Latvijas kartes attēls

2021.gada 1.jūlijā stājas spēkā nosacījumi, kas saistīti ar administratīvi teritoriālo reformu, tas skars arī būvvaldes un būvniecību lietu administrēšanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Gatavojoties reformai, Būvniecības valsts kontroles birojs veicis būvvalžu aptauju jaunizveidojamo pašvaldību administratīvo teritoriju būvvaldēs, piedāvājot izvēlēties vienu no variantiem attiecībā par būvvaldēs esošo BIS datu migrāciju no reorganizējamās būvvaldes uz jaunizveidojamo būvvaldi. Lielākā daļa (79%) izvēlējās variantu, kad jaunizveidotajās administratīvajās teritorijās esošās būvvaldes tiek apvienotas, veidojot vienu struktūrvienību.

Balstoties uz iegūto informāciju, BVKB pieņēmis lēmumu ar 2021.gada 1.jūliju BIS apvienot visas jaunizveidotajā pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās būvvaldes, pievienojot reorganizējamo būvvalžu kontus (ar visām būvniecības lietām, uzdevumiem un lietotājiem) jaunizveidotās pašvaldības būvvaldes kontam (turpmāk – atbildīgā būvvalde).

Šajā datu migrācijas procesā lietotāju tiesības tiks saglabātas līdzšinējā apjomā ar vienu izņēmumu - BIS administratora tiesības tiks saglabātas tikai atbildīgās būvvaldes administratoram. Tāpēc atbildīgās būvvaldes administratora pienākums ir ar 2021.gada 1.jūliju aktualizēt būvvaldes darbinieku tiesību apjomu, nokonfigurēt darba uzdevumus un lietotāju grupas atbilstoši jaunai struktūrai.

Lai atgādinātu būvvalžu BIS profila administratoriem par BIS profila administrēšanas iespējām, BVKB laika posmā no 2021.gada 28. - 30. jūnijam plāno organizēt tiešsaistes semināru. Par BIS tiešsaistes semināru norises laiku būvvaldes tiks informētas atsevišķi.

Gadījumā, ja kādam būvvaldes darbiniekam ir nepieciešamas papildus administratora tiesības, lūdzam par to informēt  BVKB, iesniedzot aizpildītu ar BVKB noslēgtā sadarbības līguma par BIS lietošanu 1.pielikumu.

Vienlaikus BVKB norāda, ka atbilstoši starp BVKB un pašvaldībām noslēgtajiem līgumiem par BIS lietošanu nosacījumiem, līgums izbeidzas, ja vismaz viena no pusēm to nevar pildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu. Šādā gadījumā attiecīgā puse nekavējoties informē par to otru pusi rakstiski. Tādēļ lūdzam pašvaldības, kuras, pamatojoties uz administratīvi teritoriālo reformu tiks pievienotas citām pašvaldībām, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 18.jūnijam informēt BVKB par noslēgtā līguma izbeigšanas iemeslu un datumu.

Papildus informējam, ka arī reorganizējamo pašvaldību struktūrvienību tehnisko noteikumu izdevēju konti BIS tiks pievienoti jaunizveidotajā pašvaldībās tehnisko noteikumu izdevēju kontā, saglabājot esošo lietotāju struktūru, tiesības, nosaukumu, darba uzdevumus.