistru dokumentu un datu aprite jānodrošina tikai BIS. Līdz ar to norit darbs, lai uzlabotu visu reģistru e-pakalpojumu pieejamību.

Būvdarbu kontrole

2023.gadā 1. pusgadā kopējais BVKB būvdarbu kontrolē esošo objektu skaits bija 328. Kontroles ietvaros BVKB izsniedzis 396 atzinumus par būvju pārbaudi un no tiem 234 gadījumos pārkāpumi nav konstatēti. Pārkāpumi fiksēti 108 gadījumos. 15 gadījumos būvdarbi apturēti visā objektā vai tā daļā. Visbiežākie apturēšanas iemesli ir veikto būvdarbu neatbilstība būvprojektam gadījumos, kad bija jāpārtrauc būvdarbi, jāizstrādā projekta izmaiņas un jāveic atkārtota ekspertīze, būvizstrādājumu ar neatbilstošu kvalitāti apliecinošu dokumentāciju izmantošana, un būvniecības dalībnieku atkāpšanās no pienākumu izpildes.

Būvdarbu uzraudzības ietvaros organizēti 10 “Konsultē vispirms” vebināri, piedaloties 402 dalībniekiem. Īstenojot būvvaldes funkciju, birojs ir pieņēmis 168 lēmumus, 73 no tiem attiecībā uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību.

 Ekspluatācijas uzraudzība

Publisko ēku ekspluatācijas uzraudzības ietvaros veiktas 179 fiziskās pārbaudes. Bīstamā – avārijas vai pirmsavārijas - stāvoklī bijušas 17 (9%) pirmreizēji pārbaudītās ēkas, un to ekspluatācija līdz bīstamības novēršanai nav pieļaujama. 21 (10%) pārbaudītā ēka bija teicamā vai labā stāvoklī, savukārt 141 (81%) ēkā drošība ir jāuzlabo. Visbiežākās problēmas ir margu un to aizpildījuma neesamība, nemarķēta augstuma starpība un stiklotās virsmas, fasādes apdares elementu nokrišanas iespējamība un nedroša elektroinstalācija. Sliktie rādītāji skaidrojami ar faktu, ka BVKB ekspluatācijas uzraudzībā izmanto riska noteikšanas algoritmu, kas sniedz iespēju primāri apsekot ēkas ar augstāku bīstamību.

Administratīvo pārbaužu ietvaros sagatavots 151 lēmums par bīstamības un patvaļīgas būvniecības novēršanu, veikta 251 administratīvā akta izpildes pēckontrole. Secināts, ka 86 lietās ēku īpašnieki izpildījuši pienākumus, uzlabojot ēku drošumu.

Būvspeciālistu sertificēšana

Īstenojot būvspeciālistu sertificēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē, ir izstrādāta jauna eksaminācijas kārtība, eksaminācijas biļešu saturs papildināts ar padziļinātu praktiskās situācijas analīzi. Būvekspertīzes kvalitātes pilnveides nolūkos BVKB uzsācis darbu pie būvekspertīzes procesa digitalizācijas.

Pirmajā pusgadā birojs izskatījis sūdzības par 3 ekspertu iespējamajiem profesionālās darbības pārkāpumiem. Vienā gadījumā pieņemts lēmums par lietas izbeigšanu, nekonstatējot pārkāpumus, citā konstatēti maznozīmīgi pārkāpumi, bet vēl vienā gadījumā - būtiski pārkāpumi. Sūdzību izvērtēšanas process nav noslēdzies un turpinās par 7 ekspertu iespējamajiem profesionālās darbības pārkāpumiem.

Veikta sertificēto būvekspertu aptauja ar mērķi novērtēt BVKB Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas (BSN) sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pērn BSN pakalpojumu izpildes kvalitātes vidējais vērtējums 5 punktu skalā bija 4.17, savukārt 2023.gadā tas pieaudzis līdz 4.33.

Par biroju

BVKB ir valsts pārvaldes iestāde Ekonomikas ministrijas pārraudzībā, kas sāka darboties 2014.gada 1.oktobrī. 2023. gadā izveidota Klimata un enerģētikas ministrija, un birojam uzticētā enerģētikas administrēšanas funkcija tiek īstenota tās pārraudzībā. Biroja mērķi ir nodrošināt kvalitāti un drošību būvniecības jomā, kā arī veikt enerģētikas politikas administrēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.

BVKB ir Eiropas būvniecības kontroles konsorcija dalībnieks un starptautisko pieredzi izmanto arī savu pamatfunkciju veikšanai. Šogad birojs iesniedzis pieteikumu “Interreg Central Baltic” projektā, kura mērķis ir satelītdatu izmantošana būvniecības un ēku uzturēšanas uzraudzībā. 1.kārtai ir saņemts pozitīvs lēmums, tāpēc tiek gatavots projekta pieteikums konkursa 2.kārtai. Birojs iesaistījies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija”, kas izveidota, lai veicinātu labās prakses un zināšanu nodošanu, vienādotu darba standartus un uzlabotu Baltijas jūras reģiona konkurētspēju.

Martā BVKB apbalvots kā līderis starp 115 Latvijas iestādēm VARAM iniciatīvas E-indekss sadaļā “Iestādes iekšējo procesu efektivitāte”. Birojs ieņēmis 3.vietu sadaļās “Klientu apkalpošana un atbalsts” un “Atvērto datu pieejamība”. Jūnijā iegūta bronzas godalga starp valsts iestādēm novērtējumā “Ilgtspējas indekss 2023”.

E. Balgalves foto

Elīna Balgalve

Sabiedrisko attiecību speciāliste - 123. kab.
elina.balgalve [at] bvkb.gov.lv