Jaunumi
Attēls ar ugunsdzēšamo aparātu

Veicinot būvprojektēšanas kvalitātes uzlabošanu ugunsdrošības jomā un nosakot vienu atbildīgo par ugunsdrošības prasību izstrādi un ievērošanu, Ministru kabineta š.g. 22. augusta sēdē apstiprināja grozījumus būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumos, līdz ar kuriem tiek ieviesta jauna būvspeciālistu darbības sfēra ugunsdrošības jomā - ugunsdrošības būvspeciālists. Vienlaikus līdz ar grozījumiem precizēti kompetences pārbaudes iestādes un būvspeciālistu pienākumi, vienlaikus veicinot valsts valodas lietošanu būvspeciālistiem atbilstoši to profesijai un ieņemamajam amatam.

Ugunsdrošības būvspeciālista darbības sfēras ieviešana paredzēta, lai paaugstinātu būvju ugunsdrošību, nodrošinot ka ugunsdrošības risinājumus ir definējis un pārbaudījis tieši šajā jomā kompetents būvspeciālists, radot iespēju projektēt un būvēt ugunsdrošības ziņā sarežģītākas būves, vienlaikus samazinot tādu gadījumu skaitu, kad neatrisināti ugunsdrošības jautājumi kavē būvju nodošanu ekspluatācijā. Grozījumi MK noteikumos sagatavoti, izpildot informatīvajā ziņojumā ”Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta īstenoto ugunsdrošības uzraudzību būvniecības jomā” noteikto uzdevumu Ekonomikas ministrijai līdz 2023. gada 1. decembrim ieviest jaunu būvspeciālistu darbības sfēru ugunsdrošības jomā - ugunsdrošības būvspeciālists.

Līdz ar grozījumiem MK noteikumos noteikti ugunsdrošības sfēras būvspeciālista pienākumi - izstrādāt būvobjekta ugunsdrošības risinājumus un  sagatavot ugunsdrošības pasākumu pārskatu. Ugunsdrošības būvspeciālists būs atbildīgs par visiem ugunsdrošības risinājumiem būvprojektā, definējot tos ugunsdrošības pasākumu pārskatā un būvprojekta izstrādes laikā sekojot līdzi un pārbaudot ugunsdrošības pasākumu pārskatā iekļauto prasību izpildi citās būvprojekta daļās. Proti, ugunsdrošības būvspeciālists definēs, kādas ugunsdrošības prasības ir jāievēro būvprojekta daļu izstrādātājiem un pēc būvprojekta daļu izstrādes pārbaudīs, vai definētās ugunsdrošības prasības ir izpildītas.

Līdz 2026. gada 31. decembrim noteikts pārejas posms ugunsdrošības būvspeciālistu sagatavošanai un darbības uzsākšanai būvju projektēšanā. Līdz šim laikam tiek saglabāta esošā kārtība - šo funkciju veic arhitekta prakses un projektēšanas specialitātē sertifikātā norādītās darbības sfēras būvspeciālisti, kas atbilstoši normatīvajam regulējumam izstrādā ugunsdrošības risinājumus un ugunsdrošības pasākumu pārskatus. Pēc šī termiņa beigām būvniecības iecerēs, kas tiks uzsāktas no 2027. gada 1. janvāra, ugunsdrošības pasākumu pārskatu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izstrādāt būs tiesīgs tikai ugunsdrošības sfēras būvspeciālists.

Saistībā ar valsts valodas lietošanu noteikumu projektā paredzētas tiesības kompetences pārbaudes iestādēm apturēt būvprakses sertifikātu, ja būvspeciālistu valsts valodas zināšanas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Tāpat precizēts regulējums attiecībā uz prasībām datu iesniegšanai kompetences pārbaudes iestādēs, ņemot vērā to, ka šobrīd visi dati par būvspeciālistiem tiek ievadīti elektroniski Būvniecības informācijas sistēmas (BIS), kā arī precizēts minimālais ekspertu skaits, kas veic būvspeciālistu uzraudzību un kompetences pārbadi.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" var iepazīties Tiesību aktu portālā.

 

Plašāka informācija:
Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv