Informācija presei
BVKB 2023. gada darba rezultātu būvniecības uzraudzībā infografika

2023. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) uzturētajā pārvaldnieku reģistrā ievietoti 1315 administratīvie akti, kas ir 3.7 reizes vairāk kā 2022.gadā.

Lielākā daļa no tiem jeb 762 ir paziņojumi par ziņu aktualizāciju. Pārskata periodā 482 pārvaldnieki ir pieprasījuši piekļuvi 12 533 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Straujais pieaugums skaidrojams ar pienākumu daudzdzīvokļu māju pārvaldniekiem no 2023. gada 1.marta mājas lietas veidot elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Lai arī, no pārvaldnieku skatupunkta raugoties, mājas lietas kārtošana ir papildu pienākums, tā vienlaikus ir arī iespēja nodrošināt caurskatāmību un vēsturisko dokumentu pieejamību situācijās, kad pārvaldnieki mainās. Īpaši nozīmīgi tas ir ēku īpašniekiem, kas var sekot savas mājas finanšu datiem, apsekošanas uzdevumiem, aptaujām un kopsapulcēm, kā arī paši iniciēt sev būtisku jautājumu aktualizēšanu,” uzsver BVKB direktore Svetlana Mjakuškina.

Lai mazinātu papīra dokumentu apriti, 2023. gadā tika veikti pārvaldnieku reģistra e-pakalpojumu pilnveidojumi, uzlabojot pārvaldāmo māju saraksta augšupielādi un ieviešot vienotas līguma datnes pievienošanu “nepārņemto māju” sarakstam. Veikti arī citi BIS uzlabojumi - būvkomersantu reģistrā īstenota pāreja no droša elektroniskā paraksta uz sistēmas parakstu, kas veicinājis e-pakalpojumu izmantošanu un tā rezultātā strauji pieauga iesniegumu par būvkomersantu reģistrāciju un ziņu izmaiņām skaits. No  453 digitāli saņemtajiem iesniegumiem 306 iesniegumi par reģistrāciju tika saņemti pēc parakstīšanas veida maiņas. Tāpat akcentēts būvkomersantu pienākums ikgadējo informāciju iesniegt, izmantojot BIS e-pakalpojumu.

Tā kā būvvalžu un kontrolējošo iestāžu lietotāju modulis tika izstrādāts pirms 10 gadiem un tā tehnoloģiskā bāze un dizains ir novecojis, pērn tika izveidots jauns tehnoloģiskais risinājums. Tā rezultātā ir paātrināta iesniegto dokumentu izskatīšana un lēmumu pieņemšana, kā arī veiktas vizuālā dizaina izmaiņas. Ieviests klusēšanas-piekrišanas princips attiecībā uz atļaujas, atzīmes un saskaņojuma izdošanu, veikta lēmumu un izpildes termiņu kontroles automatizēšana, ieviesta būves kadastrālās uzmērīšanas automatizācija vienkāršotām ierīcēm, kā arī piekritības noteikšanas un maiņas procesa automatizācija.

Izstrādāts jauns BIS tīmekļvietnes dizains un satura administrēšanas vide. Jaunais dizains nodrošina ērtu, loģisku un viegli atrodamu informācijas izkārtojumu, kā arī rīkus lietotāju ērtībām (kalendārs, zib-aptaujas, jauna biežāk uzdoto jautājumu sadaļa u.c.). Mobilā lietotne “BIS Mobile” papildināta ar Ekspluatācijas un daļēju Māju lietas funkcionalitāti, nodrošinot lietotājam ērtāku piekļuvi Māju lietas datiem.

2023.gadā BVKB nodrošināja būvdarbu kontroli 479 objektos. Iestāde uzsāka būvdarbu uzraudzību 157 jaunos objektos, bet 205 objekti pieņemti ekspluatācijā. Būvdarbu kontroles ietvaros pērn tika sagatavoti 719 atzinumi par būvju pārbaudi. Pārkāpumi konstatēti 200 gadījumos. 23 gadījumos pieņemti lēmumi par būvdarbu apturēšanu visā objektā, bet 2 - objekta daļā. Apturēšanas iemesli galvenokārt saistīti ar konstatētām atkāpēm no būvprojekta, kā arī līgumiskiem strīdiem starp būvniecības dalībniekiem. Papildus tam pieņemti 3 lēmumi par atļauju apturēt būvdarbus saskaņā ar būvniecības ierosinātāja iesniegumiem.

2023.gadā birojs ir pilnveidojis BIS atzinuma par būves pārbaudi pārbaudes kritērijus un norādījumu izpildes kontroles principu, kas uzlabo būvdarbu kontroles kvalitāti kopumā, t.sk. birojs atzinumos pastāvīgi izvērtē būvlaukumā ieviesto iekšējo kvalitātes kontroles sistēmu.

Īstenojot būvdarbu kontroli, 167 gadījumos objektos veikti mērījumi, t.sk. 80 gadījumos instrumentāli pārbaudīta betona konstrukciju kvalitāte (4 objektos konstatētas neatbilstības), 59 gadījumos veikta tērauda konstrukciju kvalitātes kontrole (neatbilstības 2 objektos), 13 gadījumos veikta koka konstrukciju kvalitātes kontrole (neatbilstības 1 objektā), bet neatbilstības nav konstatētas, veicot mūra konstrukciju kvalitātes kontroli, pārbaudot pamatnes konstrukcijas, tērauda un betona kompozītās, kā arī alumīnija konstrukcijas.

