Projekta ieviešanas un BIS funkcionalitātes papildināšanas darbi norisināsies līdz 2020.gada augustam. Tuvākie BIS funkcionalitātes paplašināšanas darbi saistīti ar Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveidi. 

BIS pilnveide norit Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” (vienošanās Nr. 2.2.1.1/17/I/021) ietvaros. 

 


BIS kopš 2019. gada beigām veikti apjomīgi funkcionalitātes uzlabojumi

Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) pārraudzībā esošajā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) laika posmā no 2019. gada beigām līdz 2020. gada februārim pakāpeniski nodoti apjomīgi funkcionalitātes izstrādes darbi, kas saistīti ar būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveidi, ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveidi, būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšanas pilnveidi un datu apmaiņas ar Valsts zemes dienesta Kadastrs informācijas un Elektronisko iepirkumu sistēmas datiem.

Lai izstrādātu nozarei un lietotāju vajadzībām atbilstošu un ērtu funkcionalitāti, birojs izstrādes ietvaros organizēja 21 darba grupu, kurās tika iesaistīti 212 dalībnieki no 25 iestādēm.

BIS ietvaros veiktie uzlabojumi:

BIS saskarne datu un dokumentu apmaiņai ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma (Kadastrs)

Izstrādāts process datu apmaiņai starp BIS un Kadastru par jaunbūves reģistrēšanu, būves nodošanu ekspluatācijā vai dzēšanu un lietošanas veida maiņu. Izstrādāts arī risinājums, lai personai būtu iespēja veikt nepieciešamās darbības vienā sistēmā, caur BIS izveidot iesniegumu būves kadastrālās uzmērīšanas veikšanai, kas automātiski izveidotu pieprasījumu Kadastram kā kadastrālais uzmērīšanas pieprasījums.

Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide (projekta 4.laidiens)

Pilnveidots esošais process - izglītības, prakses, profesionālās pilnveides datu pārvaldība, nodrošinot iespēju patstāvīgas prakses sertifikātam arhitektūras un būvniecības jomā norādīt informāciju par izglītību un prakses vietu no esošajiem valsts reģistriem, ja tā tur reģistrēta. Tāpat BIS publiskajā portālā ieviesta iespēja veikt būvspeciālistu sertificēšanas institūcijas pakalpojuma apmaksu, kā arī iesniegt un izvērtēt speciālistu elektroniskos iesniegumus. Pilnveidots speciālistu pārbaudes process.

Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide (projekta 5.laidiens)

Pilnveidots ēku energoefektivitātes pārvaldības process, izstrādājot ēku energoefektivitātes pārvaldības atbalsta moduli, kas nodrošinās energoauditoru reģistrēšanas funkcionalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī reģistrā iekļauto energoauditoru lomu un tiesību konfigurēšanu un administrēšanu. Tiek nodrošināta energoauditu reģistrēšana, veidojot vienotu uzņēmumu energoauditu uzskaiti un pārvaldību.

Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšana (projekta 6.laidiens)

Lai nodrošinātu būvniecības procesā iesaistīto personu, kā arī tādu tirgus dalībnieku kā importētāju, izplatītāju un ražotāju informētību par prasībām būvizstrādājumu jomā, ir pilnveidots esošais process, nodrošinot elektronisku būvizstrādājumu atbilstības prasību (standartu) raksturojošās informācijas uzturēšanu BIS. Kā arī radīts jauns publisks pakalpojums Dati no būvizstrādājumu atbilstības prasību reģistra, visai būvniecības nozarei nodrošinot ērtu piekļuvi informācijai par būvizstrādājumu atbilstības prasībām.

Vienota, pārskatāma būvizstrādājumu atbilstības prasību platforma pozitīvi ietekmēs būvniecības nozari kopumā, aizsargājot un informējot patērētāju par Latvijas tirgū atļautajiem būvizstrādājumiem, to paredzētajiem pielietojumiem un atbilstību būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Pilnveidotā funkcionalitāte pieejama produkcijā kopš 2020.gada sākuma.

BIS pilnveide norit Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” (vienošanās Nr. 2.2.1.1/17/I/021) ietvaros. Projekta  ieviešanas darbi norisināsies līdz 2020.gada augustam.

attēlsattēls

 

Būvniecības ieceres elektroniskā saskaņošana

Būvniecības valsts kontroles biroja pārraudzībā esošajā Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) ar 2018. gada septembri,  veicot autorizāciju (izmantojot www.latvija.lv vienotu autorizācijas rīku), fiziskai vai juridiskajai personai iespējams iesniegt būvniecības ieceri, saņemt nepieciešamos saskaņojumus un pašu būvatļauju elektroniskā veidā. Funkcionalitātes pilnveides darbi notikuši Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas procesa ietvaros, nodrošinot elektronisku saskaņošanu ar normatīvajos aktos noteiktajām pusēm, uzlabojot arī pilnvarošanas procesus un būvniecības pasūtītāju iespējas BIS izmantošanā. 

