Jaunumi
Attēlā ventilācijas sistēma uz ēkas jumta

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju un biedrību “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” izstrādājusi ieteikumus projektēšanas uzdevumā iekļaujamām kompleksām prasībām ventilācijas un apkures sistēmām, ņemot vērā visu inženiersistēmu savstarpējo mijiedarbību un sasaisti.

Kā zināms, 2020. gada 22. decembra Ministru kabineta sēdē Ekonomikas ministrija iepazīstināja ar priekšlikumiem gaisa kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādēs ar mērķi mazināt Covid-19 inficēšanās risku. Ministru kabinets apstiprināja rīcības plānu, kas ietver kompleksus pasākumus, un kuri ir vērsti gan uz īstermiņa problēmu risinājumiem, gan ilgtermiņa ventilācijas sistēmu uzlabojumu izglītības iestādēs. Kā viens no rīcības plānā iekļautajiem pasākumiem bija uzdevums Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Veselības ministriju izstrādāt ieteikumus projektēšanas uzdevumā iekļaujamām kompleksām prasībām ventilācijas un apkures sistēmām, ņemot vērā visu inženiersistēmu savstarpējo mijiedarbību un sasaisti.

Projektējot jaunas ēkas, projektētāji par pamatu ņem būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) projektēšanas uzdevumā norādītās prasības attiecībā uz gaisa kvalitātes rādītājiem. Līdz ar to liela nozīme ir būvniecības ierosinātāja kompetencei un spējai korekti formulēt projektēšanas uzdevumu.

Ekonomikas ministrija aicina būvniecības ierosinātājus iepazīties ar ieteikumiem un izmantot tos savos projektos, nosakot projektēšanas uzdevumā iekļaujamās kompleksās prasības ventilācijas un apkures sistēmām izglītības iestāžu ēkās jaunas būvniecības vai pārbūves (ja tehniski iespējams) gadījumā.

Ieteikumi projektēšanas uzdevumā iekļaujamām kompleksām prasībām ventilācijas un apkures sistēmām publicētas Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. Detalizēti ar pērn decembrī Ministru kabinetā izskatīto Informatīvo ziņojumu “Par priekšlikumiem gaisa kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādēs ar mērķi mazināt COVID-19 inficēšanas risku” un apstiprināto rīcības plānu var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T.: 67013193