Vienotajā elektroniskajā darba laika uzskaites datubāzē (VEDLUDB) 2023. gada beigās bija reģistrēta informācija par 256 galvenajiem būvdarbu veicējiem, 8 262 apakšuzņēmēju līgumiem, 636 būvlaukumiem un 139 331 būvlaukumos nodarbināto.

Publisko ēku ekspluatācijas uzraudzības ietvaros pērn veikta 351 fiziskā pārbaude. Vērtējot biroja veikto pirmreizējo pārbaužu rezultātus, secināms, ka bīstamā – avārijas vai pirmsavārijas stāvoklī ir 40 (9%) ēkas un birojs pieņēmis lēmumu par ekspluatācijas aizliegumu. 44 (10%) ēkas ir teicamā vai labā stāvoklī, savukārt 265 (81%) ēku drošība ir jāuzlabo. Gadu iepriekš nepieciešamība pēc ēku drošības uzlabojumiem tika konstatēta ievērojami retāk – vien 35% gadījumu. Pieaugums skaidrojams ar ieviesto riska līmeņa noteikšanas algoritmu- primāri tiek apsekotas ēkas ar augstāku bīstamību.

129 gadījumos (37%) ēku īpašnieki nav veikuši periodisko tehnisko apsekošanu. Normatīvs noteic, ka otrās un trešās grupas publiskajām ēkām, kuras ir nodotas ekspluatācijā pirms 2014. gada 1.oktobra un kurām pēdējo 10 gadu laikā nav veikta tehniskā apsekošana, tā jāveic līdz 2024. gada 31.oktobrim.

Veikta 741 administratīvā pārbaude, t.sk. sagatavoti 293 lēmumi par bīstamības un patvaļīgās būvniecības novēršanu un īstenota 448 administratīvo aktu izpildes pēckontrole, BVKB nosūtot 34 brīdinājumus, bet 55 lietās, konstatējot, ka administratīvais akts noteiktajā termiņā nav izpildīts, uzsākts piespiedu izpildes process. 158 administratīvajās lietās ēku īpašnieki izpildījuši lēmumā noteiktos pienākumus, tādējādi uzlabojot ēku drošumu vai novēršot patvaļīgās būvniecības radītās sekas.

Birojs, pildot būvvaldes funkciju, ir pieņēmis 61 lēmumu attiecībā uz Iekšlietu ministrijas vai tās padotības iestādes vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību, kas pilnībā vai daļēji tiek veikta valsts robežas joslā, patrulēšanas joslā un robežzīmju uzraudzības joslā. 291 lēmums pieņemts attiecībā uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību, bet 5 - par elektropārvades līniju būvniecību, kurām noteikts nacionālo interešu objektu statuss. Izskatot būvniecības ieceres dokumentāciju, padziļināti izvērtēti 46 būvkonstrukciju risinājumi.

Īstenojot būvspeciālistu sertificēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē, 2023. gadā saņemti 10 pieteikumi būveksperta sertifikāta iegūšanai, no tiem 4 pieteikumi – ēku ekspertīzē. Rezultātā pieņemti 5 lēmumi par būvprakses sertifikāta piešķiršanu. Pieņemts 1 lēmums par atļaujas piešķiršanu  ārvalstu speciālistam īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai būveksperta profesijā. Saņemtas 13 sūdzības par iespējamiem būvspeciālistu profesionālās darbības pārkāpumiem. Lietas izskatīšana 4 gadījumos ir pabeigta un konstatēts, ka būveksperti izskatāmajās lietās nebija pieļāvuši profesionālās darbības pārkāpumus, bet 9 gadījumos lietas ir izskatīšanas stadijā.

2023. gadā tika veikta sertificēto būvekspertu aptauja ar mērķi novērtēt BVKB Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas (BSN) sniegto pakalpojumu kvalitāti. Aptaujā piedalījās 60 sertificēti būvspeciālisti, un kopumā BSN pakalpojumu izpildes kvalitāti salīdzinājumā ar 2022.gadu novērtēja augstāk- iepriekš vidējais vērtējums 5 punktu skalā bija 4.17, savukārt 2023.gadā - 4.33.

Lai pilnveidotu būvekspertu sertificēšanas sistēmu, ir izstrādāta jauna eksaminācijas kārtība, papildinot eksaminācijas biļešu saturu ar padziļinātu praktiskās situācijas analīzi.

2023.gadā BVKB tika apbalvots kā līderis starp 115 Latvijas iestādēm VARAM iniciatīvas E-indekss sadaļā “Iestādes iekšējo procesu efektivitāte”. Birojs ieņēma 3.vietu sadaļā “Klientu apkalpošana un atbalsts”, kā arī sadaļā “Atvērto datu pieejamība”. BVKB ieguva bronzas godalgu starp valsts iestādēm “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta” (InCSR) veidotajā novērtējumā “Ilgtspējas indekss 2023”. Eiropas būvniecības kontroles konsorcija (CEBC) 2023.gada pārskatā par digitalizāciju Latvija izcelta kā vienīgā no 17 CEBC valstīm, kurā kopš 2020.gada būvniecības administratīvais process notiek tikai elektroniski un papīra formāts jaunām būvniecības iecerēm vairs netiek pieņemts.

E. Balgalves foto

Elīna Balgalve

Sabiedrisko attiecību speciāliste - 123. kab.
elina.balgalve [at] bvkb.gov.lv