Jaunumi
Attēls ar sievieti un datoru

Būvniecības informācijas sistēmā sākot ar 2024.gada 12.jūniju tiks izsūtīti automātiski atgādinājumi publisko ēku īpašniekiem veikt to īpašumā esošo ēku periodisko tehnisko apsekošanu.  

Kas ir atbildīgs par ēkas periodiskās tehniskās apsekošanas veikšanu?

Par ēkas un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu Būvniecības likuma 9.pantā būvei noteiktajām būtiskām prasībām, ir atbildīgs ēkas īpašnieks[1]. Līdz ar to, lai noteiktu ēkas faktisko tehnisko stāvokli ēkas īpašniekam ir pienākums vismaz vienu reizi 10 gados pieaicināt sertificētu būvspeciālistu ēkas periodiskās tehniskās apsekošanas veikšanai.

Kurām ēkām ir veicama periodiskā tehniskā apsekošana?

Atbilstoši normatīvā akta[2] prasībām otrās un trešās grupas publiskai ēkai (publiska ēka[3] ir ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai), kura nodota ekspluatācijā pirms 01.10.2014. un kurai pēdējo 10 gadu laikā nav veikta tehniskā apsekošana, periodisko tehnisko apsekošanu veic līdz 31.10.2024.

Ēkas iedala trīs grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi (pirmā ir zemākā, bet trešā ir augstākā grupa). Ēku iedalījums grupās ir noteikts Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikumā.

Kas var veikt ēkas periodisko tehnisko apsekošanu?

Ēkas periodisko tehnisko apsekošanu var veikt sertificēts būvspeciālis[4], kuram ir viens no šiem attiecīgās sfēras sertifikātiem:

  • arhitekta prakses,
  • ēku konstrukciju projektēšanas vai
  • ēku būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības darbības sfēras sertifikāts.

Sertificēto būvspeciālistu reģistrs ir pieejams BIS: https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.

Kāds ir periodiskās tehniskās apsekošanas apjoms?

Otrās vai trešās grupas publiskas ēkas periodiskās tehniskās apsekošanas minimālais apjoms ir noteikts normatīvajā aktā[5]. Periodiskās tehniskās apsekošanas ietvaros sertificēts būvspeciālists veic:

  1. attiecīgās ēkas faktiskā tehniskā stāvokļa novērtējumu ēkas nesošajām būvkonstrukcijām visā ēkas apjomā attiecībā uz mehānisko stiprību, stabilitāti un lietošanas drošību (krišana, sadursme, apdegums, nāvējošs elektrošoks, eksplozijas radīts ievainojums);
  2. attiecīgās ēkas būvkonstrukciju un to elementu faktiskā tehniskā stāvokļa ugunsizturības novērtējumu, kā arī ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu faktiskā tehniskā stāvokļa un darbspējas novērtējumu;
  3. iespējamās patvaļīgas būvniecības pazīmju novērtējumu attiecīgajā ēkā un iespējamās patvaļīgās būvniecības ietekmi uz attiecīgās ēkas nesošajām būvkonstrukcijām.

Periodiskā tehniskā apsekošana ir pabeigta, ja būvspeciālists, novērtējot ēkas konstrukcijas un tajās esošās neatbilstības (plaisas, deformācijas u.tml.) var izdarīt secinājumu par ēkas atbilstību vērtētajām būves būtiskajām prasībām.

Ēkas īpašnieks uzrauga, lai sertificēts būvspeciālists  ēkas periodiskās tehniskās apsekošanas atzinumu ievieto Būvniecības informācijas sistēmā[6]

Ko darīt, ja periodiskā tehniskā apsekošana jau ir veikta?

Ja ēkas īpašnieks jau ir veicis periodisko tehnisko apsekošanu, tad atkārtota ēkas apsekošana ir veicama pēc desmit gadiem un BIS nostūtītajam paziņojumam ir informatīvs raksturs, kas tiesiskās sekas ēkas īpašniekiem nerada.

Kā būvspeciālistam pievienot BIS periodiskās tehniskās apsekošanas atzinumu?

Periodiskās tehniskās apsekošanas atzinumu, kurš ir sagatavots pēc 01.11.2021. BIS pievieno būvspeciālists1, kurš ir veicis apsekošanu.  

Būvspeciālists savā BISP profilā sadaļā “Iesniegtie dokumenti” nospiež pogu “Pievienot tehniskās apsekošanas atzinumu” un datu ievades solī “Atzinuma dati” ieliek pazīmi “Satur publisko ēku periodiskās tehniskās apsekošanas apjomu”.

Ja ēkas periodiskā tehniskā apsekošana ir veikta pirms 01.11.2021., lai nodrošinātu informācijas pieejamību vienkopus, ēkas īpašnieks var lūgt būvspeciālistam, kurš ir veicis ēkas periodisko tehnisko apsekošanu, šo apsekošanas atzinumu ievietot BIS.

 


[1] Būvniecības likuma 21.panta ceturtā daļa.

[2] Ministru kabineta 16.06.2021. noteikumu Nr.384 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21” 30.punkts.

[3] Ministru kabineta 01.11.2021. noteikumu Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 3.28.punkts.

[4] Ministru kabineta 20.03.2028. noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 1.pielikums

[5] Ministru kabineta 16.06.2021. noteikumu Nr.384 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21” 10.punkts.

[6] Ministru kabineta 16.06.2021. noteikumu Nr.384 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21” 21.punkts.