Jūs varat iesniegt lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu (iesniegumu), kas tieši neskar konkrētā iesniedzēja tiesības, šādos veidos:

  • izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. E-pasta adrese: pasts@bvkb.gov.lv;
  • izmantojot Vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv;
  • ar pasta starpniecību, nosūtot iesniegumu vai sūdzību pa pastu. Adrese: Būvniecības valsts kontroles birojs, K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV – 1013;
  • personīgi, ierodoties Būvniecības valsts kontroles birojā K.Valdemāra ielā 157 (1.stāvā), Rīgā, LV – 1013.

 Personīgi ierodoties saņemt dokumentus, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam vai pilnvarotas personas gadījumā – personu apliecinošam dokumenttam un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noformētai pilnvarai.

Iesnieguma/ sūdzības forma Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) (Lejuplādēt)

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai aicinām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

BVKB tiek reģistrēti un izskatīti elektroniskie dokumenti*, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, un uz tiem tiek sniegtas oficiālas atbildes.

*Informācija par elektroniskā paraksta pakalpojumu ir pieejama mājaslapā: https://www.eparaksts.lv/.

Ja elektroniski tiek saņemts iesniegums vai jautājums, kas nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, korespondentam elektroniski tiek sniegta konsultatīva rakstura atbilde, kas nav uzskatāma par iestādes oficiālu atbildi.

 

Dokumentu izskatīšanas kārtība

BVKB ne vēlāk kā viena mēneša laikā izskata iesniegumus un sūdzības par BVKB kompetencē esošiem jautājumiem:

  • sniedzot rakstveida atbildi uz iesniegumā norādīto deklarēto adresi vai nosūtot rakstveida atbildi elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi;

  • ja attiecīgās būves uzraudzība vai iesniegums nav BVKB kompetencē, informāciju un citus dokumentus, ja tādi ir, BVKB nosūta būvvaldei vai citai valsts pārvaldes iestādei, kuras kompetencē ir attiecīgais iesniegums. Birojs papildus informē iesnieguma iesniedzēju par informācijas pārsūtīšanu attiecīgai iestādei;

  • Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto Biroja amatpersonas lēmumu persona var pārsūdzēt BVKB direktorei, iesniedzot sūdzību 10 darbdienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Sūdzība tiek izskatīta rakstveida procesā viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas.