Jaunumi
FHD - atļaujas elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai

2024.gada 1.janvārī stājās spēkā Ministru kabineta 2023.gada 19.decembra noteikumi Nr.821 “Noteikumi par atļaujām jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai”, kas noteic kārtību, kādā Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) izsniedz atļaujas elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai, atjaunošanai un jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai, kā arī atļauju pārreģistrēšanas, atcelšanas un derīguma termiņa pagarināšanas kārtību, valsts kontā iemaksājamās drošības naudas apmēru, tās samaksas un atmaksas kārtību un kritērijus atļaujas atteikšanai.

MK noteikumi Nr.821 satur arī jaunu regulējumu attiecībā uz:

  • termiņu, kādā elektroenerģijas ražotājam jāuzsāk īstenot atļaujā noteikto elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu vai jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanu (termiņš ir pagarināts un turpmāk būs 10 mēneši, savukārt atļauju īstenošanas termiņš netiek mainīts un paliek 5 gadi);
  • apbūves tiesības nostiprināšanu zemesgrāmatā pirms iesnieguma iesniegšanas BVKB, gadījumos, kad nekustamais īpašums nav elektroenerģijas ražotāja īpašumā;
  • vairāku elektroenerģijas ražošanas iekārtu veidu (piemēram, saules un vēja elektrostacija vai saules elektrostacija un uzkrātuve) vienlaicīgu ieviešanu (hibrīdatļauja);
  • izsniegtās atļaujas pārreģistrēšanu uz citu personu – nemainot pārreģistrējamās atļaujas nosacījumus, t.sk. īstenošanas termiņu (ja starp atļaujas turētāju un sistēmas operatoru ir noslēgta vienošanās par pieslēguma procesa īstenošanas nosacījumiem vai pieslēguma līgums);
  • atļaujas turētāja tiesībām 10 mēnešu termiņā pēc atļaujas izsniegšanas, lūgt atcelt izsniegto atļauju un atmaksāt drošības naudu, ja jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanu vai esošās elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu nav iespējams veikt no atļaujas turētāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

Līdz ar to no 2024.gada 1.janvāra dokumentus, kas saistīti ar elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanu, atjaunošanu un jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanu, piemēram, iesniegumus par atļauju izsniegšanu, iesniegumus par atļauju termiņa pagarināšanu vai iesniegumus par atļauju pārreģistrāciju, kā arī elektroenerģijas ražotāju apliecinājumus par jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanu elektroapgādes sistēmai vai elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanu, jāiesniedz BVKB.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.821 10.punktu drošības naudas apmērs jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai, elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai vai atjaunošanai ir noteikts 200 euro par katru atļaujā paredzēto MW, tai skaitā arī par nepilnu.

Drošības nauda jāiemaksā Valsts kasē atvērtajā BVKB kontā LV68TREL812068601900B, maksājuma uzdevumā norādot vienu no plānotās darbības veidiem – Drošības nauda jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai, esošas iekārtas atjaunošanai vai jaudas palielināšanai un elektrostacijas plānoto jaudu (MW).

Vēršam uzmanību, ka elektroenerģijas ražotājiem, kuriem ir spēkā esošas Ekonomikas ministrijas vai Klimata un enerģētikas ministrijas izsniegtas atļaujas, jāievēro šajās atļaujās noteiktie termiņi elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai un šobrīd nekādas papildu darbības nav jāveic. Vienlaikus, šiem elektroenerģijas ražotājiem līdz 2024.gada 1.jūlijam ir paredzētas tiesības lūgt BVKB atcelt atļauju un atmaksāt iemaksāto drošības naudu, ja elektroenerģijas ražotāji ir izlēmuši neīstenot atļaujās noteiktās darbības.

Detalizētāka informācija par atļauju izsniegšanu un iesniegumu / apliecinājumu veidlapu paraugi ir pieejami šeit