BIS veiktie sistēmas uzlabojumi:

- izstrādāta būvprojekta pasūtītāja darba vieta. Izveidota ērta, uz pasūtītāju orientēta darba vieta, kur iespējams pārskatīt visus būvniecības procesus, kuros klients ir iesaistīts. Nodrošināta iespēja iesniegt elektroniskus dokumentus (t.sk. iesniedzot dokumentus pa daļām) vai deleģēt citu personu (fizisku vai juridisku) iesniegt dokumentus klienta vietā noteiktam būvniecības procesam. 

- izstrādāta tehnisko noteikumu izdevēju darba vieta. BIS izveidota inženiertīklu turētājiem darba vieta elektroniskai tehnisko noteikumu izdošanai, saskaņošanai un būvprojekta vai tā mainītās daļas izskatīšanai un saskaņošanai. Šobrīd norit tehnisko noteikumu izdevēju līgumu slēgšanas process par BIS lietošanu un tehnisko noteikumu izdevēju reģistrēšanās sistēmā. 

- izstrādāta būvvalžu un iestāžu, kas pilda būvvaldes funkcijas, darba vieta; izstrādāta iespēja pārvaldīt saskaņošanas procesu lietām, kurās tās ir iesaistītas, nosakot arī iesaistītās trešās puses (piemēram inženiertīklu turētājus). 

- saskaņošanas procesa pilnveidošanai datu apmaiņas paplašināšana ar citām informācijas sistēmām.

- pilnveidota nepieciešamo maksājumu administrēšanas funkcionalitāte, nodrošinot integrāciju ar Valsts kases IS. 

- izstrādāta apziņošanas sistēma, būvprojektu izskatīšanas gaitā nosūtot automātiskus atgādinājumus (sms, e-pasta veidā (t.sk. uz oficiālo e-adresi) vai ar paziņojumiem BIS) par veicamajiem darbiem un tuvākajiem termiņiem.

- pilnveidots sistēmas lietotāju uzraudzības process. Lai nodrošinātu būvprojekta izstrādātāja autortiesību  ievērošanu un to, ka BIS informācijas pieejamība, nodošana un apmaiņa ir tikai tādā apjomā tām personām, dalībniekiem un institūcijām, kuras ir tiesīgas to saņemt un lietot atbilstoši normatīvo aktu prasībām , tiks nodrošināti tehniskie drošības līdzekļi, piemēram, auditācijas pierakstu veidošana, dokumentu versionēšana, piekļuves tiesību noteikšana u.c., ar kuru palīdzību būs iespēja izsekot būvprojektu saskaņošanas procesā iesaistīto valsts un pašvaldību iestāžu un personu darbības.

- uzlabota meklēšanas un datu atlases funkcionalitāte;

- sistēmā izstrādātā procesa testēšanā līdz šim iesaistīts liels skaits dalībnieku, aptverot tādas institūcijas kā būvvaldes, tehnisko noteikumu izdevējus, ieceres iesniedzējus, projektētājus, Ekonomikas ministriju un Būvniecības valsts kontroles biroju. 

- veikti normatīvo aktu grozījumu projektu sagatavošana un iesniegšana atbildīgajās institūcijās.

 

Darba vietām pielāgoti esošie (“Elektroniska būvniecības ieceres un būvprojekta saskaņojuma saņemšana”; “Dati no būvkomersantu reģistra”; ) un no jauna izveidotie (“Atgādinājumu saņemšana”; “Iesniegums par būvkomersanta klasifikācijas piešķiršanu”) e-pakalpojumi, nodrošinot ērtu piekļuvi tiem un e-pakalpojuma rezultāta atspoguļošanas saņemšanu elektroniskajā darba vietā.

 

Vienlaikus sistēmas izstrādes darbiem notikušas sistēmas lietotāju apmācības. Kopumā šobrīd ir apmācīti 209  būvvalžu un institūciju, kuras pilda būvvaldes funkcijas, darbinieki un 372 pārējie sistēmas lietotāji (ieceres iesniedzēji, tehnisko noteikumu izdevēji, projektētāji, uzraugošās institūcijas). Ar apmācību materiāliem, video ierakstiem un pamācībām sistēmas lietošanā iespējas iepazīties BVKB mājas lapā: www.bvkb.gov.lv, kā arī pašā portālā www.bis.gov.lv.  

 

Projekta ieviešana un BIS funkcionalitātes papildināšanas darbi norisināsies līdz 2020.gada augustam. Tuvākie BIS funkcionalitātes paplašināšanas darbi saistīti ar Būvniecības procesa uzraudzības pilnveidi. 

BIS pilnveide norit Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” (vienošanās Nr. 2.2.1.1/17/I/021) ietvaros. 

attēls