Attēlu kolāža ar vēja dzirnavām, hidroelektrostacijas ūdenskritumu un biogāzes ražotni

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) atgādina par uzraudzības nodevas pirmās daļas maksājumu visiem elektroenerģijas ražotājiem, kas pārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņem maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

Elektroenerģijas ražošanai piešķirtā valsts atbalsta izlietošanas uzraudzības nodevas maksājums veicams divās vienādās daļās, pirmo daļu iemaksājot līdz 1.aprīlim, otro – līdz 1.oktobrim.

Uzraudzības nodevas gada likme ir 0,40 eiro par katru uzstādītās jaudas kilovatu kārtējā kalendāra gada 1. janvārī (norādīta publiskā tirgotāja un elektroenerģijas ražotāja noslēgtajā līgumā).

Nodeva jāiemaksā Valsts kasē atvērtajā valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Nr. LV20TREL1060120939910

Maksājuma uzdevumā jānorāda:

  • elektrostacijas nosaukums
  • atrašanās vieta
  • uzstādītā jauda (kW)

BVKB lūdz maksājumus veikt par katru ražotājam piederošo elektrostaciju atsevišķi.

!!!Termiņā nesamaksātas uzraudzības nodevas gadījumā valsts atbalsta izmaksas tiks apturētas.