Informācija presei Jaunumi
enerģētikas politikas administrēšana 2022.gadā

Turpinot aktīvu enerģētikas jomas politikas funkcijas administrēšanu, pagājušajā gadā Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) īpašu uzmanību pievērsis izglītošanai energoefektivitātes jautājumos un energoefektivitātes monitoringa sistēmas pilnveidei. BVKB uzticētas arī jaunas funkcijas - iedzīvotāju un komersantu atbalsta administrēšana energoresursu sadārdzinājuma apstākļos.

Elektroenerģijas obligātais iepirkums

2022. gadā BVKB veicis 474 elektrostaciju iesniegto gada pārskatu izvērtēšanu, tajā skaitā izvērtēti 228 gada pārskati, kas iesniegti pēc obligātā iepirkuma (OI) tiesību izmantošanas perioda beigām. Klātienē veiktas 53 pārbaudes elektrostacijās, kas saņēmušas valsts atbalstu elektroenerģijas OI veidā. Līdz ar energoresursu sadārdzinājumu, kā arī izmaiņām normatīvajos aktos ievērojami sarucis komersantu skaits, kas saņem valsts atbalstu elektroenerģijas OI veidā. Uz 2022.gada sākumu BVKB uzraudzībā bija 261 elektrostacija un pārskata periodā OI tiesības atceltas 218 komersantiem, no tiem 186 komersanti paši atteikušies no valsts atbalsta, bet 32 gadījumos tiesības atceltas par konstatētajiem pārkāpumiem, 11 gadījumos komersantiem vienlaicīgi ar obligātā iepirkuma tiesību atcelšanu uzlikts pienākums atmaksāt SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” nepamatoti vai nelikumīgi saņemto valsts atbalstu, kopsummā 1 228 789,55 EUR. 2023. gada 16. februārī  BVKB uzraudzībā ir palikušas 12 elektrostacijas.

Kopš 2020. gada komersantiem noteikts pienākums atmaksāt nepamatoti vai nelikumīgi saņemto valsts atbalstu kopumā par 5 301 164,70 EUR, no kuriem jau atgūti 2 821 012,33 EUR. Atgūšanas process turpinās, t.sk. daļa komersantu lēmumus pārsūdzējuši tiesā, kā arī daļa nodota piespiedu izpildei zvērinātiem tiesu izpildītājiem.

Energoefektivitāte

Pārskata periodā energoefektivitātes monitoringā iekļauti 1177 komersanti, no tiem 259 ir lielie uzņēmumi un 918 – lielie elektroenerģijas patērētāji. Īstenojot energoefektivitātes monitoringu, padziļināti pārbaudīta 50 komersantu pienākumu izpilde, izvērtējot iesniegto potenciālo enerģijas ietaupījumu pasākumu izpildi pret ikgadēji īstenotajiem energoefektivitātes pasākumiem. Pārbaudes laikā BVKB pārliecinājās par pasākumu īstenošanu un diskutēja par katra subjekta nākotnes energoefektivitātes paaugstināšanas potenciālu. Salīdzinot plānoto energoefektivitātes pasākumu ietvaros sasniedzamo enerģijas ietaupījumus ar īstenoto, redzams, ka pārbaudītajos uzņēmumos sasniegtie enerģijas ietaupījumi vairāk nekā 3 reizes pārsniedz sākotnēji plānotos, tas ir plānoto 45,67 GWh vietā sasniegts ietaupījums 161,84 GWh.  Par Energoefektivitātes likuma prasību neizpildi pieņemti 2 lēmumi lielajiem uzņēmumiem, savukārt  lielajiem elektroenerģijas patērētājiem pieņemti 16 lēmumi par energoefektivitātes nodevas piemērošanu.

Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, kam sekoja straujš energoresursu sadārdzinājums, īpaša uzmanība pārskata periodā pievērsta izglītošanai energoefektivitātes jautājumos. Gada otrajā pusē BVKB  organizēja seminārus pašvaldībām, parādot energopārvaldības ieguvumus un motivējot tās pārskatīt savu resursu patēriņu un pieņemt ilgtermiņa lēmumus. Tāpat  sadarbībā ar energoauditoriem izstrādāti praktiski ieteikumi komersantiem energoefektivitātes paaugstināšanai.

“Energoefektivitātei jābūt mūsu ikdienas sastāvdaļai. Par to jādomā un tajā jāiegulda ne tikai valstij un komersantiem, bet ikvienam no mums. Ieguldot šodien, mēs varēsim vairāk atļauties rīt. Ir jāmaina savi paradumi, jāizmanto dotās iespējas gan ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, gan enerģijas ražošanas iekārtu nomaiņai, izvēloties alternatīvus, zaļākus risinājumus,” BVKB direktore Svetlana Mjakuškina.

Naftas produktu tirgus uzraudzība

2022. gadā 11 uzņēmumi nodrošināja valsts naftas produktu drošības rezervju uzglabāšanu. No kopējā apjoma 81% šo rezervju tika uzglabātas Latvijas teritorijā. Veicot rezervju uzraudzības funkciju, īstenotas 100 apjoma un 18  kvalitātes pārbaudes valsts naftas produktu drošības rezervju uzglabāšanas vietās - naftas bāzēs Latvijā un ārvalstīs.

2022. gadā BVKB veicis tirdzniecībā esošās degvielas paraugu noņemšanu un testēšanu 98 degvielas uzpildes stacijās visā Latvijā. Situācija ar degvielas kvalitāti valstī nemainīgi ir laba. No 240 testētajiem paraugiem, tai skaitā 148 benzīna paraugiem un 92 dīzeļdegvielas paraugiem, tikai 2 gadījumos konstatētas degvielas kvalitātes neatbilstības. 2022.gada un iepriekšējo gadu rezultāti parāda, ka Latvijas degvielas uzpildes stacijās pieejama atbilstošas kvalitātes degviela.

Enerģētikas informācijas sistēmas

Lai atbalstītu uz datiem pieejamus lēmumus, mazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu procesu caurskatāmību, pārskata periodā ERAF projekta “Ekonomikas ministrijas resora administratīvā procesa digitālā transformācija” ietvaros savu darbību uzsāka BVKB izstrādātā Energoresursu informācijas sistēma (ERIS). Sistēmā ir pieejams energoefektivitātes monitoringa modulis, kurā izstrādāta darba vide vairāk nekā 1000 energoefektivitātes monitoringa sistēmas subjektiem. Kopš sistēmas izveides arvien vairāk komersantu izmanto iespēju iesniegt datus elektroniski ERIS. Piemēram, 2022. gada decembrī 71% no ikgadējiem pārskatiem tika iesniegti, izmantojot ERIS. Izstrādāts arī valsts naftas produktu drošības rezervju uzraudzības un kontroles modulis, kur tiek apkopota informācija par naftas produktu mazumtirdzniecības cenām un administrēta valsts nodevas samaksas pienākuma izpilde, kā arī transporta enerģijas tirgus uzraudzības un kontroles modulis. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie energokopienu moduļa izstrādes, lai jau šogad tajā reģistrētu pirmās energokopienas.

Aizsargātā lietotāja pakalpojums

BVKB, analizējot valsts rīcībā pieejamos datus, identificē atbalsta saņēmējus un ar elektroenerģijas tirgotāju starpniecību sniedz atbalstu aizsargātai sabiedrības daļai (daudzbērnu ģimenēm, personām ar I grupas invaliditāti, ģimenēm ar bērniem, kuriem ir invaliditāte, trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām).

Decembrī aizsargāto lietotāju skaits, kas saņēmuši atbalstu, sasniedza 89 956. Kopā 2022.gadā atbalstā aizsargātajiem lietotājiem izmaksāti 18 179 692  EUR. Līdz ar grozījumiem normatīvajā regulējumā pienākums sniegt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu ir visiem elektroenerģijas tirgotājiem, kuru klientu loks aptver vairāk nekā 10 000 mājsaimniecību.

Atbalstu administrēšana energoresursiem

2022. gadā esošo resursu ietvaros BVKB tika uzticētas jaunas funkcijas - valsts atbalsta administrēšana centralizētās siltumapgādes, dabasgāzes un elektroapgādes pakalpojumiem, kā arī atbalsta administrēšana energoietilpīgajiem komersantiem. Pagājušajā gadā dabasgāzes izmaksu pieauguma kompensācijās mājsaimniecībām dabasgāzes tirgotājiem izmaksāti 7 766 806,94 EUR. Centralizētās siltumenerģijas apgādes izmaksu pieauguma kompensācijām mājsaimniecībām siltumapgādes uzņēmumiem izmaksāti 41 557 189,79 EUR. Elektroenerģijas cenas starpības kompensācija starp tirgus cenu un paredzamajiem cenas griestiem bijusi 5 132 177,81 EUR. Juridisko lietotāju elektroenerģijas kompensācija 24 397 352,19 EUR. Elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksas samazinājums uzņēmumiem – 30 991 884,5 EUR.  Pagājušā gada decembrī BVKB pieņēmis 134 lēmumus par atbalsta piešķiršanu energoietilpīgajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, un kopā sniegtā atbalsta apmērs bija 23 547 431,32 EUR.

Infografika