Informācija presei
Attēls ar sievieti pie datora un uzraksts par projekta noslēgumu

Ir noslēgusies Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstības projekta II kārta, kas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu tika īstenota trīs gadus. Taču sistēmas attīstīšana ar to neapstāsies, un līdz nākamā gada decembrim projekta pagarinājuma ietvaros tiks īstenotas papildu aktivitātes.

Projekts ““Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība” 2.kārta” tika uzsākts 2019. gada novembrī, un tā kopējās izmaksas sasniedz 3.075 milj. EUR, t.sk. ERAF finansējums 2.614 milj. EUR

II kārtas ietvaros bija paredzēts ieviest vai pilnveidot 8 procesus, taču faktiski pārveidi piedzīvojuši 10 ar būvniecību un būves ekspluatāciju saistītie procesi. Pilnveidots būvniecības ieceres iesniegšanas un saskaņošanas process, padarot ērtāku saskaņojumu saņemšanu. Uzlabota būvniecības uzraudzība, kā arī būvju ekspluatācijas uzraudzība. Efektivizējot datu apriti un atkalizmantošanu, veikti uzlabojumi būvkomersantu datu pārvaldības procesā un būvspeciālistu datu pārvaldības procesā. Pilnveidota apziņošana un informēšana, nodrošinot atgādinājumu saņemšanas un sūdzību iesniegšanas iespēju, kā arī uzlabots pilnvarošanas/deleģēšanas process un pilnveidota ēku energoefektivitātes pārvaldība. Ar mērķi veicināt caurspīdīgumu un informācijas pieejamību vienuviet izstrādāts būvniecības atkritumu/ būvgružu uzskaites process un nodrošināta iespēja veidot elektronisku “mājas lietu”. Līdz ar minēto procesu attīstīšanu izstrādāti vai pilnveidoti vairāki ar tiem saistīti e-pakalpojumi.

Vispārējā cenu pieauguma apstākļos par uzvaru uzskatāms ikviens projekts, kuru izdevies īstenot paredzētā laika un budžeta ietvaros. Tas, ka esam pārsnieguši projektā paredzēto, neprasot papildu finansējumu, ir dubultuzvara. Arī turpmāk Būvniecības informācijas sistēmu attīstīsim gudri un atbildīgi, iesaistot nozari un fokusējoties uz tās vajadzībām,” uzsver Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) Informācijas sistēmu attīstības departamenta direktors Uldis Jansons.

Projekta II kārtā notikušas 11 BIS konsultatīvās padomes sēdes, BIS attīstīšanai veltot 15422 cilvēkdienas. Organizētas 272 darba grupu sanāksmes, iesaistot ne tikai projekta komandu, bet arī lielākos projektēšanas un būvniecības uzņēmumus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, būvvaldes un pašvaldības, valsts iestādes, mācībspēkus, tehnisko noteikumu izdevējus un projekta īstenošanu uzraugošās iestādes.

Rīkotas BIS lietotāju aptaujas, sasniedzot aptuveni 2500 respondentus. Augstākais klientu apmierinātības vērtējums par kādu no BIS e-pakalpojumiem bijis 4.05 balles, bet zemākais - 3.69 balles (piecu ballu skalā). Noorganizēti 385 apmācību pasākumi, nodrošinot zināšanas par sistēmu 21 253 cilvēkiem. Lai sniegtu atbalstu sistēmas lietotājiem, nodrošinātas telefonkonsultācijas un problēmpieteikumu risināšana elektroniski, kā arī radīta iespēja lietotājiem 72 h laikā saņemt konsultāciju tiešsaistē, atbalsta dienesta pārstāvim pieslēdzoties pie konkrētas lietotājam risināmas lietas BIS .

2017. gadā Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) kļuva par BIS pārzini (iepriekš sistēmas attīstītājs bija Ekonomikas ministrija).  Sākotnēji BVKB  īstenoja sistēmas attīstības projekta I kārtu, kuras ietvaros tika digitalizēts būvniecības dokumentācijas iesniegšanas process un būvniecības administratīvās dokumentācijas kārtošana līdz pat ēkas nodošanai ekspluatācijā. Kopš tā laika piedzīvota ievērojama BIS izaugsme – ja 2017. gadā bija 13 375 BIS lietotāji, šobrīd viņu skaits palielinājies 9 reizes, 2022. gada novembra beigās sasniedzot 116 464 cilvēkus. Teju pieckāršojies sistēmā atrodamo būvniecības lietu skaits- no 47 767 lietām 2017. gadā līdz 225 263 šobrīd. BIS uztur 11 reģistrus un sistēmā pieejami 96 e-pakalpojumi. Nodrošināta datu apmaiņa ar 20 citām valsts informācijas sistēmām.

Šobrīd notiek BIS II kārtas papildus iekļauto aktivitāšu pagarinājuma saskaņošanas process. Pagarinājuma ietvaros nākamgad paredzēts izstrādāt 3 datu apmaiņas saskarnes ar privātajiem partneriem (būvniecības ierosinātāju, būvprojekta izstrādātāju, būvdarbu veicēju informācijas sistēmām), un BVKB aicina minēto jomu partnerus pieteikties darba grupām.

ERAF logo ansamblis
E. Balgalves foto

Elīna Balgalve

Sabiedrisko attiecību speciāliste - 123. kab.
elina.balgalve [at] bvkb.gov.lv